Silence, Silencing and Conflict-Related Sexual Violence : The Case of Post-Conflict Bosnia and Herzegovina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011863
Title: Silence, Silencing and Conflict-Related Sexual Violence : The Case of Post-Conflict Bosnia and Herzegovina
Author: Hyvärinen, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011863
http://hdl.handle.net/10138/163291
Thesis level: master's thesis
Discipline: Gender Studies
Sukupuolentutkimus
Genusforskning
Abstract: Tutkimus käsittelee hiljaisuuden ja hiljentämisen esiintymistä Bosnian sodanaikana tapahtuneen konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan ympärillä. Bosnian sodan aikana seksuaalista väkivaltaa käytettiin sodankäynnin välineenä päämääränä etninen puhdistus. Tämän tutkimuksen konteksti on sodanjälkeinen Bosnia. Tutkielman teoreettinen tausta koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa esittelee pääteoriat liittyen konflikteihin liittyvään seksuaaliseen väkivaltaan. Toinen osa käsittelee teoretisointia liittyen hiljaisuuden käsitteeseen, naisten hiljentämiseen, ja lopuksi hiljaisuuteen liittyen konflikteihin liittyvään seksuaaliseen väkivaltaan. Tutkimusaineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta. Valitsin haastateltavat perustuen heidän kokemukseensa ja tietämykseensä aiheesta. Haastateltavien tietämys oli laaja-alainen liittyen mm. kansainväliseen politiikkaan, YK:n naiset, rauha ja turvallisuus –agendaan, naisten oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, konflikteihin, sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Kaikki haastateltavat ovat suomalaisia. Aineiston analyysiin käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimusaineiston analyysi perustui vahvasti tutkimuskirjallisuuteen. Aineiston analyysi osoittaa, että sodan aikana tapahtuneen seksuaalisen väkivallan aihetta ympäröi vahva hiljaisuuden kulttuuri ja että aiheeseen liittyvä puhe vaiennetaan yleisesti. Tämä hiljaisuus ja hiljentäminen ilmenevät monin eri tavoin sodanjälkeisessä ajassa. Seksuaalisen väkivallan uhrit (survivors) hiljennetään seksuaaliseen väkivaltaan vahvasti liittyvän häpeän, stigman ja trauman kautta. Analyysi osoittaa seksuaalisen väkivallan olevan sanomaton (unspeakable) rikos. Hiljaisuudella näytettiin olevan vaikutuksia myös uhrien yhteisöihin. Seksuaalisen väkivallan sanomattomuuden osoitettiin olevan syynä yhteisön vaikeudelle muodostaa keskustelua aiheesta. Tutkimuksen aineisto ilmensi hiljaisuuden olevan myös representaatio. Joidenkin seksuaalisen väkivallan uhrien tekemät itsemurhat, esitettiin representoivan niin kutsuttua lopullista hiljaisuutta. Bosnian poliitikkojen taipumus laiminlyödä lainsäädännön toimeenpanoa näyttäytyi olevan myös hiljentämisen muoto. Naisten ja seksuaalisen väkivallan uhrien poisjättäminen pois rauhanneuvotteluista esitettiin myös olevan hiljentämisen muoto, koska naisten poisjääminen merkitsee myös naisille tärkeiden kysymysten poisjääntiä neuvotteluista ja sopimuksista. Lopuksi, rankaisemattomuuden kulttuuri nähtiin kultivoivan hiljaisuuden kulttuuria liittyen sodan aikana tapahtuneeseen konflikteihin liittyvään seksuaaliseen väkivaltaan. Tutkimustulokset osoittavat konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan aihetta ympäröivän hiljaisuuden ja hiljentämisen olevan haitta uhrien, heidän yhteisöjen, yhteiskunnan ja koko maan edellytyksiin käsitellä sodan aikana tapahtunutta konfliktiin liittyvää seksuaalista väkivaltaa ja sen vaikutuksia.This thesis examines silence and silencing that surrounds conflict-related sexual violence in post-conflict Bosnia and Herzegovina. The war in Bosnia in 1992-1995 was marked by the systematic use of conflict-related sexual violence. Women were targeted by the use of conflict-related sexual violence with the goal of achieving genocide. The post-conflict period in Bosnia provides the context for this research. The theoretical discussion of this thesis consists of two parts, the first consisting of theorisation on the use of conflict-related sexual violence. The second consists of theorisation on silence, silencing of women and the silence surrounding conflict-related sexual violence. The research material consists of the five thematic interviews. The interviewees were chosen based on their primary field and experience, ranging from international politics, the UN women, peace and security agenda, women’s rights, human rights, conflicts, to gender-based violence. All of the interviewees are Finnish. Qualitative content analysis was utilised to analyse the research material. The theoretical discussion of this research provided strong guidance in the analysis of the research material. The analysis of the research indicates that silence and silencing manifest themselves in multifaceted ways. Survivors are silenced due to the shame and stigma associated with conflict-related sexual violence, as well as due to trauma. The analysis indicates that conflict-related sexual violence is an unspeakable war crime. The silence surrounding conflict-related sexual violence was also demonstrated to impact society, as the unspeakability of the events of war was shown to prevent society from facilitating a dialogue on the issue. The research material also illustrated how silence can be understood as a representation. The suicides of some survivors of conflict-related sexual violence were represented as the ultimate silence. The neglect to implement policy and legislation on the part of Bosnian politicians was also demonstrated to constitute a form of silencing. Thirdly, the exclusion of women and thus survivors of conflict-related sexual violence from post-conflict processes, such as peace negotiations, was shown to be a form of silencing, as the exclusion of women signifies the exclusion of women’s issues from the negotiations. Finally, impunity for conflict-related sexual violence was demonstrated to be a form of silencing, as impunity cultivates the silence surrounding conflict-related sexual violence. Ultimately, the research results demonstrate that the impact of the silence and silencing that surrounds conflict-related sexual violence in post-conflict Bosnia is an impediment to how survivors, their families, society, as well as the whole nation, has been able to deal with the past experiences of conflict-related sexual violence that took place during the war.
Subject: silence
silencing
conflict-related sexual violence
post-conflict
Bosnia and Herzegovina
hiljaisuus
hiljentäminen
sotaraiskaus
Bosnia ja Hertsegovina


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record