Lukemaan innostamisen hankkeet alakouluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092188
Title: Lukemaan innostamisen hankkeet alakouluissa
Author: Suokas-Ikonen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092188
http://hdl.handle.net/10138/163573
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this Master's Thesis was to find out what kind of different joy of reading – projects are executed in lower grades, what kind of goals do teachers set on their projects and what kind of experiences do teachers have on their projects. Reading is seen as a remarkable factor to prosperity at school and at the same time both skill – and fact subject as well as an instrument in studying. Reading has a versatile influence on a person and it even effects person's mental well-being. Literature according to curriculum is an important part of Finnish and literature – subject. This study was executed as a qualitative case study by interviewing seven (7) class teachers in southern Finland. This study is an expanded case study. All the interviews were transcribed and its contents were analyzed. Teachers chose their projects mainly according to their own interests. Peer support from other teachers in the same school activated as a motivator for projects. Main goal for their projects seen by the teachers was that students would find joy of reading and inner motivation. Sharing experiences on reading projects will encourage teachers to organize different kinds of projects in their own class rooms. Schools should be emboldened to organize literature projects where the whole school takes part in.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää millaisia erilaisia lukuinnostus-hankkeita alakouluissa toteutetaan, millaisia tavoitteita opettajat asettavat hankkeilleen ja millaisia kokemuksia opettajilla on hankkeista. Lukeminen nähdään merkittävänä tekijänä koulumenestykselle ja äidinkieli on koulussa sekä taito – että tietoaine kuten myös oppimisen väline. Lukeminen vaikuttaa ihmiseen hyvin monipuolisesti, ja sillä on vaikutuksia jopa ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Kirjallisuus on opetussuunnitelman mukaan merkittävä osa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sisältöä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena haastattelemalla seitsemää (7) eteläsuomalaista luokanopettajaa. Tutkimus on haastattelututkimus. Haastattelut litteroitiin ja käsiteltiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat valitsivat hankkeet lähinnä omien kiinnostustensa pohjalta. Vertaistuki koulun muilta opettajilta toimi kannustavana tekijänä hankkeiden toteuttamisessa. Päätavoitteena hankkeilleen opettajat pitivät lukemisen ilon ja motivaation löytymistä. Lukuinnostushankkeiden kokemusten monipuolinen jakaminen opettajien kesken tukee opettajia toteuttamaan erilaisia hankkeita omassa luokassaan. Kouluja tulee rohkaista järjestämään kirjallisuushankkeita koulukohtaisina projekteina.
Subject: lukeminen
lukuinto
lukemaan innostaminen
lukuinnostus
reading
joy of reading
inspire to reading
reading enthusiasm
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record