Freely Improvising ideas : Ideas and Analogies in a Planned Design Experiment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092223
Title: Freely Improvising ideas : Ideas and Analogies in a Planned Design Experiment
Author: Lohko, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092223
http://hdl.handle.net/10138/163633
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study was to investigate ideas and idea generation of designers in free improvisation tasks at conceptual level in the experiment, planned primarily for the physiological and neurological measurements. My study was a part of the multidisciplinary research project Handling Mind: Embodiment, Creativity and Design which concentrated on studying relations between mind, body and materials combining the fields of psychology, neuroscience and creativity. The neurological study did not reveal what and how participants felt, thought and experienced during the experiment which was the main interest in my study. Previous research has focused on investigating various fields of the design process, as well as the ideation phase, but investigating idea generation in the context of neuroscientific research is a new and interesting chance for the research. The ideation phase represents an iterative and vibrant nature of the design process. Previous studies have brought out the meaning of available sources of inspiration, and designers' competence to adapt the essential parts of the original sources and transform them into design outputs regarding the aspects of novelty and functionality. Therefore, I developed my research questions concerning ideas and idea development in freely improvising tasks in a new design situation. The 30 participants participated in the study as volunteers from the School of Art, Design and Architecture in Aalto University from November 2014 to March 2015. They performed copying, designing or free improvising tasks by drawing or forming clay. I organized the Stimulated Recall (SR) interviews with my colleague to collect data. We selected the 15 out of 30 interviews to represent the data in our studies. I analyzed the transcript data by qualitative content analysis: the classification scheme was both data and theory driven. The analysis revealed that designers had different ideas emerging from internal stimuli, for example, from their mental library or they were impressed by external stimuli, for instance, material, tools and cup images from the experiment. The experiment represented an external design constraint: it confined the problem space and narrowed down the alternative solutions. Designers had concrete and abstract ideas, but also the abstractions of ideas were developed. They relied on familiar topic choices but also were capable of creating analogies. Even this minimalistic design experiment revealed that designers are able to use their mental sources of inspiration and capable of picking profitable stimuli from their surroundings in new and uncertain situations for adapting and developing ideas further. Designers sought meaning for their sketching and experimenting as well.Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää suunnittelijoiden ideoita ja idean kehitystä vapaissa improvisaatiotehtävissä psykofysiologisiin ja neurologisiin mittauksiin luodussa koeasetelmassa. Tutkimukseni oli osa monitieteellistä tutkimusprojektia – Handling Mind: Embodiment, Creativity and Design, joka keskittyi tutkimaan mielen, kehon ja materiaalin suhteita toisiinsa yhdistellen eri aloja aina psykologiasta ja neurologiasta luovuuteen. Kiinnostukseni oli suunnittelijoiden omissa kokemuksissa, ajattelussa ja tuntemuksissa, sillä neurologinen tutkimus jättää vastaamatta näihin kysymyksiin. Aikaisempi tutkimus on perehtynyt suunnittelun eri osa-alueisiin, samoin kuin ideointivaiheeseen. Kuitenkin idean kehitys neurotieteen kontekstissa on uusi ja kiinnostava mahdollisuus tutkimukselle. Ideointi näyttäytyy kehämäisenä ja elävänä osana suunnitteluprosessia. Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin saatavilla olevien inspiraationlähteiden merkityksen, suunnittelijoiden kyvykkyyden muokata tärkeimmät osat inspiraationlähteistä ja siirtää ne lopputuotokseen toiminnallisuus ja uutuus silmällä pitäen. Näistä lähtökohdista käsin suunnitteluongelmani rajautuivat koskemaan ideoita ja idean kehitystä vapaissa improvisointitehtävissä uudessa suunnittelutilanteessa. Yhteensä 30 tutkittavaa osallistui tutkimukseen vapaaehtoisina Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta Aalto-yliopistosta marraskuusta 2014 maaliskuuhun 2015. Tutkittavat tekivät kopiointi, suunnittelu ja vapaita improvisointitehtäviä piirtäen tai savea muovaten. Yhdessä kollegani kanssa järjestimme Stimulated Recall -haastattelut hankkiaksemme oman tutkimuksemme aineistoa varten. Valitsimme haastatteluista 15 edustamaan aineistoa. Analysoin litteroidun aineiston teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Analyysi paljasti suunnittelijoilla olleen erilaisia ideoita, jotka olivat peräisin esimerkiksi heidän mentaalisesta kirjastostaan käsin tai he vaikuttuivat ympäristöstä tulleista ärsykkeistä, kuten materiaaleista, välineistä ja koeasetelman kuppikuvista. Koeasetelma itsessään edusti ulkoista rajoitetta rajaten ongelmia ja vähentämällä ratkaisumahdollisuuksia. Suunnittelijoilla oli konkreettisia sekä abstrakteja ideoita kuin myös näiden yhdistelmiä yltäen vieläkin käsitteellisemmälle tasolle ideoinnissa. He turvautuivat tuttuihin aihevalintoihin, mutta pystyivät myös kehittämään analogioita. Vaikka koe edustikin minimalistista suunnitteluprosessia, se osoitti, että suunnittelijat pystyivät hyödyntämään mielensä inspiraatiolähteitä ja keräämään käyttökelpoisia ideoita ympäristöstään uudessa ja epävarmassa tilanteessa muokaten ja kehittäen ideoita eteenpäin. Suunnittelijat etsivät myös yhtä lailla merkitystä luonnostelulleen ja kokeiluilleen.
Subject: Stimulated Recall
suunnittelu
luovuus
ideointi
analogia
epävarmuus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record