Energiajuomien käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät suomalaisessa aikuisväestössä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092332
Titel: Energiajuomien käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät suomalaisessa aikuisväestössä
Författare: Larmia, Laura
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092332
http://hdl.handle.net/10138/163690
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstrakt: Energiajuomien käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Energiajuomien käytön lisääntymisestä huolimatta tietoa sosiodemografisten ja elintapatekijöiden yhteydestä energiajuomien käyttöön on rajoitetusti. Lisäksi energiajuomien käyttöä koskevat tutkimukset ovat painottuneet nuoriin. Sen sijaan aikuisväestössä energiajuomien käyttöä on tutkittu vähän. Pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli tutkia energiajuomien käyttöä ja siihen yhteydessä olevia sosiodemografisia ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä suomalaisessa aikuisväestössä. Sosiodemografisista tekijöistä tarkasteltiin sukupuolta, ikää, asuinaluetta, siviilisäätyä, koulutusta, pääasiallista toimea ja työn ruumiillista rasittavuutta. Terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä keskityttiin vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen, tupakointiin, alkoholin käyttöön, ruokavalion laatuun sekä BMI:hin. Kansalliseen FINRISKI 2012 -tutkimukseen osallistui 6 424 25–74-vuotiasta suomalaista. Tutkittavat poimittiin väestörekisteristä ositetulla satunnaisotannalla sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän mukaan. Pro gradu -tutkimuksen aineiston muodostivat kansallisen FINRISKI 2012 -tutkimuksen frekvenssityyppisen ruoankäyttökyselyn (FFQ) hyväksytysti täyttäneet (n=4 812), joista miehiä oli 2 184 ja naisia 2 628. Tutkimus sisälsi terveystarkastuksen sekä kyselylomakkeen, joilla selvitettiin tutkittavien sosiodemografisia ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi tutkittavat täyttivät frekvenssityyppisen ruoankäyttökyselyn (FFQ), jolla saatiin tietoa energiajuomien käytöstä sekä ruokavalion laadusta. Tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, χ2-testiä, Mann-Whitney -testiä sekä logistista regressioanalyysiä. Tilastolliset analyysit suoritettiin erikseen miehille ja naisille. Tutkittavista energiajuomien käyttäjiä (=vähintään 1–3 kertaa kuussa käyttäneitä) oli 8,3 %. Miehet käyttivät naisia todennäköisemmin energiajuomia. Sekä miehillä että naisilla ikä, ruokavalion laatu ja BMI olivat yhteydessä energiajuomien käyttöön. Työelämän ulkopuolella olevat miehet käyttivät työssä käyviin verrattuna epätodennäköisemmin energiajuomia (OR=0,55; [95 % CI=0,34–0,87]). Naisilla sosiodemografisista tekijöistä Pohjois-Karjalassa asuvat käyttivät epätodennäköisemmin energiajuomia verrattuna pääkaupunkiseudulla asuviin (OR=0,44; [95 % CI=0,22–0,87]). Lisäksi matalasti koulutetut naiset käyttivät todennäköisemmin energiajuomia korkeasti koulutettuihin verrattuna (OR=2,11; [95 % CI=1,27–3,51]). Terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä naisilla vähäinen vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä pienempään energiajuomien käytön todennäköisyyteen runsaasti liikkuviin naisiin verrattuna (OR=0,35; [95 % CI=0,19–0,66]). Lisäksi naisilla tupakointi ja alkoholin runsas kulutus liittyi kohonneeseen todennäköisyyteen käyttää energiajuomia. Tutkimuksessa havaittiin useita tekijöitä, jotka olivat yhteydessä energiajuomien käyttöön. Erityisesti miessukupuoli, nuorempi ikä sekä huonommat elintavat olivat yhteydessä suurempaan energiajuomien käytön todennäköisyyteen. Miehillä tekijät painottuivat sosiodemografisiin tekijöihin, kun taas naisilla sekä sosiodemografiset että terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät olivat yhteydessä energiajuomien käytön todennäköisyyteen. Tulokset ovat pääosin yhteneviä muissa maissa tehtyjen tutkimusten kanssa.
Subject: energiajuomat
energiajuomien käyttö
sosiodemografiset tekijät
terveyskäyttäytyminen
aikuisväestö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Pro_gradu_larmia.pdf 4.854Mb PDF Granska/Öppna
Pro gradu Laura Larmia.pdf 4.102Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post