Sukupuoli ja etninen identiteetti: diskursiivinen näkökulma Suomessa kasvaneiden nuorten somalinaisten puheeseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/16340
Julkaisun nimi: Sukupuoli ja etninen identiteetti: diskursiivinen näkökulma Suomessa kasvaneiden nuorten somalinaisten puheeseen
Tekijä: Oksanen, Saara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Päiväys: 2009-03-16
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16340
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tässä työssä tarkastellaan sitä, millaisia ajatuksia sukupuoli ja etnisyys herättävät toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisissa nuorissa. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sukupuolen ja etnisyyden suhde on moninainen ja vaatii usein erilaisia neuvotteluja. Nuoret, joilla ei ole omakohtaista maahanmuuton kokemusta, saattavat antaa etniselle taustalleen omia erityisiä merkityksiä. Myös nuorten sukupuoli-ihanteet voivat olla sellaisia, ettei niitä voida ymmärtää pelkästään kulttuurien näkökulmasta, sillä ne heijastavat yhtälailla sitä sosiaalista kontekstia, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret elävät. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuutta 16 19-vuotiasta somalinaista, jotka ovat saapuneet Suomeen 2 7-vuoden ikäisinä. Aineiston analyysissä on sovellettu diskursiivisen psykologian menetelmällistä viitekehystä, jolloin fokuksessa on ihmisen aktiivisen toimijuuden tarkastelu merkitysten tuottamisen prosessissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten haastatellut somalinaiset konstruoivat naiseutta ja miten käsitykset etnisestä identiteetistä yhdistyvät siihen. Sukupuolta koskevat diskurssit rakentuvat kolmen teeman ympärille, joita ovat itsenäisyyteen tähtääminen, omaan yhteisöön sitoutuminen ja naisen arvon määrittäminen. Itsenäisyyteen tähtäämistä kuvaava puhe koskee omien päämäärien toteuttamista, somalinaiseuden muutoksia ja suomalaisnaisten liiallista vapautta ja välinpitämättömyyttä. Omaan yhteisöön sitoutumiseen viitataan puhumalla aiempien somalinaisia koskevien odotusten jatkamisesta, somalinaiseen kohdistuvista säännöistä ja rajoituksista, maineen suojelusta sekä epäaktiivisista ja muista riippuvaisista somalinaisista. Naisen arvon määrittämistä lähestytään puhumalla tasa-arvosta naisen ja miehen välillä sekä sellaisista käsityksistä, jotka sijoittavat somalinaisen alempiarvoiseen asemaan. Myös naisen arvottamisen ylittäminen mainitaan. Määritellessään omia käsityksiään ihanteellisesta naiseudesta haastatellut tekevät monenlaisia etnisyyteen perustuvia vertailuja ja konstruoivat näin sidettään somalialaisuuteen eri tavoin. Haastatellut antavat puheessa itselleen kolmenlaisia subjektipositioita suhteessa somalialaisuuteen. Ne ilmaisevat samaistumista, erottautumista ja etnisyyskategorioiden ylittämistä. Samaistumista ilmaisevissa subjektipositioissa haastatellut somalinaiset saavat naiseutta koskeville käsityksilleen tukea etnisyydestä, kun taas erottautumista ilmaisevissa subjektipositioissa omat naiseuden määritelmät eivät yhdisty puheessa mainittuihin somalialaisuuden elementteihin. Etnisyyspositiot ylittävässä puheessa naiseutta tarkastellaan kyseenalaistamalla etnisyyskategoriat tai määrittelemällä niitä uudelleen. Kaiken kaikkiaan haastateltujen puhetta voidaan tarkastella pohdintoina nuoruuden kokemuksesta, joka heille on tullut mahdolliseksi maahanmuuton myötä. Aikuiseksi ja naiseksi kasvun pohdinnoissa on samanlaisia elementtejä kuin suomalaisnuorten kohdalta on löydetty sillä erotuksella, että nuorten somalinaisten kasvu kohti aikuisuutta edellyttää myös kannanottoa omaan etnisyyteen. Burr, 2003; Howard & Hollander, 1997; Verkuyten, 2005; Willig, 2001
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.html 6.934KB HTML Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot