Yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen yliopisto-opintojen aikana kandidaattien ja maisterien arvioimana ja kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092210
Title: Yleisten työelämävalmiuksien kehittyminen yliopisto-opintojen aikana kandidaattien ja maisterien arvioimana ja kuvaamana
Author: Koskinen, Henrietta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092210
http://hdl.handle.net/10138/163569
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. University students should be given possibility to learn generic skills alongside discipline specific knowledge during their university studies. This study examines how bachelor's and master's graduates evaluated the development of different generic skills during their university studies. In addition study examines how bachelor's and master's graduates described learning environments of the generic skills, the most important generic skills and factors impeding the development of the generic skills and also what kind of suggestions bachelor's and master's graduates produced for the better development of the generic skills. Methods. The present study combined both quantitative and qualitative methods. The data were collected through an electronic questionnaire. The survey data in this study consisted of 438 bachelor's graduates and 578 master's graduates survey answers and five bachelor's and five master's graduates interviews. Bachelor's and master's graduates were from different faculties. Quantitative data were analysed using t-test and qualitative data were analysed using content analysis. Results and conclusions. The bachelor's and master's graduates evaluated that the different generic skills have been developed well during university studies. There were statistically significant differences in a few generic skills between bachelor's and master's graduates evaluations but the effect sizes were small. Bachelor's and master's graduates described similarly the learning environments of generic skills. Master's graduates emphasized the importance of working life alone in developing generic skills. Bachelor's and master's graduates perceived critical thinking as a most important generic skill. Bachelor's and master's graduates viewed that different factors which were related to learning methods, courses and teaching, degree, university practices and university as a learning environment, impeded the development of generic skills. For the better development of generic skills bachelor's and master's graduates suggested that university should focus on the professional development and the development of curriculum and teaching. Based on bachelor's and master's graduates evaluations and experiences, it might be that after bachelor's degree the generic skills do not develop significantly in master's degree studies. In the future, a stronger integration of generic skills to the teaching of discipline specific knowledge and paying attention to the students professional development could contribute to better development of generic skills during university studies.Tavoitteet. Yliopisto-opintojen tulisi tieteenalakohtaisen tiedon oppimisen lisäksi tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää yleisiä työelämävalmiuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kandidaatit ja maisterit arvioivat yleisten työelämävalmiuksien eri osa-alueiden kehittyneen yliopisto-opintojen aikana. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten kandidaatit ja maisterit kuvasivat yleisten työelämävalmiuksien oppimisympäristöjä, tärkeimpiä yleisiä työelämävalmiuksia ja niiden kehittymistä estäviä tekijöitä sekä millaisia ehdotuksia he esittivät valmiuksien paremmalle kehittymiselle. Menetelmät. Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto koostuu 1016 valmistuneen kyselyvastauksesta. Heistä 438 oli kandidaatteja ja 578 maistereita. Lisäksi aineistona olivat viiden kandidaatin ja viiden maisterin haastattelut. Kandidaatit ja maisterit olivat yliopiston eri tiedekunnista. Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin t-testillä ja kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kandidaatit ja maisterit arvioivat yleisten työelämävalmiuksien eri osa-alueiden kehittyneen hyvin yliopisto-opintojen aikana. Kandidaattien ja maisterien arviointien välillä oli muutamilla osa-alueilla tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta erojen efektit olivat pieniä. Kandidaatit ja maisterit kuvasivat hyvin samankaltaisesti yleisten työelämävalmiuksien oppimisympäristöjä. Maisterit painottivat pelkän työelämän merkitystä valmiuksien kehittymisessä. Kandidaatit ja maisterit pitivät tärkeimpänä yleisenä työelämävalmiutena kriittistä ajattelua. Erilaiset opetusmenetelmiin, kursseihin ja opetukseen, tutkintoon sekä yliopiston käytäntöihin ja yliopiston oppimisympäristöön liittyvät tekijät estivät kandidaattien ja maisterien mielestä valmiuksien kehittymistä. Kandidaatit ja maisterit ehdottivat ammatillisuuden, opinto-ohjelman ja opetuksen kehittämistä edistämään yleisten työelämävalmiuksien parempaa kehittymistä. Kandidaattien ja maisterien arviointien ja kokemusten mukaan saattaa olla niin etteivät kandidaattivaiheen jälkeiset maisterivaiheen opinnot enää kehitä valmiuksia merkittävästi. Jatkossa yleisten työelämävalmiuksien vahvempi yhdistäminen osaksi tieteenalakohtaista opetusta sekä opiskelijoiden ammatillisuuden kehittymisen huomioiminen voisivat edistää yleisten työelämävalmiuksien parempaa kehittymistä yliopisto-opintojen aikana.
Subject: yleiset työelämävalmiudet
kandidaatti
maisteri
Subject (yso): työelämävalmiudet
kandidaatit
maisterit
oppimisympäristö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record