Uuden ja vanhan risteyksessä : Diskursiivinen haastattelututkimus tunnetaitojen opetuksesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Timonen, Hanna
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092251
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163620
dc.description.abstract Socioemotional education is highlighted in the new curriculum which will be introduced in August 2016. The objective of this research was to study how class teachers are speaking about socioemotional education at the moment. I focused on what kind of interpretative repertoires and identities the teachers are constructing while speaking about socioemotional education. The research material was collected through four class teacher's interviews. The semi-structured interviews consisted of two themes. The first theme was socioemotional learning and socioemotional education as concepts. The second theme dealt with a teacher's role in the socioemotional education. The methodology of this research was based on social constructionism and discourse analysis. I analyzed the repertoires and identities constructed by the interviewees in the cultural context of our school institution. I also studied the material from the viewpoint of special education because most of the participants were studying special education. The following repertoires occurred in the research material: approving, pessimistic, constructivist, realistic, authentic, idealistic and change repertoire. The teachers also criticized the traditional teacher's role by using the traditional repertoire. In addition, two identities appeared in the research material. The interviewees positioned themselves as humane teachers in the realistic repertoire. They also constructed a victim-identity which did not belong to any wider repertoire. The repertoires and identities formed two opposing pairs: the new and the old and the ideal and the reality. The repertoires and the identities consisted of old and new approaches to learning, teaching and diversity. Furthermore, the teachers spoke both idealistically and realistically about socioemotional education. These contradictions need to be solved for the new curriculum to be realized, they also are a challenge for the special education teacher's education. en
dc.description.abstract Tunnetaidot korostuvat uudessa, syksyllä 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat puhuvat tunnetaitojen opetuksesta tällä hetkellä. Tarkastelin, minkälaisia tulkintarepertuaareja ja identiteettejä luokanopettajat tuottavat haastattelupuheessaan. Peilasin repertuaareja ja identiteettejä tutkimuksen kulttuuriseen kontekstiin eli kouluinstituutiomme diskursiivisiin normeihin. Tutkimusaineisto koostui neljästä luokanopettajan teemahaastattelusta. Haastattelurunko sisälsi kaksi teemaa: tunnetaidot ja tunnetaitojen opettaminen sekä oppiminen käsitteinä sekä tunnetaidot osana opettajuutta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkastelin aineistoa diskurssianalyyttisesti tutkien yksityiskohtaisesti haastateltavien kielenkäyttöä sekä kielenkäytön yhteyksiä tutkimuksen kulttuuriseen kontekstiin. Tarkastelin tulkintarepertuaareja ja identiteettejä myös erityisopettajuuden näkökulmasta, sillä suurin osa haastateltavista oli erityisluokanopettajaopiskelijoita. Aineisto jakautui hyväksyvään, pessimistiseen, konstruktivistiseen ja realistiseen repertuaariin sekä aitous-, mallikelpoisuus- ja muutosrepertuaariin. Lisäksi aineistossa esiintyi perinteinen repertuaari, jota vastaan tuotettiin vastapuhetta. Aineistossa ilmeni myös kaksi erilaista identiteettiä: uhri-identiteetti ja inhimillinen identiteetti. Inhimillinen identiteetti muodostui realistisen repertuaarin mukaisessa puheessa. Uhri-identiteettiä ei rakennettu osana laajempaa tulkintarepertuaaria. Repertuaarit ja identiteetit muodostivat kaksi erilaista vastakohtaparia: uusi ja vanha sekä arki ja ihanteet. Tunnetaitojen opetuksesta puhuttiin sekä uusien että vanhojen oppimiskäsitysten, opettajan roolien ja erilaisuuskäsitysten mukaisesti. Myös tunnetaitojen roolia koulussa kuvattiin uusien ja vanhojen käsitysten mukaisesti. Tunnetaitojen opetuksesta puhuttiin myös sekä ihanteellisesti että arjen rajoitteiden mukaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajat puhuvat ristiriitaisesti tunnetaitojen opetuksesta. Aineistossa ilmenevät ristiriidat tulisi ratkaista, jotta uusi opetussuunnitelma toteutuisi käytännössä. Ristiriidat asettavat haasteen myös erityisopettajakoulutukselle, sillä suurin osa haastateltavista oli tulevia erityisluokanopettajia. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject tunnetaidot fi
dc.subject diskurssianalyysi fi
dc.subject kulttuurinen konteksti fi
dc.subject tulkintarepertuaari fi
dc.subject identiteetti fi
dc.title Uuden ja vanhan risteyksessä : Diskursiivinen haastattelututkimus tunnetaitojen opetuksesta fi
dc.title.alternative At the crossroads of the old and the new : A discursive interview research of socioemotional education en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Special Education en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Specialpedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092251

Files in this item

Files Size Format View
GRADU E-THESIS.pdf 883.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record