Discrepancies between dementia patients and caregivers in ratings of patient mood and quality of life : a caregiver-based music intervention study

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092193
Julkaisun nimi: Discrepancies between dementia patients and caregivers in ratings of patient mood and quality of life : a caregiver-based music intervention study
Tekijä: Moberg, Nora
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092193
http://hdl.handle.net/10138/163609
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Psykologia
Psychology
Psykologi
Tiivistelmä: Music interventions carried out by caregivers of persons with dementia (PWDs) have lately become the focus of music rehabilitation in dementia research. Dementia can be burdening for caregivers and it may disrupt the relationship between PWDs and caregivers. The aim of this thesis was to determine whether 1) awareness deficits frequently observed in PWDs manifest in rating discrepancies between PWDs and their caregivers when rating mood and quality of life of PWDs or if these differences are primarily explained by caregiver burden and 2) a caregiver-based music intervention can attenuate the rating discrepancies. In the current study, 89 PWD-caregiver dyads were randomly allocated in three groups: singing group, music listening group, and control group. Cognition, mood, and quality of life of the PWDs were assessed at baseline, immediately after the intervention, and 6 months after intervention. Discrepancy scores were calculated between the PWDs' and caregivers' ratings in Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia (CBS) and Quality of Life in Alzheimer's Disease (QOL-AD). Correlations of the discrepancy scores to intervention outcomes and baseline PWD and caregiver characteristics were examined. Differences between intervention groups in CBS and QOL-AD discrepancies were analyzed with ANOVA. QOL-AD discrepancy was associated with dementia severity at baseline. CBS discrepancies were consistently associated with caregiver burden, higher discrepancies corresponding to higher burden. The intervention groups did not show any differences in change in the discrepancy scores in mixed-model ANOVAs. Further research with more focused measures is needed to determine whether music interventions can alleviate awareness deficits and/or PWD-caregiver discrepancies and, regarding the latter, to reveal the exact route of the effect.Musiikki-interventiot, joihin osallistuvat omaiset, ovat viimeaikoina nousseet dementiapotilaita koskevan kuntoutustutkimuksen keskiöön. Dementia on omaisille psyykkisesti kuormittavaa ja heikentää potilaiden ja omaisten välistä suhdetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 1) ilmenevätkö dementiapotilailla usein havaitut oiretiedostavuuden ongelmat eroissa omaisten ja potilaiden arvioissa potilaiden masentuneisuudesta ja elämänlaadusta vai selittyvätkö erot pääasiassa omaisten taakalla ja 2) voiko musiikki-interventio, johon myös omaiset osallistuvat, vähentää eroavaisuuksia potilaiden ja omaisten arvioissa. Tässä tutkimuksessa 89 potilas-omainen-paria jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään: lauluryhmään, musiikinkuunteluryhmään ja kontrolliryhmään. Potilaiden kognitiota, mielialaa ja elämänlaatua mitattiin tutkimuksen alussa, heti tutkimuksen jälkeen ja kuusi kuukautta tutkimuksen jälkeen. Potilaiden ja omaisten mieliala- ja elämänlaatuarvioista (Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia, CBS; Quality of Life in Alzheimer's Disease, QOL-AD) laskettiin erotus, nk. diskrepanssipisteet. Diskrepanssipisteiden, intervention vaikutusten sekä potilaiden ja omaisten lähtötason ominaisuuksien välille laskettiin korrelaatiot. Lisäksi tutkittiin interventioryhmien eroa CBS- ja QOL-AD-diskrepansseissa sekamalli-ANOVA:illa. QOL-AD-diskrepanssit olivat yhteydessä dementian vakavuusasteeseen lähtötasolla. CBS-diskrepanssit olivat säännönmukaisesti yhteydessä omaisten kokemaan taakkaan: korkeammat diskrepanssipisteet vastasivat korkeampaa taakkaa. Interventioryhmien välillä ei ollut eroa diskrepanssipisteiden muutoksessa sekamalli-ANOVA:issa. Lisätutkimuksia paremmilla mittareilla tarvitaan, jotta voidaan selvittää, voivatko omaisten kanssa toteutetut musiikki-interventiot parantaa oiretiedostavuutta ja/tai vähentää arviointidiskrepansseja sekä mitä kautta intervention vaikutus arviointidiskrepansseihin välittyy.
Avainsanat: CBS
QOL-AD
dementia
symptom awareness
music interventions
PWD-caregiver discrepancy
music rehabilitation
singing rehabilitation
quality of life
depression in dementia


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot