Kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092243
Title: Kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista
Author: Hokajärvi, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092243
http://hdl.handle.net/10138/163562
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The good life opportunities are tried to be secured by the sustainable development. Food production and consumption are essential elements in ecological development, which is one section of the sustainable development. Because the environmental impacts vary with different foodstuffs, a major influence can be reached by proper choice of consumer and eating habits. Good education in home economics can greatly influence the eating habits of children and youth. Teaching in home economics is bound by the curriculum, but in the end what is emphasised is chosen by the teacher. The aim of this study amongst teachers in home economics was to establish their level of understanding of the impact food has on the environment and how it has come true in the teaching. Methods. The study was carried out in a qualitative method. A thematic interview method was used in collecting data. Eight home economics teachers, who worked in secondary schools in Helsinki took part in individual interviews in January 2016. The interviews were recorded and the data was transcribed. A phenomenography method was applied in the analysis of the data and answers to the research questions were screened. Findings were interpreted and compared with the theoretical background. Results and discussion. Home economics teachers do not see the impact that food may have on the environment as an important issue in home economics. The teachers thought that teaching nutrition, cooking, and personal skills were of primary importance. Their ability to teach about the environmental impact of food varied. Most of the teachers felt being in need of better information on the topic. According to the teachers the theme was hardly discussed in their own education in home economics. Environmental impacts were hardly discussed in teaching. The role of food on the environment was according to the teachers noted mainly when discussing sorting of household waste. The topic was to some extent discussed only when the issue was questioned by students. The environmental aspect was hardly mentioned in the available textbooks. The teachers tend to give more emphasis in their teaching in economic and social development than in ecological sustainability. The environmental impact of food itself would be an important topic both for home economics teachers' education and updated training in home economics.Tavoitteet. Kestävän kehityksen avulla pyritään turvaamaan hyvän elämän mahdollisuudet. Ekologinen kestävyys on yksi osa-alue, johon ruoantuotanto ja -kulutus liittyvät. Ympäristövaikutusten suuruus vaihtelee eri ruoka-aineiden kohdalla, mihin kuluttaja voi vaikuttaa kulutus- ja ruokailutottumuksillaan. Kotitalousopetuksella pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin. Opetussuunnitelma ohjaa kotitalousopettajan opetusta, mutta viime kädessä opettaja itse valitsee opetuksen painotusalueet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista ja miten ympäristönäkökulma on toteutunut opetuksessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä. Tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Yksilöhaastatteluihin osallistui kahdeksan helsinkiläisissä peruskouluissa työskentelevää kotitalousopettajaa tammikuussa 2016. Haastattelut tallennettiin ja aineisto litteroitiin valikoiden. Aineiston analyysissä noudatettiin fenomenografisen analyysin vaiheita ja etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimustuloksia tulkittiin ja peilattiin tutkimuksen teoriataustaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kotitalousopettajat eivät pidä ruoan ympäristövaikutuksia tärkeimpien arvojen tai opetettavien asioiden joukossa kotitalousopetuksessa. Opettajat pitivät ravitsemuksen, ruoanvalmistuksen ja vuorovaikutustaitojen opettamista tärkeimpinä. Opettajien valmiudet opettaa ruoan ympäristövaikutuksista vaihtelivat. Suurin osa opettajista kokikin tarvitsevansa lisää tietoa aiheesta. Opettajien mukaan ruoan ympäristövaikutuksia ei ollut juurikaan käsitelty kotitalousopettajan koulutuksessa. Kotitalousopetuksessa ruoan ympäristövaikutuksista puhuttiin vain hieman. Opettajien mukaan ruoan ympäristövaikutukset näkyivät opetuksessa yleisimmin jätteiden lajittelun kautta. Aihe tuli opetuksessa käsittelyyn myös, jos oppilailta heräsi kysymyksiä. Oppikirjoissa ei juurikaan näy ympäristönäkökulma. Opettajat toteuttavat kestävän elämäntavan opettamista enemmän taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta kuin ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Ruoan ympäristövaikutukset olisi tärkeä aihe sekä kotitalousopettajan koulutuksessa että kotitalousopettajien täydennyskoulutuksessa.
Subject: kotitalousopettajat
ympäristövaikutukset
ruoantuotanto
kestävä kehitys
home economics teachers
environmental impacts
food production
sustainable development
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record