Kasvatustietoisuus lastentarhanopettajien kertomana : tarinoita neljältä vuosikymmeneltä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092199
Title: Kasvatustietoisuus lastentarhanopettajien kertomana : tarinoita neljältä vuosikymmeneltä
Author: Holopainen, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092199
http://hdl.handle.net/10138/163579
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The starting point for this thesis was my observation that early education varies in many different ways in different day care centers. My main objective was to study what early education teachers that represent different professional generations feel and think are the main factors that influence their work. My aim was to find out what these teachers tell about their careers and to examine what those stories reveal about their pedagogical consciousness which has not been studied very much even though it is a relevant issue. Previous research has shown that early education teachers can be categorized into different professional generations based on their professional thinking. I obtained the research data by conducting narrative and thematic interviews. The informants were four early education teachers, who work in the same municipal day care center and represent different professional generations. I analysed the data in a versatile process, in which I examined the thematic questions on the basis of their themes and classes. The analysis of the narrative questions I used the narrative plot analysis and an adaptation of Ricoeur's narrative theory. At the end of the data analysis, I combined the questions that were analysed using different methods into cohesive narratives, in which each teacher told their story about their career. Then I examined the narratives from the point of view of the professional generation and the pedagogical consciousness. My goal was to find out, how early education teachers that represent different professional generations describe the essence of their pedagogical consciousness. The results show that early education teachers' work is a constant balance between factors that are either exhausting or uplifting. The professional generation proved to be an interesting point of view, however, I could not prove it's effect on the pedagogical consciousness. Nevertheless, I did find clear emphases in the early education teachers' pedagogical consciousness. These can be seen in the differing strengths, on which they base the planning and execution of their work. The main factors that each of the teachers shared, were the strong commitment to their work, their pedagogical knowledge and the need and desire to improve themselves. On the basis of this thesis, I can state that the development of pedagogical consciousness is something worth focusing on already in teachers' education.Lähtökohtana tutkimukselleni oli havainto, jonka mukaan päiväkodeissa toteutetaan varhaiskasvatusta hyvin monin eri tavoin. Kiinnostukseni kohdentui eri ammattisukupolvea edustavien lastentarhanopettajien kokemuksiin ja näkemyksiin siitä, mitkä tekijät ohjaavat heidän työtänsä. Tarkoituksenani on selvittää mitä eri ammattisukupolvea edustavat lastentarhanopettajat kertovat työurastaan sekä tarkastella sitä, mitä nämä tarinat kertovat lastentarhanopettajien kasvatustietoisuuden muotoutumisesta. Kasvatustietoisuuden tutkimusta on tehty hyvin vähän, vaikka aihe on tärkeä. Kasvatustietoisuus on keskeisin tekijä, joka ohjaa lastentarhanopettajan käytännön toimintaa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että lastentarhanopettajat voidaan luokitella ammatin harjoittamiseen liittyvien ajattelutapojensa perusteella eri ammattisukupolviin kuuluviksi. Hankin tutkimusaineiston narratiivis-temaattisen haastattelun avulla. Informantteina toimi neljä lastentarhanopettajaa, jotka työskentelevät samassa kunnallisessa päiväkodissa ja jotka edustavat eri ammattisukupolvia. Haastatteluaineiston analyysi oli moniosainen prosessi, jossa analysoin temaattiset kysymykset teemoihin ja luokkiin. Narratiiviset kysymykset analysoin käyttäen juonianalyysiä sekä Ricoeurin narratiivisen menetelmän sovellusta. Lopuksi eri menetelmillä analysoimani kysymykset yhdistyivät yhtenäisiksi kertomuksiksi, joissa jokainen lastentarhanopettaja kertoi oman tarinansa työurastaan. Tarkastelin kertomuksia ammattisukupolvinäkökulmasta sekä kasvatustietoisuuden osa-alueiden kautta. Pyrkimyksenäni oli selvittää miten eri ammattisukupolvea edustavat lastentarhanopettajat kuvaavat oman kasvatustietoisuutensa olemusta. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että lastentarhanopettajien työtä kuvastaa tasapainottelu työssä uuvuttavien ja työssä kannattelevien tekijöiden välillä. Ammattisukupolvi osoittautui kiinnostavaksi näkökulmaksi, jonka vaikutusta kasvatustietoisuuteen en kuitenkaan voinut osoittaa. Lastentarhanopettajien kasvatustietoisuuksissa havaitsin selkeitä painotuksia. Ne ilmenevät jokaisen kertomuksissa toisistaan poikkeavina vahvuusalueina, joihin oman työn suunnittelu ja toteutus perustetaan. Keskeisiksi kaikkia lastentarhanopettajia yhdistäviksi tekijöiksi nousee vahva työhön sitoutuminen, pedagoginen osaaminen, sekä itsensä kehittämisen tarve ja halu. Tutkimuksen perusteella voin todeta, että kasvatustietoisuuden kehittymiseen tulisi kiinnittää huomiota jo lastentarhanopettajien koulutusvaiheessa.
Subject: pedagogical consciousness
professional generations
narrativity
early education teacher
kasvatustietoisuus
ammattisukupolvet
narratiivisuus
lastentarhanopettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record