Voimavaroja verkostosta : Ammatillisen verkoston merkitys naisjohtajan työuralla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092215
Title: Voimavaroja verkostosta : Ammatillisen verkoston merkitys naisjohtajan työuralla
Author: Ryytty, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092215
http://hdl.handle.net/10138/163589
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this thesis was to represent how female managers experience the importance of gender and professional networking and what kind of effects these have on their careers.The setting is based on the current discourse about the lack of female managers at the top and the reasons behind this phenomenon. In addition, the significance of social networks and relationships has increased both in the academia as well as in the everyday life during the last decades. The theoretical background demonstrates the gendered job markets and social networking from the perspective of the social capital theory. In this thesis social capital is comprehended as a resource of an individual that sources from social interaction and relationships. The hypothesis is that these relationships play a significant role when female managers are building their careers. The purpose of this study is to unveil how gendered workplaces are and to start a discussion about the status of female managers in them. The purpose is also to study the importance of networking as social capital and how it affects female managers' careers. The professional network for women studied both from the perspective of gender and social networking theory in this thesis is Gaia Network ry. The network was established to give support for women in high or demanding leadership positions. The data was collected by using an electronic questionnaire. The questionnaires were supported with three semi-structured theme interviews which were then analysed by using qualitative content analysis. Out of the 215 women in the network, 33 participated in the study. The results show that gender is considered as a hindering and a neutral factor but also as an asset for women's careers. Contacts, professional development, mental wellbeing, reputation and status were pointed out as the most important qualities of female networks. The downside of the networks was the lack of diversity. Women in the study felt that the benefits gained from the network are conditional to one's active participation. As a conclusion, changes in attitudes and the perceptions of traditional gender roles are needed in order to achieve equal treatment in the workplace. This should have roots already in children's' upbringing and education. Actions are also needed in order to change the dominant masculine workplace culture. Professional networks have the potential to cultivate women's careers and this resource could be utilised in the future more efficiently.Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata naisjohtajien kokemuksia sukupuolen ja ammatillisen verkoston merkityksistä heidän työurillaan. Tutkimukseni asetelma perustuu ajankohtaiseen keskusteluun naisten vähyydestä ylimmissä johtotehtävissä sekä syihin tämän ilmiön taustalla. Lisäksi verkostojen ja sosiaalisten suhteiden merkitys työelämässä on korostunut viime vuosikymmeninä niin arkikokemuksissa kuin akateemisessa tutkimuksessakin. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan sukupuolittuneita työmarkkinoita sekä verkostoitumista sosiaalisen pääoman teorian valossa. Sosiaalinen pääoma käsitetään tutkielmassa yksilön sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja verkostoihin perustuvana voimavarana, jolla oletetaan olevan merkittävä rooli naisjohtajien työurilla. Tutkielman tavoitteena oli tuoda näkyväksi työelämän sukupuolittuneisuus ja herättää keskustelua naisjohtajien asemasta työelämässä sekä tutkia verkostoitumista sosiaalisen pääoman lähteenä ja sen merkitystä johtajanaisten työurilla. Tutkielmassa tarkastellaan naisten ammatillista verkostoa (Gaia Networks ry) paitsi sukupuolen, myös sosiaalisen verkostoteorian valossa. Verkosto on perustettu johtavassa tai vaativassa asiantuntija-asemassa olevien naisten työelämän tueksi. Aineisto kerättiin verkoston jäseniltä elektronisella kyselylomakkeella ja kolmella puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jotka käsiteltiin sisällönanalyysin menetelmin. Verkoston 215:sta jäsenestä tutkimukseen osallistui yhteensä 33 verkoston jäsentä. Tutkimustulosten mukaan sukupuolen merkitys naisjohtajan työuralla näkyy urakehitystä hidastavana haasteena, etuina sekä neutraalina, toissijaisesti työuraan vaikuttavana tekijänä. Naisjohtajien verkoston merkittävimmiksi voimavaroiksi nimettiin kontaktit, ammatillinen kehittyminen, henkinen hyvinvointi sekä maine ja status. Verkoston kääntöpuoliksi nousi esiin diversiteetin puute ja ompeluseuraksi leimaantuminen. Verkoston hyödyt koettiin omasta aktiivisuudesta riippuvaiseksi. Johtopäätöksinä esitetään, että tasa-arvoisen kohtelun takaamiseksi tarvitaan muutoksia asenteissa ja perinteisissä käsityksissä sukupuolirooleista, mihin on syytä kiinnittää huomiota jo kasvatuksessa ja koulutuksessa. Muutoksia tarvitaan myös työorganisaation toimintatapoihin ja maskuliiniseen organisaatiokulttuuriin. Ammatillisilla verkostoilla on potentiaalia edistää naisten työuria ja tätä verkoston voimaa voisikin hyödyntää jatkossa paremmin.
Subject: sukupuoli
ammatilliset verkostot
naisjohtajat
sosiaalinen pääoma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record