Biokaasun tuotanto hevosenlannasta ja sen ekologiset sekä taloudelliset vaikutukset hevoskeskittymässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092313
Title: Biokaasun tuotanto hevosenlannasta ja sen ekologiset sekä taloudelliset vaikutukset hevoskeskittymässä
Author: Nordling, Linnea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092313
http://hdl.handle.net/10138/163664
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Tämän maisteritutkielman tavoitteena oli arvioida biokaasulaitoksen soveltuvuutta hevosenlannan lantahuoltomenetelmäksi hevoskeskittymässä, jossa useita talliyrityksiä sijaitsee rajatulla alueella. Biokaasulaitoksen soveltuvuutta hevoskeskittymään arvioitiin ekologisten ja taloudellisten vaikutusten osalta. Biokaasulaitoksen ekologisista vaikutuksista tarkasteluun valittiin aineiden kierto typen ja fosforin osalta ja taloudellisista vaikutuksista arvioitiin biokaasulaitoksen kokonaiskannattavuus hevoskeskittymässä. Typen ja fosforin kierto selvitettiin ainevirta-analyysillä. Tutkimuksessa selvitettiin typen ja fosforin sisäiset virrat, sisään- ja ulostulovirrat sekä virtojen suuruus kahdessa eri systeemissä, jotka olivat hevoskeskittymä, jossa on biokaasulaitos sekä hevoskeskittymä ilman biokaasulaitosta. Hevoskeskittymästä jossa ei ole biokaasulaitosta arvioitiin vielä kaksi eri vaihtoehtoa, joita olivat lannan levitys pelloille sekä lannan luovutus. Taloudellinen kannattavuus laskettiin katetuottolaskelmalla neljän eri vaihtoehdon osalta, joita olivat CHP-biokaasulaitos tuen kanssa ja ilman tukea sekä liikennepolttoainetta tuottava biokaasulaitos tuen kanssa ja ilman tukea. Typen ja fosforin kierron kannalta hevoskeskittymä, jossa lanta käytetään peltojen lannoitukseen, on käytännössä yhtä hyvä vaihtoehto kuin biokaasulaitoksessa prosessoitu lanta, josta mädätysliete käytetään niinikään lannoitukseen. Lähtökohtaisesti lannan luovuttaminen hevoskeskittymän ulkopuolelle on huonompi vaihtoehto alueellisen ravinteiden kierron kannalta. Biokaasulaitoksen rakentaminen hevoskeskittymään oli taloudellisesti kannattavaa kaikilla vaihtoehdoilla. Vaikka biokaasulaitoksen kautta kiertävän lannan arvioidaan aiheuttavan vähemmän ravinnepäästöjä kuin suoraan pellolle levitettävän lannan, tarvitaan biokaasulaitoksen vaikutuksista aineiden kiertoon ja ravinnepäästöihin lisää tutkimusta, jotta niiden vaikutuksia voitaisiin mallintaa hevoskeskittymään. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään kuitenkin se, että biokaasutus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasulaitoksen taloudellinen kannattavuus edellyttää ennen kaikkea sitä, että hevoskeskittymän lantahuoltokulut ovat ennen biokaasulaitosta olleet varsin suuret.The aim of this master thesis was to evaluate suitability of a biogas plant as a manure maintenance method in a kind of a horse village, where many horse businesses are located close to each other. The suitability of the biogas plant was evaluated by ecological and economic effects. For ecological effects the investigation was made concerning nitrogen and phosphorus flows and for economic effects an evaluation was made concerning the total profitability of the biogas plant. Nitrogen and phosphorus flows were investigated by substance flow analysis. The evaluation was made by investigating internal flows, flows inside and outside of the system and the size of the flows of two systems in which one system was a horse village with a biogas plant and the other system was a horse village without a biogas plant. The horse village without the biogas plant was further divided into two options. One option was to spread the manure on fields and the other option was to hand over the manure. The economic profitability was evaluated by gross margin calculation concerning four different options which were a biogas plant producing CHP with and without financial support and a biogas plant producing fuel with and without financial support. Concerning nitrogen and phosphorus flows, the horse village where the manure is spread on fields is as good option as where the manure is being processed on a biogas plant and where the digested sludge is used for fertilizer as well. Handing over the manure outside the horse village is a worse option in relation to the local substances flow cycle. The construction of the biogas plant in horse village was profitable in every options. Although manure processed by biogas plant is evaluated to produce less nutrient loss compared to manure which is spread straight to the field, there still is a need for further investigation about the effects of biogas production on nutrient flows and nutrient losses in order to model the effects of a horse village. However, according to previous investigations it is known that biogas production decrease greenhouse gas effects. The profitability of biogas plant requires that manure maintenance costs of the horse village have been quite high before the biogas plant.
Subject: hevosenlanta
biokaasun tuotanto
ainevirta-analyysi
ekologiset vaikutukset
taloudelliset vaikutukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record