Opettajan opas luokanopettajan työvälineenä kertolaskun opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092233
Title: Opettajan opas luokanopettajan työvälineenä kertolaskun opetuksessa
Author: Naski, Janica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092233
http://hdl.handle.net/10138/163617
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this thesis is to find out how the readymade exercises in the teachers mathematical guide supports the different phases of concept formation in the learning of multiplication. In mathematics, the concept formation consists of three phases; concrete strategies, mental strategies and the automated concept mastery. The teacher's guide that was analyzed in this thesis is Tuhattaituri 2a by Otava publishing. In addition to the analysis of the teacher's guide, the research was conducted through interviews of teachers that had the Tuhattaituri teacher's guide in use. The interviews were conducted in order to find out how the teachers make use of the teacher's guide in the teaching of multiplication and if they are possibly using other materials in addition to the teacher's guide. Five female class teachers from the Helsinki metropolitan area were interviewed for the research. They all had over 10 years of experience as class teachers. The interviews were conducted as themed interviews. The themes were: the uses of the teacher's guide in the teachers own teaching, the student's exercises in the book and the use of other material in teaching. The teacher's guide and the interviews were analyzed through theory based content analysis. The exercises in the teacher's guide were classified based on what part of the concept formation they support. The analysis frame of the interviews was formed based on the themes of the theme interviews. The research found out that Tuhattaituri teacher's guide has many exercises that support the formation of concrete strategies. Also exercises supporting the automated concept mastery could be found in small extent. There were no exercises supporting mental strategies in the teacher's guide. The ways the teachers made use of the teacher's guide varied. Some of the teachers used more digital materials that they had used to replace the exercises in the teacher's guide. All teachers used other materials in their teachings in addition to Tuhattaituri. Two of the teachers did not use Tuhattaituri in their own teaching almost at all because they felt that Tuhattaituri doesn't teach multiplication in a logical order.Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka matematiikan opettajan oppaassa esitetyt valmiit harjoitukset tukevat käsitteenmuodostuksen eri vaiheita kertolaskun oppimisessa. Matematiikassa käsitteenmuodostus koostuu kolmesta vaiheesta; konkreeteista strategioista, mentaaleista strategioista ja automatisoituneesta käsitteen hallinnasta. Tutkimuksessa analysoitu opettajan opas on kustannusyhtiö Otavan Tuhattaituri 2a. Opettajan oppaan analyysin lisäksi tutkimuksessa haastateltiin opettajia, joilla oli opetuskäytössä Tuhattaiturin opettajan opas. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, kuinka opettajat hyödyntävät opettajan opasta kertolaskun opetuksessa ja käyttävätkö he mahdollisesti muita materiaaleja opettajan oppaan lisäksi kertolaskun opetuksessa. Haastatteluihin osallistui viisi naispuolista luokanopettajaa pääkaupunkiseudulta. Heillä kaikilla oli yli 10 vuoden kokemus luokanopettajana toimimisesta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemoina olivat opettajan oppaan hyödyntäminen omassa opetuksessa, oppilaan kirjan tehtävät ja muiden materiaalien käyttö opetuksessa. Opettajan opas ja opettajien haastattelut analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Opettajan oppaan harjoitukset luokiteltiin sen mukaan, mitä käsitteenmuodostuksen osa-aluetta ne tukevat. Haastatteluiden analyysirunko muodostettiin teemahaastattelun teemojen pohjalta. Tutkimuksessa selvisi, että Tuhattaiturin opettajan opas sisältää hyvin paljon harjoituksia, jotka tukevat konkreettisten strategioiden muodostumista. Myös kertolaskun automatisoitumista tukevia harjoituksia esiintyi oppaassa jonkin verran. Mentaaleja strategioita tukevia harjoituksia ei opettajan oppaassa ollut. Opettajien tapa hyödyntää opettajan opasta kertolaskun opetuksessa vaihteli. Osa opettajista käytti opetuksessa enemmän sähköistä materiaalia hyödyksi, jolla he olivat korvanneet opettajan oppaan harjoituksia. Kaikki opettajista käyttivät Tuhattaiturin lisäksi myös muita materiaaleja kertolaskun opetuksessa. Kaksi opettajista ei käyttänyt Tuhattaiturin opettajan opasta omassa opetuksessaan juuri ollenkaan, sillä he kokivat, ettei Tuhattaituri opeta kertolaskuja loogisessa järjestyksessä.
Subject: käsitteenmuodostus
kertolasku
opettajan opas
alkuopetus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record