Oikeudenmukaisuus vuorovaikutuksessa : Keskustelunanalyysin ja I.M. Youngin oikeudenmukaisuusajattelun vuoropuhelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092238
Title: Oikeudenmukaisuus vuorovaikutuksessa : Keskustelunanalyysin ja I.M. Youngin oikeudenmukaisuusajattelun vuoropuhelua
Author: Valasmo, Verneri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092238
http://hdl.handle.net/10138/163619
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study enquires into the thought of feminist philosopher Iris Marion Young. Young proposes that in institutions committed to fairness and equality the differences between social groups get produced in interaction through gestures, facial expressions, reactions and ways of speaking. Conversation analysis is a method for studying everyday interaction between people. Finnish curriculum taking effect in autumn 2016 puts emphasis on respecting diversity and its understanding as part of every student. In order to reach these goals, it is necessary to better understand how students construct their diverse identities and group memberships in their encounters. Everyday interaction is a central context for the construction of identities and differences. In this study I ask, how Young's understanding of interaction combines with conversation analysis. I examine if conversation analysis is a suitable method for researching educational justice. I analyse video material produced in a Finnish upper secondary school. The study focuses on a sequence in which two students discuss using during recess, using categories associated with nationality and ethnicity. I use conversation analysis to analyse the sequence. I contrasted conversation analytical ways of understanding concepts of identity, social group, and interaction with ways informed by Young's theory. In this I utilized an understanding of the process of identity construction that was born through analysis, using examples from data together with theory. Both Young and conversation analysis share a common understanding of the social construction of identities and groups. Young's thought on interaction emphasises the unconscious aspects of human activity. In contrast with this, conversation analysis investigates only the visible aspects of action, making it unconcerned about the unconscious motives of action. From the viewpoint of conversation analysis that emphasises participant orientation, Young's way of approaching interaction through imagined examples proves problematic. Young suggests that building a more just society demands both an understanding of the diversity of identity and a making visible of repressive interactional practices. Conversation analysis can be seen as a way of making visible the processes of identity construction and interactional practices.Tässä tutkielmassa tarkastelin feministi filosofi I.M. Youngin oikeudenmukaisuus ajattelua. Young esittää, että yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sitoutuneissa instituutioissa sosiaalisten ryhmien väliset erot tuotetaan vuorovaikutuksessa erilaisten eleiden, ilmeiden, reaktioiden, sekä puhetapojen kautta. Keskustelunanalyysi on menetelmä ihmisten arkisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Syksyllä 2016 voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostaa moninaisuuden kunnioittamista ja sen ymmärtämistä osana koulun jokaista oppilasta. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää ymmärtää paremmin, kuinka oppilaat kohtaamisissaan rakentavat moninaisia identiteettejään ja ryhmäjäsenyyksiään. Arkinen vuorovaikutus on keskeinen konteksti identiteettien ja erojen rakentumiselle. Tutkielmassani tutkin, miten Youngin vuorovaikutusta koskeva ymmärrys on yhteensopiva keskustelunanalyysin kanssa. Tutkin, sopiiko keskustelunanalyysi menetelmäksi tutkia koulutuksen oikeudenmukaisuutta. Tarkastelin suomalaisessa lukiossa kuvattua videoaineistoa. Valitsin aineistosta sekvenssin, jossa kaksi oppilasta keskustelevat välitunnilla kansalaisuuteen ja etnisyyteen liittyviä kategorioita käyttäen. Analysoin sekvenssin keskustelunanalyysin keinoin. Tarkastelin rinnakkain Youngin ja keskustelunanalyysin tapoja ymmärtää identiteetin, sosiaalisen ryhmän ja vuorovaikutuksen käsitteitä. Tarkastelussa käytin hyväksi analyysin kautta syntynyttä ymmärrystä identiteettien rakentamisen prosessista, nostaen analyysista esimerkkejä teoreettisen tarkastelun rinnalle. Young sekä keskustelunanalyysi jakavat yhteisen ymmärryksen identiteeteistä ja ryhmistä sosiaalisesti konstruoituina. Youngin vuorovaikutusta koskevassa ajattelussa ihmisten toimintaan vaikuttavat tiedostamattomat puolet korostuvat. Keskustelunanalyysissa taas tutkitaan ainoastaan toiminnan havainnoitavissa olevia ilmentymiä, eikä sen kautta voida ottaa kantaa toiminnan tiedostamattomiin vaikuttimiin. Youngin tapa lähestyä vuorovaikutusta kuviteltujen esimerkkien kautta on osallistujanäkökulmaa korostavan keskustelunanalyysin näkökulmasta ongelmallinen. Young esittää, että oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentaminen edellyttää identiteetin moninaisuuden ymmärtämistä sekä sortavien vuorovaikutuskäytäntöjen näkyväksi tekemistä. Keskustelunanalyysin kautta identiteettien rakentamisen prosesseja, sekä vuorovaikutuskäytäntöjä voidaan tehdä näkyväksi.
Subject: oikeudenmukaisuus
vuorovaikutus
keskustelunanalyysi
feminismi
osallistujanäkökulma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record