Logistiikkapalvelun tarjoajien valinta ja niiden tuottama lisäarvo viljakuljetuksissa maatiloilta teollisuudelle tai kaupan varastoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092281
Title: Logistiikkapalvelun tarjoajien valinta ja niiden tuottama lisäarvo viljakuljetuksissa maatiloilta teollisuudelle tai kaupan varastoon
Author: Temisevä, Juuso
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092281
http://hdl.handle.net/10138/163694
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi
Agricultural Economics
Maatalousekonomia
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten logistiikkapalvelun tarjoajat voivat parantaa maatilayrittäjille tuottamaansa lisäarvoa viljankuljetuksissa teollisuudelle tai kaupan varastoon. Ongelman ratkaisemiseksi pyrittiin ensin ymmärtämään suurten Suomessa toimivien maatalousyrittäjien viljakuljetusten valintaa selvittämällä mitkä tekijät valintaan vaikuttavat ja mitkä tekijät koetaan tärkeimmiksi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui aiempien logistiikkapalvelun valintaan liittyvien tutkimusten perusteella valitusta resurssiperusteisesta teoriasta ja kilpailuedun saavuttamisesta. Maatiloja tarkasteltiin yrityksinä, jotka rakentuivat aineettomista ja aineellisista resursseista ja kyvykkyyksistä, joita kohdentamalla ne pyrkivät mahdollisimman hyvään tulokseen. Teorian mukaan yritykset ovat resurssien ja kyvykkyyksien suhteen heterogeenisiä, jolloin ulkoisesti samankaltaiset tilat voivat toimia eri tavoin. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisesti teemahaastattelujen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluina kymmeneltä yli 140 hehtaaria peltopinta-alaa viljeleviltä tiloilta. Tilat sijaitsivat Etelä- ja Lounais-Suomen alueilla. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen saatua materiaalia analysoitiin aineistolähtöisesti teemoittelun avulla. Valintaan vaikuttavat tekijät olivat toisistaan riippuvaisia, mutta haastattelujen perusteella logistiikkapalvelun tarjoajan valinnan pääpaino jakautui kahden tekijän välille: palvelun tasoa korostaviin ja palvelun hintaa korostaviin maatilayrityksiin. Palvelun tasoa korostavat kokivat hintojen olevan jo niin kilpailtuja, ettei pienien hintaerojen takia kannattanut riskeerata palvelun joustavuutta ja ammattimaisuutta. Hintoja korostavat kilpailuttivat pääasiassa vain jo entuudestaan hyväksi todettuja yrityksiä. Kuljetusyrityksen valinnassa suurimmat ongelmat ja kehittämisen kohteet ovat informaation kulun nopeuttamisessa ja sen säännöllisyyden parantamisessa. Lisäksi palvelun hintaa korostaville voidaan tuottaa lisäarvoa palkitsemalla viljakuorman lastauksen nopeus ja palvelun tasoa korostaville voidaan tuottaa lisäarvoa huomioimalla tilakohtaiset rajoitteet.
Subject: viljakuljetus
logistiikka
resurssiperusteinen teoria
lisäarvo
kilpailuetu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record