”Jalkapallo ei oo niinku siit et mistä sä oot kotoisin, se on ihan siitä miten sä osaat pelaa sitä, se on vaa sinä ja pallo.” : Tapaustutkimus jalkapallon roolista maahanmuuttajataustaisten nuorten elämässä ja kotoutumisessa Helsingissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092230
Title: ”Jalkapallo ei oo niinku siit et mistä sä oot kotoisin, se on ihan siitä miten sä osaat pelaa sitä, se on vaa sinä ja pallo.” : Tapaustutkimus jalkapallon roolista maahanmuuttajataustaisten nuorten elämässä ja kotoutumisessa Helsingissä
Author: Kanth, Jirijoonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092230
http://hdl.handle.net/10138/163565
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to find out through a case study what role football plays in the lives and acculturation processes of immigrant youth in Helsinki. The second aim is to investigate what factors influence the most to the youth's starting point of football and its' continuity. The concepts of acculturation and integration I will observe mainly based on the previous acculturation theories. I will study the influence of football as a tool into the acculturation processes through earlier studies about sport clubs and sports. Based on my own experience and bachelor thesis, my hypothesis is that football can help immigrant youth to acculturate into the new homeland due to football's transcultural and translinguistic nature. In my case study I interviewed two pair of immigrant brothers who play football. I knew both brothers before the study. I collected the data using focused interviews. I analysed the data using content analysis and actant analysis that is one form of narrative analysis. According to the results of my study, football clearly helped the brothers in their acculturation processes into Finland and Helsinki. The most football helped them to expand their social networks that helped them to get to know Finnish families and customs. They did not learn Finnish much through football, which was surprising and differed from the earlier studies. They learnt Finnish better with friends and in school. Success in football helped to improve their feeling of competence and self-esteem, especially according to the older pair of brothers. The younger pair of brothers felt extra pressure and stress to do well in football, because they were worried about their mom wasting her money into their hobby. The factors that influenced the most to the starting point and continuity of football were the economic and mental support of the family, the coach's and the team's support and flexibility for the immigrant family in the monthly costs, experienced success, and the approval of the team mates. The positive effects of football on acculturation cannot be taken for granted or automatically considered to be accomplished. It needs successful events and positive encounters. After bad experiences on and off the field, football might also create extra stress and pressure to the youth that might slow down and compromise the whole acculturation process.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tapaustutkimuksen keinoin mitä roolia jalkapallo esittää maahanmuuttajataustaisten nuorten elämässä ja kotoutumisessa Helsingissä. Tarkoitus on myös selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eniten nuorten jalkapallon harrastamisen aloittamiseen ja harrastuksen jatkumiseen. Kotoutumista tarkastelen pääsääntöisesti akkulturaatioteorioiden pohjalta. Jalkapallon vaikutusta kotoutumisen välineenä tutkin aikaisempien tutkimusten valossa urheiluseuroista ja urheilun vaikutuksista kotoutumiseen. Hypoteesini omien kokemusteni ja kandidaatin tutkielmani perusteella on se, että jalkapallo voi auttaa maahanmuuttajanuoria kotoutumaan uuteen kotimaahan urheilun ja jalkapallon kulttuurien ja kielten ylittävän luonteen takia. Tapaustutkimukseeni haastattelin kahta jalkapalloilevaa maahanmuuttajataustaista veljesparia. Tunsin molemmat veljesparit entuudestaan. Keräsin aineistoni teemahaastatteluilla. Analysoin aineiston teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä ja narratiivisella analyysillä, jossa käytin keinona aktanttianalyysiä. Tutkimustulosten mukaan jalkapallo auttoi veljeksiä merkittävästi heidän kotoutumisessaan Suomeen ja Helsinkiin. Eniten se auttoi haastattelujen perusteella laajentamaan veljesten sosiaalisia verkostoja, mitä kautta he tutustuivat suomalaisiin perheisiin ja kulttuuriin. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen, haastateltavieni mukaan jalkapallo ei kuitenkaan kehittänyt suoranaisesti suomen kieltä. Kieltä he oppivat parhaiten kavereiltaan ja koulussa. Menestyminen jalkapallossa kehitti pystyvyden tunnetta ja itsetuntoa, mikä tuli esiin vanhemmalla veljesparilla. Nuorempi veljespari sen sijaan koki ylimääräisiä paineita menestyä ja pelata, koska tiesivät äidin kuluttavan rahaa heidän harrastukseen. Jalkapallon aloittamiseen ja jatkumiseen vaikuttivat eniten perheen henkinen ja taloudellinen tuki, valmentajan ja joukkueen ymmärrys ja joustavaisuus etenkin maahanmuuttajaperheiden kausimaksuissa, koettu menestyminen sekä joukkuetovereiden hyväksyntä. Jalkapallon positiivisia vaikutuksia kotoutumiseen ei voi pitää itsestään selvänä, vaan sekin vaatii onnistuneita kohtaamisia eri vaiheissa nuoren elämässä. Huonojen kokemusten myötä, jalkapallokin voi lisätä nuorelle paineita ja stressiä, mikä voi hidastaa kotoutumista.
Subject: kotoutuminen
akkulturaatio
maahanmuuttajanuori
urheiluseura
jalkapallo
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record