Teknologiavälitteisen toiminnan ulottuvuuksia ja verkostoja : tapaustutkimus 8.-luokkalaisten helsinkiläisnuorten sosiodigitaalisesta osallistumisesta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092185
Titel: Teknologiavälitteisen toiminnan ulottuvuuksia ja verkostoja : tapaustutkimus 8.-luokkalaisten helsinkiläisnuorten sosiodigitaalisesta osallistumisesta
Sekundär titel: Socio-digital participation : a case study of young people's socio-digital activities
Författare: Seppä, Juuso
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092185
http://hdl.handle.net/10138/163594
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Aims. Previous studies have shown that most adolescents appear to use socio-digital technology mostly to hanging out with peers. It also appears that technology-mediated learning is not very intensively used in Finnish schools. However, there are not much qualitative studies examining this. This study focused on describing adolescents' ways of using digital technologies and examining dimensions of adolescents' socio-digital practices as well as networks related to these practices. By socio-digital participation we mean digital technologies mediating adolescents' activities, which, in this study is explored within the frameworks of socio-cultural psychology and learning ecologies. Methodology. This qualitative case study was part of the Mind the Gap project. The data were collected with semi-structured interviews. 24 8th graders took part in this interview. They were picked out from the questionnaire of 1350 students in Helsinki. The analysis procedure used in this study was qualitative data-driven and concept-driven content analysis. Results and conclusions. The results showed that most adolescents used their ICTs for friendship-driven hanging out with peers. Some participants, however, reported using their ICTs also for knowledge building activities, but only a relatively few reported using their ICTs for creative participation. Both knowledge building and creative participation were interpreted as mainly interest-driven activities. All the participants reported using ICTs for academic-oriented participation, which was not interpret as friendship-driven or interest-driven but a boundary-crossing activity bridging informal and formal learning practices. For instance, most participants reported that they had self-organized study activities not controlled by teachers and used technology to co-regulate their learning. The results of this study highlight that socio-digital technologies are able to connect interest-driven learning, peer-culture and academic-oriented participation. Thus, it enables learning and connects the youths' personal learning ecologies to wider ecosystems of learning and should be taken into account in developing school. Therefore, when making changes in school system and building new pedagogical practices, the heterogeneity of students' ways of using ICT should be acknowledged. Furthermore, the related learning possibilities should be incorporated in school activities.Tavoitteet. Suomalaiset ja kansainväliset määrälliset tutkimukset ovat osoittaneet nuorten käyttävän sosiodigitaalista teknologiaa eniten viihteeseen ja viihteelliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi internetin käyttö suomalaisissa kouluissa ja kouluun liittyvien tehtävien tekemisessä koulun ulkopuolella on vähäistä. Tietotekniikka nähdään kuitenkin merkittävänä tulevaisuuden taitojen edistämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuvailla ja tulkita nuorten teknologiavälitteistä toimintaa: sosiodigitaalisen osallistuminen ulottuvuuksia, ja näihin toimintoihin liittyviä verkostoja. Sosiodigitaalisella osallistumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toiminnan välittymistä digitaalisten teknologioiden välineillä. Ilmiötä tarkastellaan sosiokulttuurisesta ja oppimisen ekologioiden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin osana Mind the Gap -tutkimushanketta. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistui 24 kahdeksasluokkalaista helsinkiläisnuorta, jotka valittiin kyselytutkimuksen perusteella. Kyselyyn vastasi 1350 oppilasta. Aineiston analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja sitä jatkettiin kvantifioimalla frekvenssein. Tulokset ja johtopäätökset. Kahdeksasluokkalaiset raportoivat sosiodigitaalisen osallistumisen tapahtuvan suurimmaksi osaksi kaverilähtöisenä sosiaalisena hengailuna. Osa nuorista raportoi osallistumisen liittyvän tiedonrakenteluun, mutta vain muutama nuorista raportoi osallistuvansa luovaan toimintaan. Sekä tiedonrakentelu että luova osallistuminen tulkittiin suurimmaksi osaksi kiinnostuslähtöiseksi toiminnaksi. Kaikki nuoret raportoivat akateemisesta osallistumisesta. Akateemista osallistumista ei voitu tulkita kaveri- eikä kiinnostuslähtöiseksi toiminnaksi, vaan se nähtiin erillisenä rajoja ylittävänä ulottuvuutena. Akateeminen sosiodigitaalinen osallistuminen tulkittiin tärkeänä osana nuorten autonomista ja jaetusti säädeltyä oppimista. Tutkimuksen tulosten perusteella sosiodigitaaliset teknologiat yhdistävät kiinnostuksen parissa oppimisen, vertaiskulttuurin ja akateemisen osallistumisen. Ne sitovat nuorten omat oppimisen ekologiat laajempaan oppimisen ekosysteemiin ja näin ollen niiden merkitys tulisi tunnistaa myös koulun kehittämistyössä. Koululaitoksen teknologisten käytäntöjen uudistuksessa olisikin siis hyvä huomioida oppilaiden heterogeenisyys teknologisten taitojen ja käytänteiden suhteen sekä pyrkiä hyödyntämään niiden tarjoama oppimispotentiaali.
Subject: sosiodigitaalinen osallistuminen
oppimisen ekologiat
tieto- ja viestintäteknologia


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Juuso_Seppä_pg_2016.pdf 282.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post