Uuden ja vanhan risteyksessä : Diskursiivinen haastattelututkimus tunnetaitojen opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092251
Title: Uuden ja vanhan risteyksessä : Diskursiivinen haastattelututkimus tunnetaitojen opetuksesta
Author: Timonen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092251
http://hdl.handle.net/10138/163620
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Socioemotional education is highlighted in the new curriculum which will be introduced in August 2016. The objective of this research was to study how class teachers are speaking about socioemotional education at the moment. I focused on what kind of interpretative repertoires and identities the teachers are constructing while speaking about socioemotional education. The research material was collected through four class teacher's interviews. The semi-structured interviews consisted of two themes. The first theme was socioemotional learning and socioemotional education as concepts. The second theme dealt with a teacher's role in the socioemotional education. The methodology of this research was based on social constructionism and discourse analysis. I analyzed the repertoires and identities constructed by the interviewees in the cultural context of our school institution. I also studied the material from the viewpoint of special education because most of the participants were studying special education. The following repertoires occurred in the research material: approving, pessimistic, constructivist, realistic, authentic, idealistic and change repertoire. The teachers also criticized the traditional teacher's role by using the traditional repertoire. In addition, two identities appeared in the research material. The interviewees positioned themselves as humane teachers in the realistic repertoire. They also constructed a victim-identity which did not belong to any wider repertoire. The repertoires and identities formed two opposing pairs: the new and the old and the ideal and the reality. The repertoires and the identities consisted of old and new approaches to learning, teaching and diversity. Furthermore, the teachers spoke both idealistically and realistically about socioemotional education. These contradictions need to be solved for the new curriculum to be realized, they also are a challenge for the special education teacher's education.Tunnetaidot korostuvat uudessa, syksyllä 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat puhuvat tunnetaitojen opetuksesta tällä hetkellä. Tarkastelin, minkälaisia tulkintarepertuaareja ja identiteettejä luokanopettajat tuottavat haastattelupuheessaan. Peilasin repertuaareja ja identiteettejä tutkimuksen kulttuuriseen kontekstiin eli kouluinstituutiomme diskursiivisiin normeihin. Tutkimusaineisto koostui neljästä luokanopettajan teemahaastattelusta. Haastattelurunko sisälsi kaksi teemaa: tunnetaidot ja tunnetaitojen opettaminen sekä oppiminen käsitteinä sekä tunnetaidot osana opettajuutta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkastelin aineistoa diskurssianalyyttisesti tutkien yksityiskohtaisesti haastateltavien kielenkäyttöä sekä kielenkäytön yhteyksiä tutkimuksen kulttuuriseen kontekstiin. Tarkastelin tulkintarepertuaareja ja identiteettejä myös erityisopettajuuden näkökulmasta, sillä suurin osa haastateltavista oli erityisluokanopettajaopiskelijoita. Aineisto jakautui hyväksyvään, pessimistiseen, konstruktivistiseen ja realistiseen repertuaariin sekä aitous-, mallikelpoisuus- ja muutosrepertuaariin. Lisäksi aineistossa esiintyi perinteinen repertuaari, jota vastaan tuotettiin vastapuhetta. Aineistossa ilmeni myös kaksi erilaista identiteettiä: uhri-identiteetti ja inhimillinen identiteetti. Inhimillinen identiteetti muodostui realistisen repertuaarin mukaisessa puheessa. Uhri-identiteettiä ei rakennettu osana laajempaa tulkintarepertuaaria. Repertuaarit ja identiteetit muodostivat kaksi erilaista vastakohtaparia: uusi ja vanha sekä arki ja ihanteet. Tunnetaitojen opetuksesta puhuttiin sekä uusien että vanhojen oppimiskäsitysten, opettajan roolien ja erilaisuuskäsitysten mukaisesti. Myös tunnetaitojen roolia koulussa kuvattiin uusien ja vanhojen käsitysten mukaisesti. Tunnetaitojen opetuksesta puhuttiin myös sekä ihanteellisesti että arjen rajoitteiden mukaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajat puhuvat ristiriitaisesti tunnetaitojen opetuksesta. Aineistossa ilmenevät ristiriidat tulisi ratkaista, jotta uusi opetussuunnitelma toteutuisi käytännössä. Ristiriidat asettavat haasteen myös erityisopettajakoulutukselle, sillä suurin osa haastateltavista oli tulevia erityisluokanopettajia.
Subject: tunnetaidot
diskurssianalyysi
kulttuurinen konteksti
tulkintarepertuaari
identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record