Monimateriaalisen käsityön dilemmoja ja kehollisia kognitioita : näkökulmia keholliseen oppimiseen käsitöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092222
Title: Monimateriaalisen käsityön dilemmoja ja kehollisia kognitioita : näkökulmia keholliseen oppimiseen käsitöissä
Author: Kultanen, Henrika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092222
http://hdl.handle.net/10138/163628
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to examine embodied learning in school craft, and describe how the results are connected to the dilemmas of multi-material craft. Earlier studies emphazise that it's no longer relevant to make a separation the body from the mind. Actually the brain, the nervous system and the body are in interactively related. Also learning can be seen as embodied, especially in crafts. Embodied learning is a way to make thinking- and problem solving processes visible. The upcoming curriculum plan will construct handcraft's teaching in a multi-material level, where the distinction between hard and soft material will be obsolete. The future will show how the multi-material craft teaching affects to handling and development of basic skills and problem solving skills in crafts. The research methods in this study are qualitative. The material for this study was gathered in spring 2016 by personally interviewing six craft teachers from southern Finland. The material was analyzed by using theoretically orientated content analysis. The material was reflected to the framework and the themes, which were found from the transcribed material. The framework was illustrated with the fourfold-space. Embodied learning can be seen as holistic functions between the mind and the body. The results describe the mental and the physical dimensions of embodied learning. The physical side focused on physical elements of learning, such as motor skills, body control, physical feelings and experiences. The mental side whereas concentrated on real-time problem solving, thinking and skill mastering. Both sides were seen interactively related. The results showed that handicraft skills developed through time, practice and repetition, as thinking and problem solving skills evolved in handicraft grow. From the perspective of multimaterial craft dilemmas the focus of learning process shifts from technique and material based learning to problem solving focused learning.Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella kehollista oppimista peruskoulun käsityössä sekä peilata sitä monimateriaalisen käsityön dilemmoihin. Aiemmat tutkimukset korostavat aivojen, hermoston ja kehon välistä vuorovaikutteisuutta ja pyrkivät kumoamaan oletusta mielen ja kehon välisestä dikotomiasta. Myös oppiminen voi olla kehollista. Kehon merkitys korostuu etenkin käsityöoppiaineessa, jossa ongelmanratkaisusta ja ajattelusta tehdään näkyvää käsien kautta. Uusi opetussuunnitelma tulee muuttamaan käsityön rakennetta siten, että erottelusta kovien ja pehmeiden materiaalien välillä luovutaan. Opetussuunnitelmavaihdos vaikuttaa myös tuntijakoon, joka tarkoittaa yhden vuosiviikkotunnin siirtämistä yläkoulusta alakoulun puolelle. Nähtäväksi jää, miten monimateriaalinen käsityö vaikuttaa perustaitojen hallintaan ja kehittymiseen sekä sitä myötä ongelmanratkaisutaitoihin. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2016 haastattelemalla kuutta käsityön aineenopettajaa Etelä-Suomen alueelta. Haastattelumuotona käytettiin soveltaen teemahaastattelua, mutta haastattelutilanteissa oli nähtävissä myös elementtejä avoimen haastattelun piirteistä. Aineistoa kertyi haastatteluista yhteensä 6h 11min. Aineiston analyysiin sovellettiin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia, jossa litteroitua aineistoa peilattiin viitekehykseen ja aineistosta löydettyihin teemoihin. Viitekehystä kuvattiin teoriataustasta muodostetulla nelitahoavaruuden mallilla. Kehollinen oppiminen on kokonaisvaltaista toimintaa mielen ja ruumiin välillä. Tuloksissa kuvaillaan sekä mentaalisia että fyysisiä kehollisen oppimisen ulottuvuuksia. Fyysisellä puolella korostui muun muassa motoristen taitojen kehitys, kehon hallinta, fyysiset tunteet ja kokemukset. Vastaavasti kehollisen oppimisen mentaalisella puolella käsiteltiin taidon syvällistä oppimista, reaaliaikaista ongelmanratkaisua sekä ajattelua. Puolet olivat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tuloksissa todettiin kädentaitojen kehittyvän ajan, harjoittelun ja toiston myötä. Ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot nähtiin vastaavasti kehittyvän taitojen edistymisen rinnalla. Monimateriaalisen käsityön dilemmojen valossa oppimisprosessin painopisteet muuttuvat tekniikka- ja materiaalikeskeisyydestä ongelmanratkaisupainotteiseksi oppimiseksi.
Subject: kehollinen oppiminen
kehollisuus
monimateriaalinen käsityö
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record