"Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : Den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092253
Title: "Jag kan inte tänka mig ett liv utan symöte" : Den Sjöblomska släktens minnesbilder om dess tradition; syjuntan
Author: Weckman, Patricia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092253
http://hdl.handle.net/10138/163591
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to bring forth the recollections involving the family tradition, the sewing circle. The study discusses the recollections with the help of a handmade memory box, which opens the significance of the sewing circle to the informants. The most essential are the recollections of the informants and the meaning as well as the emotional joint. These will be analysed as unique and interpreted based on the individual perspective. The study is a qualitative case study, which interprets the recollections empirically with the help of video recorded material as well as observation during the memory evening. The memory boxes function as a visual aid that brings forth the information, knowledge and memories to the younger generation, who participated as listeners during the memory evening. The inquiry sets as goal to bring forth the meaning of the recollections concerning the family sewing circle. The experience of the younger generation is clarified through a theme interview. The active members collect the memory box and present it at the memory evening. The event is recorded, analysed and divided into themes. The younger generation will be interviewed after the memory evening and they get to express their thoughts that has risen during the evening. The results show that the recollections are diverse and include warm thoughts towards the tradition itself as well as towards already deceased members. The sewing circle means togetherness with the family and the community offers handcraft and inspiration as well as joy and gratitude towards the tradition. The tradition has a meaning, both physically and mentally – the value of togetherness is significant.Syftet med denna studie är att föra fram minnesbilderna som involverar släktens tradition, syjuntan. Betydelsen kommer fram genom informanternas tankar och minnesbilder, vilka framförs med hjälp av en egenhändigt tillverkad minneslåda. Informanternas minnesbilder är det centrala och minnesbildernas betydelse samt känslomässiga värde tolkas utgående från individen. Studien är en kvalitativ fallstudie, som empiriskt tolkar informanternas minnesbilder med hjälp av videoinspelat material och observation under den organiserade minneskvällen. Minneslådorna fungerar som visuellt hjälpmedel och för vidare minnesbilderna och information, samt kunskap till den yngre generationen, vilka deltar som lyssnare i minneskvällen. Frågeställningen har som mål att lyfta fram minnesbilderna och deras betydelse i den Sjöblomska släktens syjunta. Den yngre generationens erfarenhet angående traditionens värde lyfts fram genom temaintervju. De aktiva medlemmarna i syjuntan samlar ihop en minneslåda, vars innehåll de presenterar under minneskvällen. Minneskvällens händelser spelas in per videoband, som sedan analyseras och delas in i teman. De yngre generationens släktingar intervjuas efter minneskvällen och de får möjlighet att uttrycka sina tankar, som uppstått under minneskvällen. Resultatet av studien visar att minnesbilderna är mångsidiga och innehåller varma tankar till traditionen samt de redan bortgångna medlemmarna. För informanterna betyder syjuntan umgänge med släkten och gemenskapen medför handarbetande och inspiration samt glädje och tacksamhet över traditionen. Betydelsen kommer fram ur minnesbilderna samt genom minneslådorna. Släktens tradition är av stor betydelse, både fysiskt och psykiskt samt gemenskapens stöd värderas.
Subject: syjunta
handarbete
minnesforskning
minnesbilder
välbefinnandet
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record