Audience Effects of Emotional Facial Expressions on Utilitarian Moral Judgments

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Sundvall, Jukka
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092241
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163612
dc.description.abstract Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset ilmaisevat inhoa moraalisia rikkeitä kohtaan, sekä sanallisesti että kasvonilmeillään. Tiedetään myös, että kun ihmiset tietävät tai kuvittelevat heitä tarkkailtavan, he antavat jyrkempiä tuomioita moraalisista rikkeistä, ja ovat halukkaampia rankaisemaan väärintekijöitä. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, vaikuttaako toisten ihmisten emotionaalinen kommunikaatio moraalisiin arvioihin kuvitteellisista ongelmatilanteista, joissa toisen ihmisten tappamista tai vahingoittamista voidaan perustella yleisellä hyvällä. Tarkemmin, tässä tutkielmassa haluttiin selvittää, vaikuttaako tarkkailijan kasvonilme moraalisiin arvioihin velvollisuuseettisistä eli deontologisista moraalisista rikkeistä, joiden voidaan nähdä edistävän yleistä hyvää eli olevan utilitaristisia. Hypoteesina oli, että inhoa viestivä kasvonilme johtaisi vähemmän utilitaristisiin arvioihin kuin neutraali kasvonilme. Tutkielmaa varten kerättiin neljä kokeellista aineistoa Suomesta ja Hollannista. Kokeisiin osallistui 117, 124, 124 ja 165 henkilöä. Kolme koetta toteutettiin tietokoneella ja yksi paperilomakkeella. Kokeissa käytettiin vakiintunutta 12 moraalisen ongelmatilanteen testipatteria. Kussakin ongelmatilanteessa utilitaristinen vaihtoehto oli myös deontologinen rikkomus. Koehenkilöt ilmaisivat Likert-asteikolla I) kuinka hyväksyttävänä he pitivät utilitaristista vaihtoehtoa ja II) kuinka todennäköisesti he itse toimisivat tämän vaihtoehdon mukaisesti. Tarkkailijaärsykkeenä käytettiin valokuvia kasvoista, jotka olivat koeryhmästä riippuen joko ilmeeltään neutraaleja tai inhoa tai suuttumusta ilmentäviä. Ongelmatilanteiden ja kasvokuvien järjestys sekä koehenkilöiden sijoittaminen eri koeryhmiin oli täysin satunnaistettu. Neljännessä kokeessa tarkasteltiin myös tarkkailijoiden sukupuolen mahdollista vaikutusta moraaliarvioihin. Jokaisessa aineistossa havaittiin koehenkilöiden sukupuolen päävaikutus: miehet olivat vastauksissaan hiukan naisia utilitaristisempia. Suuttumusta ilmentävillä tarkkailijoilla ei ollut ilmeeltään neutraaleista tarkkailijoista eroavaa vaikutusta. Sen sijaan inhoa ilmentävät tarkkailijat johtivat muutoksiin utilitaristisissa arvioissa. Tämän lisäksi havaittiin koehenkilön ja tarkkailijoiden sukupuoleen liittyviä interaktiovaikutuksia. Kokeiden pohjalta vaikuttaa siltä, että inhon ilmeellä ja sukupuolella voi olla erityinen rooli moraaliarvioita muuttavassa tarkkailijavaikutuksessa. fi
dc.description.abstract It has been previously shown that people express disgust at moral transgressions, with both verbal reports and facial expressions. It is also known that the real or imagined presence of an audience can make people more willing to punish perceived wrongdoers and harsher in their judgments of moral violations. The aim of this thesis was to examine whether other people's emotional communication may affect one's moral judgments of speculative dilemma situations, where the killing or harming of another person is motivated by the greater good. Specifically, this thesis aimed to find out if an audience's facial expression affects judgments of moral violations that break a deontological (duty-based) moral rule but are nevertheless utilitarian, ie. the violation can be said to increase aggregate welfare. The hypothesis was that a disgust-signaling facial expression would lead to less utilitarian judgments than a neutral expression. Four data sets from experiments were collected in Finland and in the Netherlands. 117, 124, 124 and 165 people took part in the experiments Three of the experiments were conducted on a computer, and one on a paper form. An established questionnaire of 12 moral dilemma situations was used. In each dilemma, the utilitarian option was also a deontological violation.The participants indicated on a Likert scale I) how acceptable the found the utilitarian option and II) how likely they thought they themselves would act according to this option. Photographs of faces were used as the audience stimulus. Depending on the experimental condition, these faces were either neutral, or expressed disgust or anger. The order of the dilemmas, the photographs and the placing of participants in different experimental conditions was fully randomized. In the fourth experiment, the possible effect of the audience's gender on moral judgments was also examined. In each of the data sets, a main effect of participant gender was observed: males were slightly more utilitarian than females. An anger-signaling audience had no effect discernible from a neutral audience, whereas a disgust-signaling audience led to changes in utilitarian judgment. Additionally, interactions between the emotional audience manipulation and participant and audience gender were observed. Based on these results, it seems that gender and the expression of disgust may have specific roles in audience effects on moral judgment. en
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject moral psychology en
dc.subject utilitarianism en
dc.subject disgust en
dc.subject audience effect en
dc.title Audience Effects of Emotional Facial Expressions on Utilitarian Moral Judgments en
dc.title.alternative Emotionaalisten kasvonilmeiden tarkkailijavaikutus utilitaristisiin moraaliarvioihin fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kognitiotiede fi
dc.subject.discipline Cognitive science en
dc.subject.discipline Kognitionsvetenskap sv
dc.subject.yso moraali
dc.subject.yso utilitarismi
dc.subject.yso inho
dc.subject.yso tarkkailu
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092241

Files in this item

Files Size Format View
JSundvall-ProGradu-AudienceEffects-2016.pdf 1.013Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record