"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092202
Title: "Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras. Varför tänker du så?" : åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen
Alternative title: "You said that the school can not change so that everyone would be accepted. Why do you think like that?" : Eighth-graders reflect on and challenge structures of gender, gender roles, sexuality and heteronormativity in school
Author: Breitenstein, Selma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092202
http://hdl.handle.net/10138/163608
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: This Master's thesis is part of a project on marginalisation in school. The main focus of this study is to review how eighth-graders, reflect on and challenge structures of gender, gender roles, sexuality and heteronormativity in school. Although the school as an institution should be safe, inclusive and equal, structures that are problematic exist. The thesis used a feminist poststructuralist approach and gender was an important theme. The theoretical framework of the thesis described gender, sex and sexuality through both a societal perspective and a school perspective. The material for the study was collected from 2013 to 2014. The sample in this thesis consisted of 11 individual interviews and 4 group interviews with students in the eighth grade in a school in the capital area in Finland. The method of analysis was qualitative content analysis. How students challenge gender roles, heteronormativity and sexuality is something that there is not much research about. Hence, it was central to analyse what kind of structures exist in the school. It emerged that the students have to put up with stereotypical gender roles, threats of violence, appearance requirements, offensive name-calling, and a pressure to select a suitable hobby. Boys behave violently towards girls to a greater extent than the other way around. The results also indicate that the school is a very unsafe place for students with a non-heterosexual orientation. In school there is in general very little discussion about heteronormativity and sexuality. There were students in school who challenged the norms. There was a group of girls that explicitly challenged the structures. They questioned girl- and boy colours, and that educational materials, practices and environments in the school were heteronormative and gender-divided. Although there has been a change from previous research in that students are challenging structures, results indicate that gender roles and heteronormative structures still exist in school, which is problematic. Overall the thesis demonstrates that it is very hard to be a student in the eighth grade today. Bullying and excluding structures in school are common. The schools should actively review their own practices. Students who challenge the structures give hope to that despite everything, small changes in the everyday life in school are possible.Denna pro gradu -avhandling är en del av ett projekt om marginalisering i skolan. Huvudfokus i denna avhandling är att granska hur åttondeklassare reflekterar över och utmanar konstruktioner av genus, könsroller, sexualitet och heteronormativitet i skolvardagen. Trots att skolan som institution ska vara trygg, inkluderande och jämlik existerar det strukturer i skolan som är problematiska. I avhandlingen användes ett feministiskt poststrukturalistiskt förhållningssätt och genus var ett viktigt tema. Den teoretiska referensramen i avhandlingen beskrev genus, kön och sexualitet genom både ett samhälleligt perspektiv och ett skolperspektiv. Materialet till undersökningen samlades in från 2013 till 2014. Samplet i avhandlingen bestod av 11 individuella intervjuer och 4 gruppintervjuer med elever, i åttonde klass i en skola i huvudstadsregionen i Finland. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. Hur elever utmanar könsroller, heteronormativitet och sexualitet i skolan är något det inte forskats om speciellt mycket tidigare. För att få svar på det var det centralt att analysera hurdana strukturer som existerar i skolan. Det framkom att eleverna får stå ut med könsroller, hot mot våld, utseendekrav, kränkande skällsord och en press på att välja en passande hobby. Flickor får utstå kränkningar av pojkar i en större utsträckning än tvärtom. Resultaten tyder även på att skolan är en mycket otrygg plats för elever med en icke heterosexuell läggning. Man talar i skolan väldigt lite om heteronormativitet och sexualitet. Trots allt fanns det i skolan elever som gick emot normerna. Det fanns en grupp flickor som explicit utmanade strukturerna. De ifrågasatte flick- och pojkfärger, att undervisningsmaterial, praktiker och att miljön i skolan var heteronormativ och könsindelad. Fastän det skett förändring från tidigare forskning i och med att eleverna utmanar strukturerna tyder resultatet på att könsroller och heteronormativa strukturer fortfarande existerar i skolan, vilket är problematiskt. Ösverlag påvisar avhandlingen att det är mycket jobbigt att vara elev i åttonde klassen idag. Mobbning och exkluderande strukturer i skolan är vanliga och skolan borde aktivt se över sina praktiker. Att det finns elever som utmanar strukturerna ger hopp om att de trots allt kan ske små förändringar i skolvardagen.
Subject: könsroller
skola
Subject (yso): sukupuoli
heteronormatiivisuus
peruskoulun yläaste
normit
seksuaalisuus
genus
grundskolans högstadium
sexualitet
heteronormativitet
normer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
selma_breitenstein_progradu_2016.pdf 869.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record