Sirkuspuvun monet ulottuvuudet : Kirsi Mannisen suunnittelijuus Talvisirkuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092248
Title: Sirkuspuvun monet ulottuvuudet : Kirsi Mannisen suunnittelijuus Talvisirkuksessa
Author: Avikainen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092248
http://hdl.handle.net/10138/163605
Thesis level: master's thesis
Abstract: The main interest of this study was scenographer Kirsi Manninen and her career as a costume designer in Winter Circus of Hurjaruuth. The purpose of this study was to describe the costume designing processes in Winter Circus productions and to find out what possibilities and challenges circus sets to costume designing. Referring to previous studies (Checkland, 1986; Seitamaa-Hakkarainen, 2000; Zeisel, 1984) designing processes can be seen as movements between different levels, where reality and idea levels are compared to each other. Designing is also seen as iteratively moving process, where the completed products are created via many acceptable solutions. This study is qualitative and its manner of an approach is a case study. Material for this study was gathered with a theme interview from Kirsi Manninen. Material was analyzed adapting to theoretically orientated content analysis. Baseline of the study was designer-orientated nor than production-orientated. The centre of the analysis was not about the themes or details of circus productions but designering and artefacts behind them. This study showed that Manninen's designing process proceeds iteratively between four different dimensions. As a result of collected material of this study and referring to previous models there was a model created that describes Manninen's designing process in circus productions. The dimensions, based on collected material were named as team, user, substance and composition. A costume designer is working in a part of multi-artistic team. This team creates the whole play in tight co-operation. Theme of the play defines the baselines for working. Each costume is designed individually for a user, taking into account personal features, movement, safety and character that are performed. Costumes and the substance transmit different kind of moods and messages. They have also a magnificent role as a storytelling part of the play. The final costume and the composition of it are formed by color, shape and material, applying different kind of techniques.Tutkimuksen kohteena oli skenografi Kirsi Manninen sekä hänen ura ja suunnittelijuus Hurjaruuthin Talvisirkuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata pukusuunnitteluprosessin kulkua Talvisirkusproduktioissa sekä selvittää sirkuksen luomia haasteita ja mahdollisuuksia pukusuunnittelun näkökulmasta. Aiemmat suunnittelun teoreettiset mallit (Checkland, 1986; Seitamaa-Hakkarainen, 2000; Zeisel, 1984) ovat osoittaneet suunnitteluprosessien tapahtuvan eri tasojen välillä, jolloin todellisuutta ja ideatasoa vertaillaan keskenään prosessin kuluessa. Suunnittelua on lisäksi kuvattu iterativiisesti eteneväksi prosessiksi, jossa valmis tuotos syntyy monien mahdollisten ratkaisujen kautta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen lähestymistapa oli tapaustutkimus. Aineistona toimi Kirsi Mannisen haastattelut, jotka kerättiin teemahaastattelun keinoin. Aineistoa analysoitiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia soveltaen. Tutkimuksen lähtökohta oli ensisijaisesti tekijä-, ei teoslähtöinen. Yksittäisten produktioiden teemoja tai yksityiskohtia ei keskitytty tarkastelemaan, vaan painopiste oli laajemmin suunnittelijuudessa ja työskentelytavoissa niiden taustalla. Tutkimus osoitti Mannisen suunnitteluprosessin etenevän iteratiivisesti neljän eri ulottuvuuden välillä. Aiempiin suunnittelun malleihin ja aineistoon peilaten tutkimuksen tuloksena muodostui malli, joka kuvaa Mannisen suunnitteluprosessia sirkusproduktioissa. Aineiston pohjalta malliin nousseet ulottuvuudet olivat työryhmä, käyttäjä, olemus ja kompositio. Pukusuunnittelija tekee työtään osana monitaiteellista työryhmää, jonka tiiviissä yhteistyössä kokonainen esitys syntyy. Esityksen teema määrittää lähtökohdat, joista kokonaisuutta aletaan hahmottaa. Jokainen puku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden kunkin käyttäjän persoonalliset ominaisuudet, liikkeen, turvallisuuden sekä esitettävän karaktäärin ja sirkusnumeron. Näyttämöpuvut ja niiden olemus itsessään välittävät erilaisia tunnelmia, kätkevät sisäänsä viestejä ja kertovat esitettävää tarinaa osaltaan. Lopullinen puku ja sen kompositio muodostuvat väristä, muodosta ja materiaalista erilaisia toteutustapoja soveltaen.
Subject: näyttämöpuku
pukusuunnittelu
nykysirkus
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record