Ammattitaito liikennelentäjän työssä : simulaatioharjoitukset osana asiantuntijuuden kehittymistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092209
Title: Ammattitaito liikennelentäjän työssä : simulaatioharjoitukset osana asiantuntijuuden kehittymistä
Author: Fager, Fanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092209
http://hdl.handle.net/10138/163581
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Continuous professional development plays a key role in today's organizations. With skilled personnel companies try to maintain a good market position. In the aviation industry maintaining professional skills is a premise for the security values and for succeeding in the profession. The purpose of this study is to identify pilots' views on the formation of workmanship and also what meanings they give to simulation pedagogy. My goal is to find out how pilots explain their workmanships' formation, and also how they explain the importance of simulation training in terms of their profession. I did the implementation of the study with qualitative research methods. I collected data by interviewing five commercial airline pilots between the ages of 25-42. I believed that theme interview left enough space for the interviewee's own interpretation as well as give an opportunity to express their own opinions and experiences. Analysis of the data was content analysis. The pilots' perceptions of workmanship formation are explained through new experiences and routine. Expertise, in turn, is defined as a kind of special qualities and problem solving. Pilots see the workmanship as well as expertise through the formation of experiences ja training. The analysis highlighted the view of simulation training as an important element towards expertise. Simulation Training as a whole was seen as sustaining the skills as well as growing the professional skills. Criticism towards simulation pedagogy came up when pilots were talking about debriefing situations. Feedback and is not always seen as valid to meet the educational performance.Ammattitaidon jatkuvalla kehittämisellä on keskeinen asema nykypäivän työyhteisöissä. Osaavalla henkilöstöllä pyritään vastaamaan kilpailun tuomiin haasteisiin. Ilmailualalla ammattitaidon päivitys ja ylläpitäminen ovat kuitenkin ammatin turvallisuusarvojen ja työssä onnistumisen edellytys. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa lentäjien näkemyksiä ammattitaidon muodostumisesta ja simulaatio-opetustilanteiden merkityksellisyydestä. Tavoitteenani on selvittää, miten lentäjät sanallistavat ammattitaidon muodostumista työssään sekä miten he selittävät simulaatiokoulutusten merkitystä ammattitaidon kannalta. Tutkimukseni toteutin kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Keräsin aineistoni haastattelemalla viittä 25-42 -vuotiasta liikennelentäjänä työskentelevää henkilöä teemahaastatteluin. Uskoin menetelmän jättävän riittävästi tilaa haastateltavan omalle tulkinnalle sekä antavan mahdollisuuden tuoda esiin omia mielipiteitä ja kokemuksia. Aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Lentäjien käsitykset ammattitaidon muodostumisesta selittyvät uusien kokemusten ja rutinoitumisen kautta. Asiantuntijuus puolestaan määrittyy tietynlaisena erityisosaamisena ja ongelmanratkaisukykynä. Sekä ammattitaidon että asiantuntijuuden nähdään muodostuvan koulutuksen ja kokemuksen kautta. Analyysi toi esille näkemyksen simulaatiokoulutuksista tärkeänä elementtinä kohti asiantuntijuutta. Simulaatiokoulutukset kokonaisuudessaan nähtiin ammattitaitoa ylläpitävinä ja ammattitaitoa kehittävinä menetelminä. Kriittisyys simulaatiopedagogiikkaa kohtaan tuli esiin jälkipuintitilanteista puhuttaessa. Palautteenantoa ja ei aina nähty pätevänä vastaamaan koulutussuoritukseen.
Subject: ammattitaito
asiantuntijuus
simulaatiot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record