Lastentarhanopettajan työn imu : työn voimavarojen ja vaatimusten valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092204
Title: Lastentarhanopettajan työn imu : työn voimavarojen ja vaatimusten valossa
Author: Lähteenaro, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092204
http://hdl.handle.net/10138/163639
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: It's been only lately since the research of early education has started to pay attention to kindergarten teachers job demands and resources or their work engagement. International researches according teachers work engagement to date have mainly concerned school teachers, and they are not directly generalizable to kindergarten teachers due to some major differences in job descriptions. This study aimed to find out which factors contribute to the work engagement of kindergarten teachers. There were four research problems: 1) What are the job resources of kindergarten teachers work? 2) What are the job demands of kindergarten teachers work? 3) What are the tensions between the job resources and demands of kindergarten teachers work? 4) How work engagement is formed? This study was carried out as a part of a study in University of Helsinki called Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla. This study was conducted as a qualitative survey. The data used in this study was part of University of Helsinki study Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla and included two open-ended questions (n = 490). The subject of the study were kindergarten teachers working in the metropolitan area and the surrounding municipalities (a total of five municipalities). The data was analysed using Content Analysis and to support the analysis were used JD-R (Job Demands – Resources) –model. The results of the study brought out that the job resources of kindergarten teachers work were children, pedagogical skills, good working environment and working atmosphere and the superior. Demands on the other hand were the small size of the salary, increased labor challenges, large class sizes, unclear job descriptions and lack of appreciation of the industry. Tensions between the job resources and demands were caused by conflicts between experiencing one's work meaningful and the social recognition of the profession, the disproportion between the salary and job demands, lack of labor peace and blurred job as also increasing in writing and administrative work, that do not match the given resources. Work engagement was formed working with and for the children, personal job resources, appreciation of one's work, self-challenging and adequate time for one's work. The results of this study can be used developing kindergarten teachers work conditions and supporting the work of adhesion.Lastentarhanopettajatyön kuormittavuuteen ja työhön kiinnittäviin voimavaroihin sekä työn imuun on alettu viime aikaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa kiinnittää huomiota aiem-paa enemmän. Tähän astisista kansainvälisistäkin opettajien työn imun tutkimuksista suurin osa on kohdistunut luokanopettajiin, eikä tutkimusten tuloksia voi suoraan yleistää lastentarhanopettajiin työnkuvien eroavaisuuksien vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät edistävät lastentarhanopettajan työn imua. Tutkimuskysymyksiä oli neljä: 1) Mitkä ovat lastentarhanopettajan työn voimavaratekijöitä? 2) Mitkä ovat lastentarhanopettajan työn vaatimustekijöitä? 3) Mitkä ovat lastentarhanopettajan työn voimavara- ja vaatimustekijöiden välillä esiintyviä jännitteitä? 4) Miten työn imu lastentarhanopettajan työssä muodostuu? Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushanketta. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Aineistona käytettiin Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushankkeeseen kerätystä kysely-aineistosta kahden avoimen kysymyksen vastauksia (n = 490). Tutkimuksen kohteena olivat pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa (yhteensä viisi kuntaa) päiväkodeissa lastentarhan-opettajan tehtävissä toimivat lastentarhanopettajat. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä ja analyysin tukena TV-TV – mallia. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lastentarhanopettajan työn voimavaroja olivat lapset, pedagoginen ammattitaito, hyvä työyhteisö ja työilmapiiri sekä esimies. Vaatimustekijöitä puolestaan olivat palkan pienuus, työn haasteiden lisääntyminen, suuret ryhmäkoot, suunnitteluajan puute, epäselvät työnkuvat sekä alan arvostuksen vähäisyys. Jännitteitä työn voimavarojen ja vaatimusten välillä aiheuttivat ristiriidat oman työn merkitykselliseksi kokemisen sekä ammatin yhteiskunnallisen arvostuksen välillä, palkan ja työn vaativuuden välinen epäsuhta, työrauhan puute ja perustehtävänkuvan hämärtyminen sekä lisääntyvät kirjalliset ja hallinnolliset työt, jotka eivät vastanneet työlle annettuja resursseja. Työn imu muodostui tulosten perusteella työskentelystä lasten kanssa ja lasten hyväksi, oman persoonan voimavaroista, työn arvostamisesta, itsensä haastamisesta sekä riittävän työrauhan saamisesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lastentarhanopettajien työoloja kehittäessä sekä työhön kiinnittymistä tukiessa.
Subject: työn imu
työn voimavarat
työn vaatimukset
TV-TV –malli
lastentarhanopettajat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record