Kohtele pukua kuten ketä tahansa elävää olentoa : Sally E. Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmon luomisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092221
Title: Kohtele pukua kuten ketä tahansa elävää olentoa : Sally E. Deanin somaattisten pukujen hyödyt esiintymisessä ja roolihahmon luomisessa
Author: Kukkola, Enna-Matilda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092221
http://hdl.handle.net/10138/163632
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The subject of the study is Sally E. Dean's Somatic Costumes™ and how they affect actor's performing and the creation of characters. Somatic costumes are costumes which create multi-sensorial experiences for the performer. The aesthetics of the performance is built on the basis of this costume experience. In craft science costumes have been studied mostly from the design's point of view. The purpose of this study is to provide a new perspective on defining costumes in the context of performance. The study aims to explore the experiential and interactive role of somatic costumes in making performances and creating characters. The study is a phenomenological hermeneutical research on experiences. The research data consists of Sally E. Dean's interview and researcher's own experience about Somatic Costumes™. The data was gathered during a three-day workshop called Somatic Movement & Costumes, Creating Characters which was held in Helsinki in autumn 2015. The data was analyzed by inductive content analysis, in which the interview was reflected upon, including the experiences of the researcher in the process. The study shows that multi-sensorial experiences created by Somatic Costumes™ help the performer in generating new kind of movement and character material. Somatic Costumes™ can support the performer's individual artistic expression. Awareness developed in the interaction between the costume and the body may have effects on the interaction with other performers as well as with the environment. However, developing awareness through Somatic Costumes™ requires that the performer acknowledges the costume and seeks an equal relationship with it. In all, Somatic Costumes™ can affect the performer's awareness of oneself and one's body. The knowledge on how Somatic Costumes™ affect performers, the making of performances and the creation of characters can be utilized in performance arts. It's also possible to apply the knowledge on Somatic Costumes™ in user-oriented costume design.Tutkimus käsittelee Sally E. Deanin somaattisia pukuja (Somatic Costumes™) ja niiden vaikutusta esiintymiseen ja roolihahmon luomiseen. Somaattiset puvut ovat pukuja, jotka luovat esiintyjälle moniaistisen kokemuksen. Esityksen estetiikka rakentuu tämän pukukokemuksen pohjalta. Käsityötieteessä esiintymispukuja on tutkittu enimmäkseen pukusuunnittelun näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarjota uusi näkökulma puvun määrittelemiseen esityskontekstissa tuomalla esiin somaattisen puvun mahdollisuuksia kokemuksellisena ja vuorovaikutuksellisena osapuolena esityksen tekemisessä ja roolihahmojen luomisessa. Tutkimus on fenomenologis-hermeneuttinen kokemuksen tutkimus. Tutkimusaineisoon kuuluu Sally E. Deanin haastattelu ja tutkijan omat kokemukset sekä niistä tehdyt muistiinpanot somaattisten pukujen käyttämisestä. Aineisto kerättiin Deanin Helsingissä syksyllä 2015 opettamalta kolmipäiväiseltä Somatic Movement & Creating Characters -kurssin yhteydessä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa tutkijan omia kokemuksia peilattiin Deanin haastatteluun. Tutkimus osoittaa, että somaattisten pukujen luomat moniaistiset kokemukset auttavat esiintyjää tuottamaan uudenlaista liike- ja roolihahmomateriaalia. Somaattisilla puvuilla on mahdollista tukea esiintyjän yksilöllistä ilmaisua. Puvun ja ruumiin vuorovaikutuksessa kehittynyt tietoisuus voi vaikuttaa myös esiintyjän vuorovaikutukseen muiden esiintyjien ja ympäristön kanssa. Tietoisuuden kehittyminen somaattisen puvun kautta vaatii kuitenkin esiintyjältä puvun kuuntelemista ja tasavertaisen vuorovaikutussuhteen rakentamista pukuun. Kaikkineen somaattisilla puvuilla on mahdollista vaikuttaa esiintyjän tietoisuuteen itsestään ja ruumiistaan. Tietoa somaattisten pukujen vaikutuksista esiintyjiin, esitysten rakentamiseen ja roolihahmojen luomiseen on mahdollista hyödyntää esitystaiteessa. Lisäksi somaattisista puvuista saatua tietoa on mahdollista soveltaa esimerkiksi käyttäjälähtöisessä pukusuunnittelussa.
Subject: somaattinen puku
esiintyjä
roolihahmo
ruumiillisuus
kokemuksen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record