Högskolefärdigheter : Övergången från gymnasium till högskola ur ett studerandeperspektiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092203
Title: Högskolefärdigheter : Övergången från gymnasium till högskola ur ett studerandeperspektiv
Author: Kortman, Andrea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092203
http://hdl.handle.net/10138/163598
Thesis level: master's thesis
Abstract: Differences in the nature of education may result in challenges for students when they transit from upper secondary school to university. University studies require students to develop university skills. These essential university skills are in this study divided into two categories, study skills and scientific tools. Study skills refer to general skills that students can develop in order to succeed in their studies, such as self-regulated learning, motivation, and deep and surface approach to learning. Scientific tools refer to skills that characterize university studies. These skills are defined as epistemology and scientific writing. The aim of this study is to examine upper secondary school students' reflections of their university skills and the transition from upper secondary school to university: What do they think about their study skills, the scientific tools and the preparatory efforts offered by their school? What is their understanding of universities? The data for the study was collected with qualitative group interviews with focus on studying and learning in upper secondary school and universities. 23 upper secondary school students were interviewed in eight groups. The transcribed interview data has been analysed with content analysis. The students expressed difficulties in managing their time. Comparing to previous studies, difficulties in time management can relate to poor learning. Moreover, the study shows that students express varying challenges in terms of university skills. Several students expressed dualistic views of knowledge which can cause problems in the transition from upper secondary school to university. The students also expressed unrealistic expectations about university studies. The study shows that students may need support in developing university skills, and suggests that upper secondary schools take this into consideration. Upper secondary school education should aim at raising the level of consciousness of learning in order for students to become self-regulated learners. Consequently, should upper secondary school education actively aim at both developing students' university skills, and contributing with an insight into what studying at a university involves. Universities' research-based approach to teaching should be emphasized in upper secondary school education.Då studerande övergår från gymnasiet till högskola kan de ställas inför utmaningar som beror på skillnader i utbildningarnas natur. Högskolestudier kräver att studerande utvecklar sina högskolefärdigheter. I denna studie innefattar dessa väsentliga färdigheter för det första studiefärdigheter och för det andra vetenskapliga verktyg. Studiefärdigheterna innefattar aspekter som kan utvecklas för att nå framgång i studierna, såsom självreglerat lärande, motivation, samt djup- och ytinriktat lärande. Med vetenskapliga verktyg avses färdigheter som är typiska för högskolestudier. Dessa är begränsade till epistemologi och vetenskapligt skrivande. Syftet med studien är att undersöka hur gymnasiestuderande reflekterar kring sina högskolefärdigheter och övergången från gymnasiet till högskola: Hurudana tankar har studerandena angående sina studiefärdigheter, vetenskapliga verktyg samt gymnasiets högskoleförberedande insatser? Hurudan uppfattning har de om högskolor? Datat för studien är insamlat med hjälp av kvalitativa gruppintervjuer där fokus låg på studier och lärande i gymnasiet och högskolor. Sammanlagt 23 gymnasiestuderande intervjuades i åtta grupper. De transkriberade intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Informanterna uttryckte att de har svårigheter att hantera sin tid, vilket tidigare studier har visat att kan leda till försämrat lärande. Vidare visar studien att studerande uttrycker varierande utmaningar inom ramen för högskolefärdigheter. Flera studerande uttryckte dualistisk kunskapssyn, vilket kan orsaka problem då studerande övergår från gymnasiet till högskola. Studerandena gav också uttryck för orealistiska förväntningar beträffande högskolestudier. Studien visar att studerande kan behöva stöd i att utveckla högskolefärdigheter och att gymnasier borde ta detta i beaktande. För att utveckla självreglerat lärande hos studerande borde gymnasieutbildningen sträva till att medvetandegöra aspekter av lärande. Således förespråkar denna studie att gymnasieutbildningen aktivt skall sträva till att utveckla både högskolefärdigheter och bidra med insyn i vad högskolestudier innebär. Högskolornas forskningsbaserade arbetssätt borde uppmärksammas i gymnasieutbildningen.
Subject: studieframgång
akademisk framgång
studiefärdigheter
högskolestudier
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record