Museossa oppimisen mahdollisuudet : Luokanopettajien ja museopedagogien kokemuksia museopalveluiden hyödyntämisestä opetuksen ja oppimisen tukena pääkaupunkiseudulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092189
Title: Museossa oppimisen mahdollisuudet : Luokanopettajien ja museopedagogien kokemuksia museopalveluiden hyödyntämisestä opetuksen ja oppimisen tukena pääkaupunkiseudulla
Author: Utriainen, Marttiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092189
http://hdl.handle.net/10138/163564
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim. The purpose of this study was to examine learning in the museum and the use of museum services in supporting teaching and learning from class teachers' and museum educators' point of view. The study introduces ways to develop schools' and museums' cooperation as well as museum services for schools. The background of the study is in the renewed core curriculum for basic education and in the role of museum learning. The new curriculum will be implemented in schools starting Autumn 2016. Methods. The study was conducted as a qualitative research. Five class teachers and five museum educators took part in the study. The research data was collected by using individual theme interviews in Helsinki during Spring 2014 and 2015. Data from the interviews was analysed by using qualitative content-based analysis. Results. Class teachers and museum educators evaluate museum as an important resource for teaching and learning. Museum as a learning environment is versatile and supports school learning in many ways. Museum services were evaluated as mainly positive. Instead the quality of guided museum tours was evaluated as variable. Additionally teachers were looking for better practical teaching materials. Schools' and museums' cooperation was considered good from both teachers' and museum educators' point of views. Museum educators considered that cooperation could be utilized in more versatile ways. Defining museum services for schools more clearly can encourage more teachers to utilize them in teaching and learning. With the help of more goal orientated cooperation, it is possible to improve the dialogue between schools and museums as well as to develop museum services to meet school's needs better.Tavoitteet. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää museossa oppimista ja museopalveluiden hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen tukena luokanopettajien ja museopedagogien näkökulmasta. Tutkimuksessa tuodaan esiin keinoja kehittää koulujen ja museoiden välistä yhteistyötä sekä kouluille tarjottavia museopalveluita. Tutkimuksen taustalla on syksyllä 2016 käyttöön tuleva uusi perusopetuksen opetussuunnitelma ja museossa oppimisen rooli opetussuunnitelmassa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimukseen osallistui viisi luokanopettajaa ja viisi museopedagogia. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla teemahaastattelua käyttäen Helsingissä keväällä 2014 ja 2015. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat ja museopedagogit arvioivat museon tärkeänä opetuksen ja oppimisen resurssina. Museo on oppimisympäristönä monipuolinen ja tukee monin tavoin koulussa tapahtuvaa oppimista. Museopalvelut koettiin pääasiassa positiivisina. Opastusten laatu sen sijaan koettiin vaihtelevana, jonka lisäksi opettajat kaipasivat parempia käytännön opetusmateriaaleja. Koulun ja museon välinen yhteistyö oli sekä opettajien että museopedagogien näkökulmasta hyvää. Museopedagogien mielestä yhteistyötä voisi hyödyntää monipuolisemmin. Kouluille suunnattujen museopalveluiden selkeämpi määrittely voi kannustaa useampia opettajia hyödyntämään niitä opetuksen ja oppimisen tukena. Tavoitteellisemman yhteistyön avulla on mahdollista parantaa museon ja koulun välistä vuoropuhelua sekä kehittää museopalveluita paremmin koulun tarpeita vastaaviksi.
Subject: museopedagogiikka
museossa oppiminen
museo oppimisympäristönä
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Utriainen_2016.pdf 1.899Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record