"Työrauhan saamiseksi on muitakin keinoja kuin huutaminen" : Käsityksiä Gordonin vuorovaikutusmenetelmiin perustuvasta Työrauha luokkaan -kurssista suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Valimaa, Sanna
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092187
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163614
dc.description.abstract Purpose of this research was to find out participant's apprehensions and experiments of the Open University course Work peace to class held during summer 2012. Also the experience of signification and effectivity to their daily working life was studied. With this research was also collected information of the participant's experience of the work peace and increase of the work peace or its change with increase of use for different interaction methods after participating to this course. Earlier researches have shown that people, who have participated to this interaction course, have improved their interaction and emotion skills to create better learning environment to their classes (Talvio 2014). To this research there where 13 people with different back round, who participated to the Work peace to class course. In this group were included teachers, students, assistants and instructors. Qualitative research material was collected from volunteer participants with e-form which included open questions. Volunteers were asked to reflect their own experiences to these questions nine months after participating Work peace course. Collected research material was analyzed by using the qualitative content analyzes. Gathered results shown that people who participate to Work peace to class course mainly told benefit from this course and have afterword focused more on their selves and other interaction impactors on different interaction situations. Participant referred on their answers to Gordon's (2006) interaction models especially on I-message and active listening. Answers shown that on the course introduced interaction methods required training and commitment to work in real life. Results also pointed out that taking these methods on action were experienced challenging. Alternatively on some answers was pointed out that participants felt their working environment and work well-being as well as self-esteem increased by quantity and quality ways after participating to the course. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kesällä 2012 avoimen yliopiston järjestämän Työrauha luokkaan -kurssin käyneiden opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia kurssista sekä sen merkittävyyden ja vaikuttavuuden kokemuksesta suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen. Tutkimuksen avulla haluttiin myös saada tietoa kurssin käyneiden henkilöiden kokemuksista liittyen työrauhaan ja työrauhan parantumiseen tai muuttumiseen erilaisten vuorovaikutuskeinojen mahdollisesti lisäännyttyä kurssin käymisen jälkeen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuorovaikutuskurssin käyneet henkilöt kehittyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidoiltaan parantaen näin muun muassa oppimisilmapiiriä kouluissa (Talvio 2014). Tutkimukseen otti osaa yhteensä 13 Työrauha luokkaan -kurssille osallistunutta erilaisen taustan omaavaa oppijaa. Vastaajissa oli opettajia, opiskelijoita, avustajia tai ohjaajia. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin tutkimukseen osallistuneilta vapaaehtoisilta e-lomakkeella esitettyjen avoimien kysymysten avulla. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin vastaamaan kysymyksiin omia kokemuksiaan reflektoiden yhdeksän kuukautta kurssin käymisen jälkeen. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että Työrauhaa luokaan -kurssille osallistuneet henkilöt kertoivat pääsääntöisesti hyötyvänsä kurssin käymisestä ja kiinnittävänsä enemmän huomiota sekä itseensä että vastavuorovaikuttajaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilaiset viittasivat vastauksissaan Gordonin (2006) vuorovaikutusmalleista etenkin minä-viesteihin ja aktiiviseen kuuntelemiseen. Vastauksista ilmeni, että kurssilla esitetyt vuorovaikutusmenetelmät vaativat toimiakseen harjoittelua ja niihin sitoutumista. Tulokset osoittivat myös, että menetelmien käytössä kurssin jälkeen koettiin erinäisiä haasteita. Toisaalta joissakin vastauksissa korostui, että kurssilaiset kokivat työskentelyilmapiirissä ja työhyvinvoinnissa sekä itseluottamuksen määrässä ja laadussa tapahtuneen myös muutoksia parempaan kurssin käymisen jälkeen. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject työrauha fi
dc.subject työrauhaongelmat fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.title "Työrauhan saamiseksi on muitakin keinoja kuin huutaminen" : Käsityksiä Gordonin vuorovaikutusmenetelmiin perustuvasta Työrauha luokkaan -kurssista suhteessa kurssilaisten omaan todellisuuteen fi
dc.title.alternative "There are other ways to gain work peace than yelling" : Participants apprehensions of Work peace to class course based on Gordon's interaction methods compared to their daily working life en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092187

Files in this item

Files Size Format View
GRADU_Valimaa_Sanna.pdf 615.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record