Discrepancies between dementia patients and caregivers in ratings of patient mood and quality of life : a caregiver-based music intervention study

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Moberg, Nora
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163609
dc.description.abstract Music interventions carried out by caregivers of persons with dementia (PWDs) have lately become the focus of music rehabilitation in dementia research. Dementia can be burdening for caregivers and it may disrupt the relationship between PWDs and caregivers. The aim of this thesis was to determine whether 1) awareness deficits frequently observed in PWDs manifest in rating discrepancies between PWDs and their caregivers when rating mood and quality of life of PWDs or if these differences are primarily explained by caregiver burden and 2) a caregiver-based music intervention can attenuate the rating discrepancies. In the current study, 89 PWD-caregiver dyads were randomly allocated in three groups: singing group, music listening group, and control group. Cognition, mood, and quality of life of the PWDs were assessed at baseline, immediately after the intervention, and 6 months after intervention. Discrepancy scores were calculated between the PWDs' and caregivers' ratings in Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia (CBS) and Quality of Life in Alzheimer's Disease (QOL-AD). Correlations of the discrepancy scores to intervention outcomes and baseline PWD and caregiver characteristics were examined. Differences between intervention groups in CBS and QOL-AD discrepancies were analyzed with ANOVA. QOL-AD discrepancy was associated with dementia severity at baseline. CBS discrepancies were consistently associated with caregiver burden, higher discrepancies corresponding to higher burden. The intervention groups did not show any differences in change in the discrepancy scores in mixed-model ANOVAs. Further research with more focused measures is needed to determine whether music interventions can alleviate awareness deficits and/or PWD-caregiver discrepancies and, regarding the latter, to reveal the exact route of the effect. en
dc.description.abstract Musiikki-interventiot, joihin osallistuvat omaiset, ovat viimeaikoina nousseet dementiapotilaita koskevan kuntoutustutkimuksen keskiöön. Dementia on omaisille psyykkisesti kuormittavaa ja heikentää potilaiden ja omaisten välistä suhdetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 1) ilmenevätkö dementiapotilailla usein havaitut oiretiedostavuuden ongelmat eroissa omaisten ja potilaiden arvioissa potilaiden masentuneisuudesta ja elämänlaadusta vai selittyvätkö erot pääasiassa omaisten taakalla ja 2) voiko musiikki-interventio, johon myös omaiset osallistuvat, vähentää eroavaisuuksia potilaiden ja omaisten arvioissa. Tässä tutkimuksessa 89 potilas-omainen-paria jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään: lauluryhmään, musiikinkuunteluryhmään ja kontrolliryhmään. Potilaiden kognitiota, mielialaa ja elämänlaatua mitattiin tutkimuksen alussa, heti tutkimuksen jälkeen ja kuusi kuukautta tutkimuksen jälkeen. Potilaiden ja omaisten mieliala- ja elämänlaatuarvioista (Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia, CBS; Quality of Life in Alzheimer's Disease, QOL-AD) laskettiin erotus, nk. diskrepanssipisteet. Diskrepanssipisteiden, intervention vaikutusten sekä potilaiden ja omaisten lähtötason ominaisuuksien välille laskettiin korrelaatiot. Lisäksi tutkittiin interventioryhmien eroa CBS- ja QOL-AD-diskrepansseissa sekamalli-ANOVA:illa. QOL-AD-diskrepanssit olivat yhteydessä dementian vakavuusasteeseen lähtötasolla. CBS-diskrepanssit olivat säännönmukaisesti yhteydessä omaisten kokemaan taakkaan: korkeammat diskrepanssipisteet vastasivat korkeampaa taakkaa. Interventioryhmien välillä ei ollut eroa diskrepanssipisteiden muutoksessa sekamalli-ANOVA:issa. Lisätutkimuksia paremmilla mittareilla tarvitaan, jotta voidaan selvittää, voivatko omaisten kanssa toteutetut musiikki-interventiot parantaa oiretiedostavuutta ja/tai vähentää arviointidiskrepansseja sekä mitä kautta intervention vaikutus arviointidiskrepansseihin välittyy. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject CBS
dc.subject QOL-AD
dc.subject dementia en
dc.subject symptom awareness en
dc.subject music interventions en
dc.subject PWD-caregiver discrepancy en
dc.subject music rehabilitation en
dc.subject singing rehabilitation en
dc.subject quality of life en
dc.subject depression in dementia en
dc.title Discrepancies between dementia patients and caregivers in ratings of patient mood and quality of life : a caregiver-based music intervention study en
dc.title.alternative Arviointidiskrepanssit dementiapotilaiden ja omaisten arvioissa potilaiden mielialasta ja elämänlaadusta : omaiset mukana musiikki-interventiossa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092193

Files in this item

Files Size Format View
nora_moberg_pg_2016.pdf 1.345Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record