The happiest and unhappiest occasions after traumatic brain injury : the patient perspective on quality of life within the ICF framework

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092192
Julkaisun nimi: The happiest and unhappiest occasions after traumatic brain injury : the patient perspective on quality of life within the ICF framework
Tekijä: Laine, Hanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092192
http://hdl.handle.net/10138/163631
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Psychology
Psykologia
Psykologi
Tiivistelmä: Previous studies have examined quality of life among people with traumatic brain injury (TBI) using quantitative measures and/or structured questionnaires. Recently some studies have focused on the patient's own perception of TBI and used the International Classification of Functioning, Disabilities and Health (ICF) framework to examine quality of life from a wider perspective of functioning. The aim of this study was to examine: What kind of occasions do the participants report as the happiest or unhappiest after TBI, and how are these related to the life areas within the ICF framework. An additional aim was to examine how are these life areas, as well as demographics variables, injury severity, and emotional state associated with the individuals' quality of life. A total of 233 Finnish persons with TBI participated in the Wave 1 of the international QOLIBRI (Quality of Life after Brain Injury) validation study in 2004—2006. The individuals' own descriptions about the happiest/unhappiest occasions were linked to the most precise ICF categories. Correlation and regression analysis were used to examine the association with demographic variables, injury related variable, emotional state, most frequently reported life areas and perceived quality of life. The most frequently reported life areas for both happy and unhappy occasions were Interpersonal interactions and relationships, followed by Community, social and civic life in happy occasions, and Mental functions and Services, systems and policies in both happy and unhappy occasions. Regression analysis showed that younger age, longer post-traumatic amnesia, fewer symptoms of anxiety and depression, happy occasion related Mental functions and Community, civic and social life, and not reporting an unhappy occasion related to Mental functions, yet reporting unhappy occasions related to Interpersonal interactions and relationships, were associated with higher perceived quality of life. The results of this study are in line with previous studies that have shown emotional state, age, and injury severity as factors relevant to quality of life after TBI. Additionally, this study informs clinicians about the life areas that individuals with TBI themselves experience as most relevant to their quality of life. From the individuals' perspective, rehabilitation should focus on supporting social relationships, participation in community activities, using services and helping the persons to cope with the demands of the environment. Furthermore, individuals need emotional support to adapt to their new life situation.Aikaisemmissa tutkimuksissa aivovamman saaneiden elämänlaatua on tarkasteltu käyttäen pääosin kvantitatiivisia mittareita tai strukturoituja kyselylomakkeita. Äskettäin eräät tutkimukset ovat keskittyneet potilaan omaan näkemykseen aivovammasta ja sen seurauksista elämäntyytyväisyydelle käyttäen Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF) laajempana viitekehyksenä toimintakyvylle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella: Millaisia tapahtumia osallistujat raportoivat onnellisimmiksi ja onnettomimmiksi aivovamman saamisen jälkeen ja miten nämä tapahtuvat voidaan yhdistää eri elämän osa-alueisiin ICF viitekehyksen avulla. Toisena tavoitteena oli tarkastella, miten nämä elämän osa-alueet, yksilön taustatekijät, aivovamman vakavuus ja yksilön emotionaalinen tila ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. Yhteensä 233 suomalaista aivovamman saanutta osallistui kansainväliseen elämänlaatumittarin (QOLIBRI) validointitutkimukseen vuosina 2004—2006. Yksilöiden omat kuvaukset onnellisimmista ja onnettomimmista tapahtumista aivovamman jälkeen yhdistettiin parhaiten vastaaviin ICF kategorioihin. Korrelaatio- ja regressioanalyysillä tarkasteltiin demografisten tekijöiden, vamman vakavuuden, yksilön emotionaalisen tilan ja useimmiten raportoitujen elämän osa-alueiden yhteyttä koettuun elämäntyytyväisyyteen. Useimmin mainitut elämän osa-alueet sekä onnellisimmissa että onnettomimmissa tapahtumissa olivat henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet, joita seurasivat onnellisiin tapahtumiin liittyvät yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä ja onnettomiin tapahtumiin liittyvät palvelut, hallinto ja politiikka. Regressioanalyysissä korkeampaa elämäntyytyväisyyttä ennustivat nuorempi ikä, pidempi posttraumaattinen amnesia, vähäiset depressio- tai ahdistusoireet, onnellisten tapahtumien yhteydessä raportoidut mielentoiminnot ja palvelut, hallinto ja politiikka sekä se, että ei raportoinut onnettomien tapahtumien yhteydessä mielentoimintoja, mutta raportoi henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä tapahtumia. Tutkimustulosten mukaan ikä, vamman vakavuus ja yksilön emotionaalinen tila ennustavat elämäntyytyväisyyttä. Lisäksi tutkimus antaa kliinikoille tärkeää tietoa yksilön näkökulmasta elämäntyytyväisyyttä kohentavista tekijöistä, joiden mukaan kuntoutuksen tulisi keskittyä tukemaan sosiaalisia suhteita, osallistumista yhteisölliseen elämään ja auttaa yksilöitä selviytymään ympäristön asettamista haasteista. Lisäksi yksilöt tarvitsevat tukea uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Avainsanat: traumatic brain injury
quality of life
International Classification Framework of Functioning
disability
health


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
gradu26.4.2016.pdf 1.385MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot