Yleisten työelämätaitojen oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen Maanpuolustuskorkeakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092216
Title: Yleisten työelämätaitojen oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen Maanpuolustuskorkeakoulussa
Author: Räisänen, Vilma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092216
http://hdl.handle.net/10138/163572
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. Generally, there is a lot of research about generic skills, but how these skills develop during the work phase has barely been researched. The participants of the study are students from the Finnish National Defense University, whose studies include a four-year long work phase between the bachelor degree and the master's degree. The research questions were: 1.What kind of generic skills students learn at the workplace? 2. How do these skills and the work phase generally affect the studies after the work phase? 3. How do the generic skills learned during the work phase differ between the students who experienced that the transition from the work phase to masters' studies went well and those who experienced the transition as challenging? The results are used to discuss the development of students' expertise. Methods. The data were collected with a questionnaire during the spring 2015. The link to the questionnaire was sent by email to the second year master students from the Finnish National Defense University (N=108). Twenty-six students responded, the response rate being 24 %. The qualitative data was analyzed with inductive content analysis. The first two questions were analyzed with a variable-oriented approach while the third question was analyzed with a person-oriented approach. Results and conclusions. The analysis showed that students learned many kinds of generic skills during the work phase. These skills were categorized into five categories: social skills, skills related to self-knowledge, skills related to the mastery of big picture, problem solving and organizing skills and other skills. These skills and the work generally had impact on the master studies after the work phase. These impacts were: impact on maturity, impact on the master's thesis, influence on the fluency of the studies and other impacts. The learned generic skills were also related to the transition from the work phase to the studies. Those students who felt their transition went smoothly had learned more skills related to self-knowledge and problem solving and organizing skills than those students who experienced the transition as challenging. On the contrary, these students had learned more social and other skills than the students who felt their transition went smoothly.Tavoitteet. Yleisesti työelämätaitoja on tutkittu paljon, mutta sitä miten ne kehittyvät yliopisto-opintoihin kuuluvan työelämävaiheen aikana ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksen kohteena ovat Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu neljän vuoden mittainen työelämävaihe kandidaatin ja maisterin opintojen välissä. Tutkimukselle muotoutui kolme tutkimuskysymystä: 1. Millaisia yleisiä työelämätaitoja opiskelijat oppivat työelämävaiheen aikana? 2. Millainen vaikutus niillä ja yleisesti työelämävaiheella on työelämävaiheen jälkeisiin maisterinopintoihin? 3. Miten siirtymän työelämävaiheesta maisterin opintoihin sujuvaksi vs. hankalaksi kokeneiden opiskelijoiden kuvaamat työelämävaiheen aikana opitut työelämätaidot poikkeavat toisistaan? Asiantuntijuuden kehittymisen käsite ei näy suoraan tutkimuskysymyksissä, mutta vaikuttaa kaikkien näiden tutkimuskysymysten taustalla ja pohdin opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä tulosteni valossa. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella kevään 2015 aikana. Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse Maanpuolustuskorkeakoulun toisen vuosikurssin maisteriopiskelijoille (N=108). Vastauksia tuli 26, joten vastausprosentti oli 24 %. Saatu aineisto analysoitiin sisältölähtöisellä sisällönanalyysillä käyttäen muuttujapainotteista lähestymistapaa kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkastelussa ja yksilöpainotteista lähestymistapaa kolmannen tutkimuskysymyksen tarkastelussa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että opiskelijat olivat oppineet työelämävaiheen aikana paljon erilaisia yleisiä työelämätaitoja. Nämä taidot jakaantuivat viiteen kategoriaan, jotka ovat sosiaaliset taidot, itsetuntemukseen liittyvät taidot, isojen kokonaisuuksien hallintaan liittyvät taidot, ongelmanratkaisu- ja järjestelytaidot sekä muut taidot. Työelämävaiheessa opituilla taidoilla ja yleisesti työelämävaiheella oli vaikutusta maisterivaiheen opintoihin. Nämä vaikutukset jakautuivat neljään kategoriaan, jotka ovat kypsyys, pro gradut, opiskelun helpottuminen ja muut vaikutukset. Yleisillä työelämätaidoilla oli myös yhteyttä siirtymien sujuvuuteen. Siirtymän sujuvaksi kokeneet opiskelijat olivat oppineet työelämävaiheesta enemmän itseluottamukseen liittyviä taitoja ja ongelmanratkaisu- ja järjestelytaitoja verrattuna siirtymän hankalaksi kokeneihin opiskelijoihin, jotka olivat oppineet työelämävaiheen aikana enemmän sosiaalisia ja muita taitoja.
Subject: yleiset työelämätaidot
asiantuntijuus
asiantuntijuuden kehittyminen
työharjoittelu
Maanpuolustuskorkeakoulu
sisältölähtöinen sisällönanalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record