Lapsen temperamentin ja vanhemmuuden tyylin yhteys lapsen ahdistuneisuusoireisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092196
Title: Lapsen temperamentin ja vanhemmuuden tyylin yhteys lapsen ahdistuneisuusoireisiin
Author: Tuominen, Mirka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092196
http://hdl.handle.net/10138/163635
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. Anxiety disorders and anxiety symptoms are common even as a child, and they cause a major burden to the child as well as to the society. In order to prevent anxiety disorders it is important to understand the predisposing factors to anxiety. The influence of child's temperament and parenting style on children's anxiety symptoms have both been studied, but the results are partly controversial, and there's only a limited number of longitudinal studies. The importance of interactions between temperament and parenting style has been emphasized, but the amount of interaction studies is scarce. The aim of this study is to examine the associations between child's temperament and anxiety symptoms, associations between parenting style and child's anxiety symptoms, and whether parenting style is a moderator between the association with temperament and anxiety symptoms. Methods. The sample consisted of 262 mother-child dyads participating in the Glychyrrhizin in Licorice-study. Mothers assessed their child's temperament with the Children's Behavior Questionnaire and their parenting style with the Parent Behavior Inventory when the children were 5,5 years old. Children assessed their anxiety symptoms with the Screen for Child Anxiety Related Disorders when they were 12 years old. The associations between the variables were analyzed using regression analyzes. Results and conclusions. High negative emotionality and its subfactors anger, fear, sadness and low soothability were associated with several anxiety symptoms. Extraversion was not associated with any anxiety symptoms, but its subfactor high impulsivity predicted increased anxiety symptoms. Low effortful control and its subfactor low inhibitory control were associated with symptoms of school phobia, and low intensity pleasure was associated with panic symptoms. Anxiety symptoms were associated with hostile/coercive parenting style, but not with supportive/engaged parenting style. Both parenting styles moderated some of the associations between temperament traits and anxiety symptoms. The findings give support both to the independent effect of temperament to children's anxiety symptoms and interactions between temperament and parenting. The findings give also some preliminary support to the "goodness of fit" –model, indicating that the effect of parenting style on children's anxiety symptoms may depend on child's temperament.Tavoitteet. Ahdistuneisuushäiriöt ja -oireet ovat yleisiä jo lapsilla, ja niistä aiheutuu merkittävää haittaa niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Ahdistuneisuushäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää ymmärtää niille altistavia tekijöitä. Sekä varhaisen temperamentin että vanhemmuuden vaikutusta lapsen ahdistuneisuusoireisiin tutkittu, mutta tulokset ovat osittain ristiriitaista, ja pitkittäistutkimuksia on rajallisesti. Yhä enemmän on painotettu temperamentin ja vanhemmuuden tyylin yhdysvaikutuksia lapsen ahdistuneisuusoireiden taustalla, mutta tutkimustietoa aiheesta on vasta vähän. Tässä tutkimuksessa tutkitaan lapsen temperamentin ja vanhemmuuden tyylin itsenäisiä vaikutuksia lapsen ahdistuneisuusoireisiin sekä sitä, moderoiko vanhemmuuden tyyli lapsen temperamentin ja ahdistuneisuusoireiden välistä yhteyttä. Menetelmät. Otos koostui 262 Glychyrrhizin in Licorice -tutkimuskohorttiin kuuluvasta äiti-lapsiparista. Äidit arvioivat lapsensa temperamenttia Children's Behavior Questionnaire -kyselyllä ja vanhemmuuttaan Parent Behavior Inventory -kyselyllä lasten ollessa 5,5-vuotiaita. Lapset arvioivat ahdistuneisuusoireitaan Screen for Child Anxiety Related Disorders -kyselyllä ollessaan noin 12-vuotiaita. Lapsen temperamenttipiirteiden sekä vanhemmuuden tyylin yhteyttä lapsen ahdistuneisuusoireisiin sekä näiden yhdysvaikutuksia arvioitiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Korkea negatiivinen emotionaalisuus sekä sen alapiirteet vihaisuus, pelko, surullisuus ja matala rauhoittuvuus olivat yhteydessä useisiin ahdistuneisuusoireisiin. Ulospäinsuuntautuneisuuden alapiirre korkea impulsiivisuus oli yhteydessä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja koulupelon oireisiin. Matala tahdonalainen itsesäätely ja sen alapiirre matala inhibitorinen kontrolli olivat yhteydessä koulupelon oireisiin, ja matalan intensiteetin mielihyvä paniikkihäiriön oireisiin. Korkea vihamielisen vanhemmuuden taso oli yhteydessä ahdistuneisuusoireisiin, mutta tukea antava vanhemmuus ei. Sekä tukea antavan että vihamielisen vanhemmuuden havaittiin moderoivan useiden temperamenttipiirteiden ja ahdistuneisuusoireiden välistä yhteyttä. Tutkimustulokset tukevat sekä varhaisen temperamentin itsenäistä vaikutusta lapsen ahdistuneisuusoireilulle että yhdysvaikutuksia vanhemmuuden tyylin kanssa. Tulokset antavat alustavaa tukea "goodness of fit" -yhteensopivuusmallille viitaten siihen, että vanhemmuuden tyylin vaikutus lapsen ahdistuneisuusoireisiin voi riippua lapsen temperamentista.
Subject: ahdistuneisuusoireet
ahdistuneisuushäiriöt
temperamentti
vanhemmuus
negatiivinen emotionaalisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Mirka_Tuominen.pdf 351.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record