Opettajien ohjauksella kohti inkluusiota

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092229
Title: Opettajien ohjauksella kohti inkluusiota
Author: Kallio, Krislin-Heleri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092229
http://hdl.handle.net/10138/163580
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The purpose of this research was to investigate what kind of guidance teachers wanted with pupils who have special needs. In this research guidance means counseling, guidance or consultation. The terms inclusion and special support models and their role in the new Curriculum are demonstrated in this research. Previous studies have shown that the attitudes of teachers are essential when the goal is inclusive school. This research is current, because the new Curriculum and the three-tier support means that teachers are working more and more with pupils with special needs. Methods. This study is quantitative and the data was collected by e-form between 1.11.2015 – 31.1.2016. The questions about what kind of guidance teachers needed when having SEN pupil in class were analyzed from the e-form. The respondents were from middle sized west Finnish municipality, middle sized east Finnish municipality and part of KELPO development project coordinators and their colleagues. There were 83 respondents. Results and conclusions. The teachers found pedagogical discussions with colleagues and special education teacher as co-teacher as the most interesting ways of guidance. The least interesting forms of guidance were participating in long term vocational education, guidance about work ergonomics and lectures. Altogether there were 13 different forms of guidance. The background information were age, teaching experience in years, possible experience about special need pupils and possible education about special pedagogies. From the background variables the most influence had was the respondent class teacher, special education teacher, subject teacher or principal. The main conclusion of this research is that the key to the success of inclusive school is in the change of schools culture. The necessary resources' are already available for the most interesting ways of guidance pedagogical discussions with colleagues and special education teacher as co-teacher. The key to successful inclusive school relies on the change of school culture.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista oman työn ohjausta opettajat toivoivat oppilaille, joilla on tarve erityiseen tukeen. Tässä tutkimuksessa ohjauksella tarkoitettiin neuvontaa, opastusta tai konsultaatiota. Tutkimuksen teoriataustassa avataan inkluusion käsitettä ja erityisen tuen malleja sekä miten nämä käsitteet näkyvät uudessa Opetussuunnitelmassa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajien asenne inkluusiota kohtaan on avainasemassa, kun tavoitellaan inklusiivista koulua. Tämä tutkimusaihe on ajankohtainen, koska uuden Opetussuunnitelman ja kolmiportaisen tuen mallin myötä opettajat työskentelevät yhä enemmän erityisen tuen oppilaiden kanssa. Menetelmät. Tutkimus on kvantitatiivinen ja aineisto on kerätty e-lomakkeella 1.11.2015 – 31.1.2016 välisenä aikana. Kyselyn osioista analysointiin kysymykset, joissa selvitettiin millaista ohjausta opettajat tarvitsisivat silloin kun heillä oli erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Kyselyn vastaajat ovat keskisuuresta länsisuomalaisesta kunnasta, keskisuuresta itäsuomalaisesta kunnasta sekä osa Tehostetun ja erityisen tuen (KELPO) kehittämishankkeen koordinaattoreita ja heidän kollegoitaan. Kyselyyn vastasi 83 henkilöä Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat kokivat kiinnostavimmiksi ohjaustavoiksi pedagogiset keskustelut työtovereiden kanssa sekä erityisopettajan samanaikaisopettajana. Vähiten kiinnostavat ohjaustavat olivat pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen osallistuminen, työergonomiaan liittyvä ohjaus sekä luento-opetus. Erilaisia ohjaustapoja oli kyselyssä yhteensä 13. Taustamuuttujat ikä, opetuskokemus vuosina, kokemus erityisen tuen oppilaista sekä mahdolliset erityispedagogiikan opinnot vaikuttivat tilastollisesti merkitsevällä tavalla ohjaustapojen kiinnostavuuteen. Taustamuuttujista eniten ohjaustapojen kiinnostavuuteen vaikutti se, oliko kyseessä luokanopettaja, erityisopettaja, aineenopettaja tai rehtori. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että koulujen toimintakulttuurin muutos on avain inklusiivisen koulun onnistumiselle. Kouluissa on jo tarvittavat resurssit kiinnostavimpien ohjaustapojen pedagogiset keskustelut työtovereiden kanssa sekä erityisopettaja samanaikaisopettajan järjestämiseen, mutta siihen tarvitaan koulujen toimintakulttuurin muuttumista.
Subject: inkluusio
opettajien ohjaus
erityinen tuki
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record