Monilukutaidon ilmeneminen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisissa aapisissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Salonen, Sofia
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092184
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163584
dc.description.abstract Constant increase of communication tools and possibilities has led to the place, where people need diversal reading and writing skills to act in the society. These divergent literacy skills have also been introduced in Finnish national core curriculum 2014 as a new term and goal called "multiliteracies". Multiliteracies highlights diverse literacy environments and skills to interpret and produce diverse texts through all schoolgrades. However, many studies have shown that the effect of the curriculum in the concrete teaching event is weak, even non-existent. Instead the textbooks would seem to direct teaching events stronger than curriculum. That is why publishers and schoolbook writers have a great responsibility as core curriculum interpreters and educational improvers. My focus in this study is to find out, how multiliteracy as dimension of board-based competence appears in abc-books made by new national curriculum. I observed this phenomenon through two focusing themes which were diverse text environment and interpretation and production of different texts. My research data consisted of two abc-books made by Finnish national core curriculum 2014. To improve reliability the abcbook authors participated in different stages of my study. At first they defined how the goal of multiliteracy is noticed in their abcbook and later they gave comments about the results. This study was a qualitative research and content analysis served as the analysis method of the data. The genremap used (Martin & Rose 2012) as a basis of analysis was created within the range of genrepedagogy. This map of genres in school devided texts in tree genrefamily, which were engaging genrefamily, informing genrefamily and evaluating genrefamily. These tree genrefamilies however, were further divided into more exact genres. This study indicates that the goal of multiliteracy has been systematically taken into consideration in the abc-books. All tree genrefamilies were represented. Nevertheless, the results showed that different genres were not examined equally. Engaging texts were emphasized and the role of evaluating text was minor. Informing texts had some representation. Tasks of the abc-books encouraged pupils to use and to produce different texts. Attention was paid to the versatile handling of different genres in tasks which aim especially at the production. The results of my study open points of view to how multiliteracy is contained in the abc-books at the moment. en
dc.description.abstract Viestimisen muotojen ja mahdollisuuksien jatkuva lisääntyminen on johtanut siihen, että yhteiskunnassa selviytyminen edellyttää monipuolisia tekstitaitoja. Laajenevat tekstikäytänteet on huomioitu myös vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän monilukutaidon tavoitteen yhteydessä. Monilukutaidon tavoite painottaa monipuolisia tekstiympäristöjä sekä erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa kaikilla vuosiluokkatasoilla. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että opetussuunnitelman vaikutus konkreettisessa opetustapahtumassa on kuitenkin heikko, jopa olematon. Sen sijaan oppikirjat näyttäisivät ohjaavan opetusta opetussuunnitelmia enemmän. Tästä näkökulmasta katsottuna kustantamoilla ja oppikirjailijoilla on vastuullinen tehtävä opetussuunnitelman tulkitsijoina ja opetuksen kehittäjinä. Keskityin tässä tutkimuksessa selvittämään, miten monilukutaidon laaja-alainen tavoite näyttäytyy uuden opetussuunnitelman mukaisissa aapisissa. Tutkin ilmiötä kahden tarkentavan teeman kautta, joita olivat monimuotoinen tekstiympäristö sekä tekstien tulkinta ja tuottaminen. Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa toimi kaksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan valmistettua aapista. Luotettavuuden parantamiseksi aapiskirjailijat osallistuivat tutkimukseni eri vaiheisiin. Aiheen rajauksen vaiheessa aapiskirjailijat määrittelivät monilukutaidon tavoitteen painotusalueita aapisissaan ja lopussa kommentoivat tutkimukseni tuloksia. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineiston analyysimenetelmänä toimi teoriaohjaava sisällönanalyysi. Analyysirunkoni perustana oli genrepedagogiikan piirissä syntynyt kartoitus koulun tekstilajeista (Martin & Rose 2012). Käyttämäni tekstilajikartta jakoi tekstilajit kolmeen genreperheeseen, joita olivat viihdyttämään pyrkivät tekstit, tietoa välittävät tekstit ja arvioivat tekstit. Nämä taas jakautuivat edelleen tarkemmiksi tekstilajeiksi. Tutkimukseni osoittaa, että monilukutaidon tavoite on otettu huomioon aapisissa johdonmukaisesti. Aapisissa esiintyi kaikkien kolmen genreperheen tekstejä. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei ominaispiirteiltään erilaisia ja eri genreperheisiin kuuluvia tekstilajeja käsitelty aapisissa tasapuolisesti. Viihdyttämään pyrkivien tekstien rooli korostui, mutta arvioivien tekstien osuus oli vähäinen. Tietoa välittävien tekstien genreperhe oli edustettuna jonkin verran. Aapisten tehtävät kannustivat oppilaita käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä. Erilaisten tekstilajien monipuolinen käsittely huomioitiin erityisesti tuottamiseen ohjaavissa tehtävissä. Tutkimukseni tulokset avaavat näkökulmia siihen, miten monilukutaidon tavoite käsitetään aapisissa tällä hetkellä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lukeminen ja kirjoittaminen fi
dc.subject opetussuunnitelma fi
dc.subject monilukutaito fi
dc.subject aapinen fi
dc.subject tekstilaji fi
dc.title Monilukutaidon ilmeneminen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisissa aapisissa fi
dc.title.alternative Multiliteracy in abc-books based on Finnish core curriculum 2014 en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092184

Files in this item

Files Size Format View
VALMISGRADU_PDF.pdf 8.565Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record