Kvinnlig representation i europeiska regeringar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16330
Title: Kvinnlig representation i europeiska regeringar
Author: Hultin, Daniela Wilhelmina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2009-10-05
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/16330
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Abstract: Trots att det i många länder gjorts framsteg i att öka jämställdheten bland kvinnor och män verkar de högsta politiska posterna, ministerportföljerna, fortfarande vara reserverade för män. Den ojämna könsfördelningen är ett intressant forskningsobjekt och pro gradu-avhandlingen har som syfte att utgående från kvinnornas representation i parlamentet utreda deras representation i europeiska regeringar med fokus på institutionella faktorer ur ett närvaroinriktat perspektiv. Analysenheterna utgörs av de 27 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz. Studien har gjorts som ett nedslag i tid och det statistiska datamaterialet som analyseras med hjälp av kvantitativa analysmetoder har främst hämtats ur European Journal for Political Researchs Political Yearbook utgåvor från åren 2004-2008. Avhandlingen är uppdelad i tre forskningsområden varav det första behandlar sambandet mellan andelen kvinnor i parlament och regering för vilket hypotes 1 lyder att "ju fler kvinnor i parlamentet, desto fler kvinnor i regeringen." Inom det andra forskningsområdet undersöks de institutionella variablerna partitillhörighet och regeringssammansättningens inverkan på andelen kvinnor i regeringen för vilka hypotes 2a "ett medlemskap i ett socialistiskt parti ökar möjligheterna för en kvinna att bli minister" och hypotes 2b "koalitionsregeringar har fler kvinnliga ministrar än enpartiregeringar" ställts upp. På det tredje forskningsområdet kartläggs portföljernas tyngd och kvinnors tendens att tilldelas lättare portföljer än män. Till de tunga portföljerna klassas bland annat premiär-, finans- och utrikesministerportföljen. Här blir portföljallokeringen den beroende variabeln medan andelen kvinnor i regeringen utgör den oberoende variabeln. Hypotes 3 lyder att "ju fler kvinnor som deltar i regeringen, desto större sannolikhet att någon av dem tilldelas en tung portfölj." Efter skilda analyser av det statistiska materialet för varje variabel kunde man konstatera att alla hypoteser fått stöd. Studiens omfattning begränsar dock möjligheten att dra allmängiltiga slutsatser av resultaten. Till de viktigaste källorna för den bakomliggande teoretiska referensramen hör Kaare Strøms samt Müller och Strøms verk gällande de politiska institutionerna som utgör en central del i avhandlingen. Även Rebecca Howard Davis tidigare forskning om kvinnor i regeringar i Västeuropa är vägledande för studiens utformning. Det närvaropolitiska inslaget grundar sig på Anne Phillips teorier om hur en närvarons politik utmanar den länge dominerande idéernas politik där fokus riktas på representanten själv och inte på de åsikter och värderingar som denne representerar. Rosabeth Moss Kanters teori om gruppdynamik och proportioners betydelse för mäns och kvinnors interagerande hör även till de viktigaste källorna i avhandlingen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.416Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record