Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder related to perinatal risks and everyday executive functioning in adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092191
Title: Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder related to perinatal risks and everyday executive functioning in adulthood
Author: Immonen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092191
http://hdl.handle.net/10138/163592
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi
Abstract: Objectives: The present study examines everyday executive functioning in adults who have had perinatal risks related ADHD in childhood. ADHD symptoms often persist from childhood to adulthood but the long-term developmental course of ADHD beyond young adulthood is still poorly understood. The present study focuses on adults around 40 years of age who have had perinatal risk factors with subsequent onset of ADHD in childhood. The present study may advance understanding of the long-term impact of perinatal risks and childhood ADHD in adulthood. Methods: The present study is part of a larger longitudinal birth cohort research project examining long-term effects of perinatal risk factors. The cohort has been followed since 1970's. The present sample includes individuals with perinatal risks associated childhood ADHD (n = 32), individuals with perinatal risk factors without childhood ADHD (n = 158) and control individuals without perinatal risks or childhood ADHD (n = 38). Experienced everyday executive functioning was compared between these three groups using Behavior Rating Inventory of Executive Functioning – Adult Version (BRIEF-A). Executive functioning was compared between the three groups using analysis of variance (ANOVAs) and non-paramentric Kruskal-Wallis test. Results and conclusions: Adults with perinatal risks related childhood ADHD reported more cognitive and behavioral executive difficulties than control adults or adults with perinatal risks without childhood ADHD. The group with perinatal risks related childhood ADHD reported executive difficulties in domains of working memory, planning, inhibition and self-monitoring. Executive problems were mild in group level, although a small proportion reported more severe clinically significant dysfunction. Adults with perinatal risks but without childhood ADHD did not differ from controls in experienced executive functioning which suggests that perinatal risks alone without early ADHD symptoms do not affect executive functioning in adulthood. It appears that childhood ADHD with perceding perinatal risk factors can have long-term but mostly mild consequences for daily executive functioning extending to mid-adulthood.Tavoitteet: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arkipäivän toiminnanohjauksen vaikeuksia aikuisilla, joilla on todettu syntymäriskeihin liittyvä ADHD lapsuudessa. ADHD oireiden tiedetään usein pysyvän lapsuudesta aikuisuuteen, mutta oireiden pitkäaikainen kehityskulku varhaisaikuisuuden jälkeen tunnetaan heikosti. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 40 ikävuoden paikkeilla olevia henkilöitä, joilla on ollut syntymänaikaisia riskitekijöitä ja joille on sittemmin kehittynyt ADHD lapsuusiässä. Tämä tutkimus edistää ymmärrystä syntymänaikaisten riskitekijöiden ja lapsuusiän ADHD:n pitkäaikaisvaikutuksista aikuisiässä. Menetelmät: Tämä tutkimus on toteutettu osana laajempaa pitkittäistä syntymäkohorttitutkimusta, jossa tutkitaan syntymänaikaisten riskitekijöiden pitkäaikaisvaikutuksia. Kohorttia on seurattu 1970-luvulta lähtien. Tässä tutkimuksessa käytetty otos pitää sisällään henkilöitä, joilla on todettu syntymäriskeihin liittyvä ADHD lapsuusiässä (n = 32), henkilöitä, joilla on ollut syntymäriskejä ilman ADHD:ta lapsuusiässä (n = 158), sekä kontrolli henkilöitä ilman syntymäriskejä sekä ADHD:ta lapsuusiässä (n = 38). Subjektiivisesti koettuja arkipäivän toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia tarkasteltiin näiden kolmen ryhmän välillä BRIEF-A (Behavior rating inventory of executive functioning – adult version) arkipäivän toiminnanohjauksen itsearviointikyselyn avulla. Koettuja toiminnanohjauksen vaikeuksia vertailtiin ryhmien välillä käyttäen varianssianalyysia ja non-parametrista Kruskal – Wallis testiä. Tulokset ja johtopäätökset: Aikuiset, joilla oli ollut syntymäriskeihin liittyvä ADHD lapsuudessa, raportoivat enemmän kognitiivisia ja behavioraalisia toiminnanohjauksen vaikeuksia verrattuna kontrolleihin tai aikuisiin, joilla oli samankaltaisia syntymäriskejä ilman ADHD:ta lapsuudessa. Toiminnanohjauksen vaikeudet tulivat esiin työmuistin, suunnittelun, inhibition ja oman käyttäytymisen monitoroinnin osa-alueilla. Vaikeudet olivat ryhmätasolla lieviä, joskin pienellä osalla kliinisesti merkittäviä. Aikuiset, joilla oli syntymäriskejä ilman ADHD:ta lapsuudessa, eivät eronneet kontrolleista koettujen arkipäivän toiminnanohjauksen vaikeuksien suhteen, mikä viittaa siihen, että syntymäriskit yksinään ilman varhaisia ADHD-oireita eivät vaikuta toiminnanohjaukseen aikuisiässä. Siten lapsuusiässä todetulla ADHD:lla, johon liittyy edeltäviä syntymärikitekijöitä, voi olla pitkälle aikuisikään kantautuvia vaikutuksia, mikä ilmenee suurimmalla osalla lievinä arkipäivän toiminnanohjauksen hankaluuksia.
Subject: perinatal risks
executive functioning
Subject (yso): ADHD


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record