Varhaisperkaustarve UPM Metsän Väli-Suomen metsätiloilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092268
Title: Varhaisperkaustarve UPM Metsän Väli-Suomen metsätiloilla
Author: Hintikka, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092268
http://hdl.handle.net/10138/163660
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Taimikonhoito on uudistamisen jälkeen merkittävin kustannus koko kiertoajalla tasaikäisen metsikön kasvatuksessa. Nykyisen ohjeistuksen mukaisesti kaksivaiheinen taimikonhoito-ohjelma jaetaan varhaisperkaukseen ja varsinaiseen taimikonhoitoon. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan taimikon häiriötön kehitys tuottavaksi ensiharvennusleimikoksi. Osalla taimikoista yksi hoitokerta voi olla kuitenkin riittävä. Yhden taimikonhoitokerran jäädessä pois on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä erityisesti suurta metsäomaisuutta hallinnoitaessa. Työssä tutkittiin varhaisperkauksen tarpeellisuutta UPM Metsän Väli-Suomen metsätiloilta mitatun koeaineiston perusteella. Työssä selvitettiin, oliko kesällä 2015 varhaisperkaukseen määritellyt tuoreen (MT) ja kuivahkon (VT) kankaan taimikkokuviot todellisuudessa perkauksen tarpeessa nykyisen taimikonhoito-ohjeistuksen mukaisesti. Työssä tarkasteltiin tuoreen (MT) kankaan istutuskuusikoita sekä tuoreen (MT) ja kuivahkon (VT) kankaan kylvömänniköitä. Tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan tunnistaa ne kohteet, joilla varhaisperkaus ei ole vielä tarpeen tai varhaisperkausta ei tarvita lainkaan. Nämä kohteet tunnistamalla olisi mahdollista saada kustannussäästöjä taimikonhoito-ohjeistusta päivittämällä. Työssä tarkasteltiin lisäksi kuviotietojen käyttökelpoisuutta varhaisperkaustarpeen määrittelyssä. Varhaisperkaus oli tarpeellinen nykyisen ohjeistuksen mukaisesti tuoreen kankaan istutetuissa kuusen taimikoissa. Perkaus on ajankohtainen noin viiden vuoden iässä. Istutuskuusikoista ei ole mahdollista hakea kustannussäästöjä taimikonhoitokertoja vähentämällä. Kaksivaiheinen taimikonhoito-ohjelma on lähtökohtaisesti tarkoituksenmukainen. Tuoreen kankaan männiköissä varhaisperkaus oli myös tarpeellinen ja tästä joukosta ei ole syytä hakea kustannussäästöjä. Tutkimuksessa tuoreen kankaan männiköiden osuus oli kuitenkin hyvin pieni. Kuivahkon kankaan kylvömänniköissä varhaisperkaus tehtiin tulosten mukaan liian aikaisin. Tutkimuksen mukaan varhaisperkaus ei ole vielä ajankohtaista noin seitsemän vuoden ikäisissä kylvötaimikoissa. Tästä joukosta olisi mahdollista saada kustannussäästöjä arvioimalla varhaisperkaustarvetta tarkemmin. Männiköissä olisi erityisesti huomioitava kasvatettavan puuston välinen kilpailu, kuvion kokonaisrunkoluku sekä mahdollinen spatiaalinen vaihtelu kuvion sisällä. Kuviotiedoista ei ole mahdollista nykyisen tiedon perusteella määritellä kohteita, joilla varhaisperkausta olisi mahdollista siirtää nykyisestä ohjeistuksesta. Nuorilla taimikoilla tiedot ovat laskennallisia. Tiedon täysimääräinen hyödyntäminen vaatisi taimikoiden tietojen päivittämistä, mikä ei käytännössä ole kustannustehokasta hyötyynsä nähden. Tutkimuksen perusteella kuviotietokannan laskentamalleja olisi syytä tarkistaa. Istutuskuusikoilla puuston kuviotietokannan pituustiedot ovat selvästi aliarvioita, kun taas kylvömänniköillä jossain määrin yliarvioita. Kuviotiedon laatuun ja lisämääreiden käyttöön olisi syytä kiinnittää huomiota, jotta tietoja olisi mahdollista käyttää tarkemmin varhaisperkaustarpeen määrittelemisessä.
Subject: Picea abies
Pinus Sylvestris
taimikonhoito
varhaisperkaus
taimikon varhaishoito
kilpailu
kuusi
mänty


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record