Relationships between Achievement Goal Orientations and Perfectionism Among General and Sports Program Upper Secondary Students

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092208
Title: Relationships between Achievement Goal Orientations and Perfectionism Among General and Sports Program Upper Secondary Students
Alternative title: Tavoiteorientaatioiden ja perfektionismin yhteydet ja erot lukion yleis- ja urheilulinjan opiskelijoiden välillä
Author: Lerssi, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092208
http://hdl.handle.net/10138/163627
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The purpose of the present study was to examine relationships between achievement goal orientations and perfectionism, and the possible differences between general and sports program students in upper secondary school with respect to these phenomena. Achievement goal orientations refer to individual's generalized tendencies to favor certain type of goals and outcomes in an achievement context. Perfectionism is a personality characteristic, which as a multidimensional construct consists of both positive (high standards) and negative (dissatisfaction with the attainment of the goal) dimensions. Both achievement goal orientations and perfectionism have been linked to individual's well-being, interpretation of the environment, and achievement. There is only a few previous research that have studied the relationship between achievement goal orientations and perfectionism. The assumption in the present study is that students' achievement goal orientations have an effect on what kind of perfectionistic tendencies they display. Examining differences between athletes and non-athletes with respect to achievement motivation and perfectionism is a relative new study subject. By examining these differences, we might get important information whether young athletes have managed to combine the demands of their sports and upper secondary school studies. Finding the balance between these demands is one notable challenge student-athletes confront. The participants in the present study were 424 general upper secondary school students from different parts of Finland. General program was followed by 211 of students, and 213 of students followed sports program. A person-centred approach was applied to the data-analysis. Five distinct achievement goal orientation profiles were extracted by utilizing the TwoStep Cluster analysis. The profiles were named following the previous research, and according to their most dominant orientations (i.e., mastery-, success-, performance-avoidance- and avoidance-oriented, and indifferent). Differences between the profiles with respect to perfectionism were examined through a series of analyses of variance. Differences between general- and sports program students were examined through a series of analyses of variance, and through Cross Tabulation. As expected, students with different orientations towards studying differed from each other according to perfectionism. The mastery-, success- and performance-avoidance oriented students emphasized adaptive perfectionism. However, the success- and performance-avoidance-oriented students emphasized also maladaptive perfectionism. The indifferent students slightly highlighted maladaptive perfectionism. The avoidance-oriented students did highlight neither of the perfectionism dimensions. The findings suggest that students' motivational patterns have an influence on their perfectionistic tendencies. Maladaptive motivational patterns, as well as, maladaptive perfectionistic tendencies seem to accumulate to same students. It would be important to take these results into consideration at teaching and its design, so that students who need support and counseling would receive them. There were not significant differences between general and sports program students according to achievement motivation and perfectionism. The findings indicate that sport-oriented schools have managed to support young athletes to combine their intensive sports training and upper secondary school studies.Tämä tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tavoiteorientaatioiden ja perfektionismin välisiä yhteyksiä sekä sitä, miten lukion yleis- ja urheilulinjan opiskelijat erosivat näiden ilmiöiden suhteen. Tavoiteorientaatioilla viitataan yksilön vakiintuneisiin taipumuksiin suosia tietynlaisia tavoitteita ja lopputulemia suorituskontekstissa. Perfektionismi on persoonallisuuden piirre, joka moniulotteisena ilmiönä kattaa sekä positiiviset (korkea tavoitetaso), että negatiiviset (tyytymättömyys tavoitteen saavuttamiseen) ulottuvuudet. Sekä tavoiteorientaatioilla, että perfektionismilla on todettu olevan yhteys yksilön hyvinvointiin, tulkintoihin ympäristöstä ja koulumenestykseen. Tavoiteorientaatioiden yhteyttä perfektionismiin on aiemmin tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksen olettamus on, että opiskelijoiden tavoiteorientaatioilla on yhteys siihen, millaisia perfektionistisia taipumuksia heillä on. Urheilija- ja muiden nuorten välisten erojen tarkastelu opiskelumotivaation ja perfektionismin suhteen on suhteellisen uusi tutkimusaihe. Näitä eroja tutkimalla voidaan saada tärkeää tietoa siitä, ovatko nuoret urheilijat onnistuneet yhdistämään kilpaurheilun ja toisen asteen opintojen tuomat vaatimukset. Näiden vaatimusten yhteensovittaminen on yksi merkittävimmistä haasteista, joita nuoret urheilijat kohtaavat. Tutkimukseen osallistui 424 lukio-opiskelijaa eri puolilta Suomea. Vastaajista 211 opiskeli yleislinjalla ja 213 urheilulinjalla. Aineistoa lähestyttiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa hyödyntäen. Opiskelijat jaettiin viiteen tavoiteorientaatioprofiiliin klusterointimenetelmää käyttäen. Profiilit nimettiin aiempaan tutkimukseen perustuen, sekä niiden orientaatioiden mukaan, jotka korostuivat profiileissa eniten (oppimis-, menestys-, suoritus-välttämis- ja välttämisorientoituneet, sekä sitoutumattomat). Profiilien välisiä eroja perfektionismin suhteen tarkasteltiin varianssianalyysien avulla. Yleis- ja urheilulinjan opiskelijoiden eroja tarkasteltiin varianssianalyysien ja ristiintaulukoinnin avulla. Oletusten mukaisesti, eri tavoin opiskeluun orientoituneet opiskelijat erosivat toisistaan perfektionismin suhteen. Oppimis-, suoritus- ja suoritus-välttämis-orientoituneilla korostui adaptiivinen perfektionismi. Suoritus- ja suoritus-välttämisorientoituneilla korostui kuitenkin myös epäadaptiivinen perfektionismi. Myös sitoutumattomat opiskelijat painottivat hieman epäadaptiivista perfektionismia. Välttämisorientoituneet opiskelijat taas eivät painottaneet kumpaakaan perfektionismin ulottuvuutta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden tavoiteorientaatioilla on yhteys siihen, millaisia perfektionistisia taipumuksia heillä on. Epäadaptiiviset motivationaaliset ja perfektionistiset taipumukset näyttävät kasaantuvat samoille opiskelijoille. Tulosten huomioon ottaminen opetuksessa ja sen suunnittelussa olisi tärkeää, jotta eniten tukea tarvitsevat opiskelijat saisivat tukea ja ohjausta. Erot yleis- ja urheilulinjan opiskelijoiden välillä saavutusmotivaatiossa ja perfektionismissa eivät olleet merkitseviä. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että urheilulukiot ovat onnistuneet tukemaan nuoria urheilijoita urheilun ja opintojen yhteensovittamisessa.
Subject: achievement motivation
achievement goal orientations
achievement goal orientation profiles
perfectionism
sport-oriented general upper secondary schools
person-centred approach
saavutusmotivaatio
tavoiteorientaatiot
tavoiteorientaatioprofiilit
perfektionismi
urheilulukiot
henkilösuuntautunut lähestymistapa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record