"Uskomatonta väriterapiaa" : Tapaustutkimus korujen tekemiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Heino, Susanna
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092249
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163595
dc.description.abstract This case study was designated to look at experiences and feelings that were raised during jewellery making process. In addition, the point of interest was the sensations that were experienced while making jewellery. Handicrafts have been found to have a positive effect to the maker's emotions and handicrafts are also used as part of rehabilitation therapy. Making handicrafts increases satisfaction and raises one's self-image. Craft science has studies of getting into a flow in a variety of craftwork processes. The making of jewellery has not been researched before. The beading event in this case study was attended by six test subjects who were chosen depending on whether they were craft makers (3) or not (3).For all of the subjects jewellery making was a new craft method. My role in the beading event was to act as a teacher and afterwards as a researcher. After the event the subjects were interviewed with str-method by using a video which was recorded and the jewelry which the participants made during the event. The purpose of the interviews was to gather the feelings attached to making jewellery. The result of this study shows that jewellery making was a positive experience to the makers. During the beading event the jewellery makers' sensations ranged from excitement to confusion and enthusiasm. The finished jewelry made the bead makers happy and proud, "I did this". All the participants in the beading event wanted to participate in a similar event again. The beading event was found to activate several senses. Visual perception was an important part of making the handicraft products and hand-eye coordination was highlighted. Jewellery making was experienced to be very visual because of the diversity of the beads. The making of handicrafts and in this case the making of jewellery gives more to the makers than just the finished piece of jewellery. The making process as an experience is at least as valuable as the finished product. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella tapaustutkimuksen avulla korujen tekemisen herättämiä kokemuksia ja tunteita korutapahtuman aikana. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli korujen valmistamisessa koetut aistihavainnot. Käsitöiden on todettu vaikuttavan positiivisesti käsityöntekijän tunteisiin ja käsitöitä käytetään myös terapiassa osana kuntoutusta. Käsitöiden tekeminen lisää tyytyväisyyttä ja kohottaa minäkuvaa. Käsityötieteessä on tutkittu myös flown esiintymistä erilaisissa käsityöprosesseissa. Korujen tekemisestä ei ole aikaisempaa tutkimusta. Tutkimukseni korutapahtumaan osallistui kuusi koehenkilöä, jotka valittiin ryhmään sen mukaan, olivatko he käsityön harrastajia (3) vai eivät (3). Kaikille tutkimushenkilöilleni korujen tekeminen oli uusi käsityömenetelmä. Korutapahtumassa oma roolini oli toimia opettajana ja korutapahtuman jälkeen tutkijana. Korutapahtuman jälkeen tutkimushenkilöt palauttivat teemahaastatteluissa str-menetelmän avulla mieliin tuntemuksiaan korujen tekemisen ajalta. Haastatteluissa hyödynnettiin korutapahtumassa kuvattua videota ja koruja, jotka korutapahtumaan osallistuneet olivat tehneet. Tutkimustuloksena voidaan todeta, että korujen tekeminen oli positiivinen kokemus tekijöilleen. Korutapahtuman aikana koruntekijöiden tuntemukset vaihtelivat jännityksestä hämmennykseen ja innostukseen. Valmiit korut tekivät iloiseksi ja ylpeiksi "minä tein tämän". Kaikki korutapahtumaan osallistuneet tutkimushenkilöt halusivat valmistaa koruja myös uudestaan. Korutapahtuman huomattiin aktivoivan monia aisteja. Näköaisti oli tärkeässä osassa käsityötuotteen valmistusta, ja käden ja silmän yhteistyö korostui. Korujen tekeminen koettiin hyvin visuaaliseksi helmien monipuolisuuden vuoksi. Käsitöiden tekeminen ja tässä tapauksessa korujen valmistaminen antaa tekijöilleen enemmän kuin vain valmiin korun. Valmistusprosessi on kokemuksena tekijälleen vähintään yhtä arvokas kuin valmis tuote. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject korujen tekeminen fi
dc.subject tunne fi
dc.subject kokemus fi
dc.subject aistit fi
dc.title "Uskomatonta väriterapiaa" : Tapaustutkimus korujen tekemiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista fi
dc.title.alternative "Unbelievable color therapy" : a case study of experiences and emotions in beading en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092249

Files in this item

Files Size Format View
Heino, Susanna .pdf 2.419Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record