Varmaa tietoa ja muuttumatonta älykkyyttä : Tieto- ja oppimiskäsitysten sekä muuttumattomuuden ajattelutavan yhteydet yliopisto-opiskelijoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092234
Title: Varmaa tietoa ja muuttumatonta älykkyyttä : Tieto- ja oppimiskäsitysten sekä muuttumattomuuden ajattelutavan yhteydet yliopisto-opiskelijoilla
Author: Niinikivi, Vili
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092234
http://hdl.handle.net/10138/163606
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The aim of this research was to find out whether there is an association between mindset (growth or fixed) and epistemologies amongst students in Helsinki University and Aalto University. In addition, the aim was to find if there is a difference between different student groups and also between different majors. It was hypothesized based on past research that there would be an association between mindset and epistemologies. Methodology. This research was conducted as a part of a larger RYM Oy Indoor Environment (IE) research. The data was gathered from students from five different majors in Helsinki University and Aalto University via a questionnaire. This research utilized two parts of the research: Epistemic beliefs (collaborative knowledge building, reflective learning, valuing metacognition, certain knowledge and practical value) from MED NORD -questionnaire (Lonka & al. 2008) and fixed mindset. Results and conclusions. Based on this research there was an association between reported epistemic beliefs and fixed mindset. Fixed mindset was positively associated with valuing metacognition, certain knowledge and practical value. On the other hand, collaborative knowledge building, reflective learning and valuing metacognition were negatively associated with fixed mindset. In this research the participants where categorized to three different groups based on their epistemologies: collaborative knowledge creators, fact-oriented practitioners and individualistic knowledge acquires. It was observed that teacher students and collaborative knowledge builders reported lower fixed mindset than other groups or students with other majors. In general, students reported very low fixed mindset. The fixed mindset questionnaire needs further development because of the bias of the results.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, oliko yliopisto-opiskelijoiden tieto- ja oppimiskäsitysten sekä olemusajattelun (kasvun tai muuttumattomuuden ajattelutavan) välillä yhteys. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää tutkimuksessa löydettyjen opiskelijaryhmien ja myös eri alojen opiskelijoiden eroja muuttumattomuuden ajattelutavan suhteen. Aiemman tutkimuksen perusteella hypoteenisina oli, että tieto- ja oppimiskäsitysten ja olemusajattelun väliltä löytyy yhteys. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Rym Oy:n sisäympäristöt (SY) -tutkimushanketta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella Helsingin ja Aalto-yliopiston viiden eri alan opiskelijoita vuosina 2011 - 2015. Aineistosta hyödynnettiin osioita, jotka mittasivat opiskelijoiden muuttumattomuuden ajattelutapaa sekä MED NORD –mittarin (Lonka & al., 2008) viittä tieto- ja oppimiskäsitykseen liittyvää muuttujaa: yhteistoiminnallisuus, reflektiivisyys, metakognitio, varman tiedon arvostaminen ja käytännöllisyys. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella todettiin, että raportoiduilla tieto- ja oppimiskäsityksillä sekä muuttumattomuuden ajattelutavalla oli yhteys. Muuttumattomuuden ajattelutapa oli positiivisesti yhteydessä varman tiedon arvostamiseen ja käytännöllisyyteen. Sen sijaan yhteistoiminnallisuus, reflektiivisyys ja metakognitivisuus oli negatiivisessa yhteydessä muuttumattomuuden ajattelutapaan. Tutkimuksessa osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään heidän tieto- ja oppimiskäsityksiensä perusteella: yhteistoiminnalliset tiedonluojat, käytännön faktoja hakevat ja individualistiset tiedonhankkijat. Lisäksi havaittiin, että opettajaopiskelijat sekä yhteistoiminnalliset tiedonluojat ilmaisivat vähemmän muuttumattomuuden ajattelutapaa kuin muut opiskelualat ja ryhmät. Yleisesti ottaen opiskelijat ilmaisivat hyvin vähän muuttumattomuuden ajattelutapaa. Muuttumattomudena ajattelutapaa testaava mittari tarvitsee kuitenkin jatkokehittelyä tulosten vinouden takia.
Subject: olemusajattelu
muuttumattomuuden ajattelutapa
tieto- ja oppimiskäsitykset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record