Kirjallisuus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen kehityksen tukena varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092201
Title: Kirjallisuus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen kehityksen tukena varhaiskasvatuksessa
Author: Pitkäranta, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092201
http://hdl.handle.net/10138/163567
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In order to manage in Finnish environment of daycare and school, it is crucial that a child from a different linguistic and cultural background masters Finnish in addition to his/her own mother tongue. Finnish is a way to make friends and to participate to his/her community. There are many methods to support language development of a children from a different linguistic backgrounds in early childhood education. This study focuses on one method: literature education. Main purpose of this study is to discover kindergarten teacher's and Finnish as a secondary language kindergarten teacher's experiences and views related to literature usage in Finnish development with children from a different linguistic and cultural backgrounds. This research discovers what sort of literature teachers use with children from a different linguistic and cultural backgrounds. Teachers were asked what objectives they set for literature usage. In addition, research explores how literature usage has been supporting children from a different linguistic and cultural backgrounds to learn Finnish and how teachers evaluate learning process of the secondary language. Qualitative research was conducted by using content analysis and theme interviews as a research method. Four kindergarten teachers and four Finnish as a secondary language kindergarten teachers of Helsinki attended to interviews. Interviewees' answers revealed that literature is very usable tool for language development. Interviewees use literature daily in daycare in different situations and compositions. In particular reading with smaller groups are recommended because it supports small language learner better. Interviewees try to utilize literature versatile and to expand the story by drama or drawing. Discussion of story are highlighted so that a child from different linguistic and cultural background understands the story and learns essential concepts. Interviewees told that they choose literature for Finnish learning that are from the topic that children are interested about, language is versatile and literature includes pictures. Only auditative acceptance demanded a lot from a child from a different linguistic and cultural background. Interviewees aim for literature usage was richening child's vocabulary, improving listening skills and sentence structure. Interviewees used "Kettu-test" and language follow-up form for evaluating children language development. Also using observation and evaluation results as a base for child's language learning plan was mentioned.Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen hallitseminen on oman ensikielen hallitsemisen rinnalla merkittävää, jotta lapsi selviää suomenkielisessä päiväkoti- ja kouluympäristössä. Suomen kielen avulla hän pääsee ystävystymään ja osallistumaan yhteisöönsä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen oppimista voidaan tukea varhaiskasvatuksessa eri menetelmin ja tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan näistä yhtä: kirjallisuuskasvatusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lastentarhanopettajien ja suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä kirjallisuuden käytöstä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemisessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaista kirjallisuutta ja millä tavoin haastateltavat sitä käyttävät. Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä tavoitteita he kirjallisuuden käytölle asettavat ja miten he arvioivat kirjallisuuden käytön tukeneen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen oppimista. Lisäksi kartoitettiin, miten haastateltavat arvioivat toisen kielen oppimista. Tutkimus on laadullinen, ja menetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä ja aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistui neljä lastentarhanopettajaa ja neljä suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajaa Helsingistä. Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että kirjallisuutta pidettiin hyvin sovellettavana kielenoppimisen välineenä. Kirjallisuutta käytetään suomen kielen tukemiseen päivittäin päiväkodin eri tilanteissa eri kokoonpanoilla. Etenkin pienryhmissä lukemista suositeltiin, sillä se tukee pientä kielenoppijaa paremmin. Kirjallisuutta pyritään hyödyntämään monipuolisesti, kuten laajentaen tarinaa draaman tai piirtämisen keinoin. Luetusta keskustelua korostettiin, jotta eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi oppii keskeisimpiä käsitteitä ja ymmärtää tarinan. Haastateltavat kertoivat valitsevansa suomen kielen kehittämiseen kirjoja, joissa on rikasta kieltä, lasten kiinnostusten kohteena olevia aihepiirejä sekä erityisesti kuvia, sillä pelkkä auditiivinen vastaanottaminen on eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle vaativaa. Tavoitteiksi kirjallisuuden käytölle haastateltavat mainitsivat sanavaraston rikastamisen, kuullun ymmärtämisen ja kuuntelutaitojen harjaannuttamisen sekä lauserakenteiden vahvistamisen. Haastateltavat huomasivat parhaiten suomen kielen kehittymisen lapsen monipuolistuneesta kertovasta puheesta ja rohkeudesta kielen käyttöön. Arviointikeinoina haastateltavat käyttivät Kettu-testiä ja kielen kehityksen seurantalomaketta. Myös havainnointi ja arviointitietojen vaikutus lapsen suomen kielen oppimisen suunnitteluun koettiin tärkeinä.
Subject: eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi
kirjallisuus
kaksikielisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Varsinainen gradu 20.4.pdf 1.010Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record