Kolmiportainen tuki ja lukemisen ongelmiin puuttuminen ensimmäisellä luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092250
Title: Kolmiportainen tuki ja lukemisen ongelmiin puuttuminen ensimmäisellä luokalla
Author: Leppänen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092250
http://hdl.handle.net/10138/163600
Thesis level: master's thesis
Abstract: The importance of reading and writing skills in everyday life has increased continuously. Previous research has also shown that reading skills are associated with success in other school subjects. Three-tier model introduced in 2011 focuses on early intervention, identification and support. The main purpose of this study was to gather information about teacher's supporting methods at first school year. How they work with dyslectic students and struggling readers. What is the relevance of three-tier model and how three-tier model affects the support services. Attention is paid to evaluation, strategies, methods, tools and follow-up measures. The aim is to highlight concrete examples. The study was conducted by interviewing four special teachers. Teachers work in primary schools and teaching to read is a big part of their work. Data has been recorded and transcribed. Analysis was based on transcribed data and research questions. The study showed that all respondents evaluate student's basic reading skills soon after the start of school. Support is offered to those who need it the most. There were school-specific differences in evaluation methods, arrangements and group formation. All four teachers accomplished small-group teaching and part-time special education. Three teachers made flexible groupings. None of the respondents carried out individualized instruction. One respondent carried out co-teaching approach. Teachers used well known and research based tools and materials. They also made materials by their selves. Teachers were aware the important aspects of learning to read. They paid attention to phonological awareness, syllable awareness, letter knowledge and working memory. All four teachers made evaluation during the year. However the study reveals that 1-graders are rarely sent to psychological tests or moved to tier 2 even if their reading skills don't proceed.Lukeminen on tärkeä arkielämään sekä opiskeluun liittyvä taito. Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen merkitys arkipäivässä on korostunut jatkuvasti ja päivittäin on kyettävä toimimaan erilaisten tekstien parissa. Lisäksi hyvän lukutaidon on havaittu olevan yhteydessä myös muissa aineissa menestymiseen. Varhainen puuttuminen lukemisen ongelmiin nähdään tärkeänä ja siihen pyritään vuonna 2011 käyttöön otetun kolmiportaisen tuen mallin avulla. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten lukemaan oppimisen vaikeuksiin puututaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja miten kolmiportainen tuki näkyy lukemaan opettamisen ollessa kyseessä. Huomiota kiinnitetään tuentarpeen havaitsemiseen, tuen toteuttamiseen, menetelmiin ja välineisiin sekä tuen onnistumisen arviointiin ja siitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin. Tarkoitus on nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla neljää alakoulussa lukemaan opettamisen parissa työskentelevää laaja-alaista erityisopettajaa. Analysointi on suoritettu litteroitujen aineistojen pohjalta tutkimuskysymyksiin nojaten. Tutkimuksessa selvisi, että kaikki haastateltavat opettajat kartoittivat oppilaiden lukemaan oppimisen valmiuksia ja taitotasoa heti koulun alettua, ryhmittelivät oppilaita sekä suuntasivat opetusta ja tukea kartoitusten perusteella. Arviointivälineissä, tuen järjestämisen tavoissa ja ryhmäkokoonpanoissakin oli koulukohtaisia eroja. Kolmessa koulussa toteutettiin joustavaa ryhmittelyä palkkituntien avulla. Kaikissa kouluissa annettiin pienryhmäopetusta osa-aikaisena erityisopetuksena. Kukaan haastateltavista ei toteuttanut yksilöllistä opetusta. Luokassa suuressa ryhmässä tapahtuvaa samanaikaisopetusta toteutti yksi opettaja. Opettajat käyttivät aiemmissakin tutkimuksissa hyväksi havaittuja ja tunnettuja välineitä ja materiaaleja sekä kehittelivät oppimateriaaleja myös itse. Opettajat myös sitoivat lukemisen erityisopetusta lukutaidon kannalta tärkeisiin elementteihin kuten äänne- ja tavutietoisuuteen, muistiin ja kirjaintuntemukseen. Vaikka kaikki opettajat tekivät vuoden mittaan lisää kartoituksia, joiden pohjalta he muokkasivat ja suuntasivat opetusta ja tukea uudelleen, tämä haastattelututkimus toi esiin sen, että 1-luokkalaisia lähetetään varsin harvoin jatkotutkimuksiin tai siirretään tehostetun tuen piiriin, vaikkei lukeminen juuri edistyisikään.
Subject: three-tier model
special education
learning to read
dyslexia
early intervention
kolmiportainen tuki
dysleksia
lukemaan oppiminen
erityisopetus
aikainen puuttuminen
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record