Private label -tuotteet ja ulkoisten vihjeiden merkitys kuluttajan laatumielikuvien muodostumisessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Karttunen, Viivi
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092348
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163683
dc.description.abstract Tässä työssä on tutkittu kaupan oman merkin ulkoisten vihjeiden roolia kuluttajan laatumielikuvien muodostumiselle sekä käytettyjen laatuvihjeiden ennustettavuus- ja luotettavuusarvoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja syventää tietoa kuluttajien käyttämien ulkoisten tuoteattribuuttien merkityksestä private label -elintarvikkeiden laatumielikuvan muodostumisprosessissa. Tämä tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan elintarvikesegmentin omia merkkejä, vaikka Suomessa kauppa tarjoaa laajasti erilaisia omien merkkien kulutushyödykkeitä. Asetetun tutkimusongelman avulla on tässä työssä yritetty vastata tutkimusaukkoon, jossa tavoitteena on täydentää private labeleiden laatuun liittyvää kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tehtiin kaksitoista teemahaastattelua, jossa vastaajajoukko koostui eri ikäisistä, pääkaupunkiseudulla asuvista kuluttajista. Tutkimuksen haastatteluaineistoa analysoitiin teemoittelun avulla, jossa hyödynnettiin teorian pohjalta rakennettuja teema-alueita sekä haastatteluaineistosta esiin nousseita teemoja. Analyysiprosessissa ovat vaihdelleet valmiit mallit ja aineistolähtöisyys, joka on tyypillistä teoriasidonnaiselle analyysille. Tulokset osoittavat, että teoreettista viitekehystä jäsentävän vihjeidenkäyttöteorian osa-alueet ovat merkittävässä roolissa kaupan omien merkkien laadunarviointiprosessissa. Kuten myös aikaisempi kvantitatiivinen tutkimus on osoittanut, sisäiset laatuvihjeet ovat tuotteen arvioinnissa ensisijaisessa roolissa. Ulkoisia vihjeitä hyödynnetään sisäisten vihjeiden sijaisattribuutteina tilanteissa, joissa sisäisten vihjeiden hyödyntäminen ei ole mahdollista esimerkiksi puutteellisen tuotetuntemuksen tai tuntemattoman tuotekategorian vuoksi. Työn empiirisessä osiossa tehdyn tutkimuksen mukaan hinta, brändi ja tuotepakkaus ovat kuluttajien laadunarviointiprosessissa merkittävämmässä roolissa kuin markkinointi ja kaupan imago. Näiden vihjeiden merkitys kuitenkin vaihteli haastattelututkimuksen ja kuvatehtävän välillä. Tutkimustulosten mukaan elintarvikkeiden sisäiset vihjeet ennustavat parhaiten tuotteen todellista laatua. Tällöin sisäisillä vihjeillä on korkeampi ennustettavuusarvo. Ulkoisilla vihjeillä on lähinnä tukeva rooli laadunarviointiprosessissa ja ne toimivat laadunarvioinnissa sijaisattribuutteina, jos kuluttajilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää tuotteen sisäisiä laatuvihjeitä. Tutkimuksen empiirisen osion avulla löydettiin näkökulmia, joita varhaisempi aihetta käsittelevä kirjallisuus ei ole tarkastellut, vaikka aihepiirejä on tutkittu muissa yhteyksissä. Vihjeiden merkitys vaihtelee kuluttajittain ja tuotekategorioittain. Uusia tuotteita tai tuotekategorioita arvioitaessa, ulkoisilla vihjeillä on suurempi rooli laadunarviointiprosessissa kuin tavanomaisissa hankintapäätöksissä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject private label en
dc.subject vihjeidenkäyttöteoria fi
dc.subject elintarvikkeen laatu fi
dc.subject laatumielikuva fi
dc.title Private label -tuotteet ja ulkoisten vihjeiden merkitys kuluttajan laatumielikuvien muodostumisessa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092348

Files in this item

Files Size Format View
Viivi Karttunen Pro Gradu.pdf 5.766Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record