Koko perheelle sopiva koti : Autismin kirjon lapsen perheiden asumistarpeet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092245
Title: Koko perheelle sopiva koti : Autismin kirjon lapsen perheiden asumistarpeet
Author: Kauppinen, Ann-Marie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092245
http://hdl.handle.net/10138/163634
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The purpose of this study is to identify factors associated with the housing of the family of children with autism spectrum. Housing services aimed of people with autism spectrum often pay attention to sense sensibility, but in a standard apartment the same consideration might require housing modifications. Since the people with autism spectrum typically have hypersensitivity and/or hyposensitivity of the senses, one of the research questions was: do these atypical sensory reactions increase the need for housing modifications. In addition to that, the research also aimed to chart the housing needs of the families of the children with autism spectrum and what kind of solutions made in the construction stage of homes could reduce the need for housing modifications and increase the suitability of the homes for the families. Methods. The research was conducted as a qualitative research. The data was collected through an online questionnaire. 75 participants responded to the questionnaire, in addition a pilot interview was attached to the data. Responses included a total of 82 autistic children and their families. The data was processed using the Atlas.ti program. At the initial stage, the material was encoded in a transparent manner. In the final stage, the created code words were used to create a thematic network, which displayed the data's most often emerged themes. In addition, the research aimed to chart the need for modifications. Results and conclusions. The data showed that the needs of the families of children with autism spectrum for housing development aspirations are very similar, as other families with children. Concerns about safety and the need for space were two of the three main themes arosen from the data. In addition, one of the themes that arose was the world of sound in homes, especially the sound stimuli. Based on the data multi-family homes experienced a sound insulation problem. Sound insulation investing in the construction phase would serve autistic families and reduce the need for housing modifications. Based on the data, more flexible residential solutions to serve the needs of autistic families and would reduce the need for housing modifications or moving.Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa autismin kirjon lapsen perheen asumiseen liittyviä tekijöitä. Autismin kirjon henkilöiden asumispalveluissa aistiherkkyydet huomioidaan, mutta tavallisessa kodissa niiden huomioiminen saattaa vaatia muutostöitä. Koska autismin kirjon henkilöille aistien yli- ja aliherkkyydet ovat tyypillisiä, oli yksi tutkimuskysymyksistä vaikuttavatko nämä epätyypilliset aistireaktiot asumiseen lisäämällä muutostarvetta. Lisäksi tutkimus pyrki kartoittamaan autismin kirjon lapsen perheen asumistarpeita ja sitä, millaisilla rakennusvaiheen ratkaisuilla muutostöiden tarvetta voitaisiin vähentää ja asunnon soveltuvuutta perheiden tarpeisiin lisätä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin internet-kyselyllä. Kyselylomakkeeseen vastattiin 75 kertaa, lisäksi aineistoon liitettiin kyselyn luomisvaiheessa tehty koehaastattelu. Vastaukset käsittivät yhteensä 82 autismin kirjon lapsen perheet. Aineistoa käsiteltiin Atlas.ti-ohjelman avulla. Alkuvaiheessa aineistoa koodattiin avoimesti. Lopulta luoduista koodisanoista luotiin temaattinen verkosto, josta ilmeni aineistosta useimmiten esille nousseet teemat. Lisäksi selvitettiin muutostöitä harkinneiden ja tehneiden määrä. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta selvisi, että autismin kirjon lasten perheiden asumisen kehittämistoiveet ovat hyvin samanlaisia, kuin lapsiperheillä yleensäkin. Vahvasti esille nousivat tilantarve ja huoli turvallisuutena. Tämän lisäksi yksi esille nousseista teemoista oli kodin aistimaailma, erityisesti ääniärsykkeet. Aineiston perusteella moni perhe koki kotinsa äänieristyksen ongelmalliseksi. Äänieristykseen panostaminen rakentamisvaiheessa palvelisi autismin kirjon perheitä ja vähentäisi asuntojen muutostöiden tarvetta. Aineiston perusteella joustavammat asuinratkaisut palvelisivat myös autismin kirjon perheiden tarpeita ja vähentäisivät tarvetta muutostöihin tai asunnon vaihtamiseen.
Subject: esteetön asuminen
asuntosuunnittelu
autisminkirjo
lapsiperhe
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record