Jätteen hinnoittelun kehittäminen Sortti-asemilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Hokkanen, Tero
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092294
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163700
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin Sortti-asemien uusi, 1.8.2015 voimaan astunut hinnasto, selviytyy sille annetuista tehtävistä. Näihin tehtäviin kuuluvat jätteen lajittelun tehostaminen ja/tai määrän vähentäminen, oikeudenmukaisempi jätteiden hinnoittelu asiakkaan näkökulmasta sekä jätetulojen pitäminen halutulla tasolla. Suomen jätelain keskeisimmät ohjaavat tekijät Sortti-asemien jätehinnoitteluun ovat aiheuttamisperiaatteen to-teutuminen ja mahdollisuuksien mukaan kannustavuus parempaan jätehierarkian toteutumiseen sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Nämä antavat pohjan jätehuollossa käytettäville taloudellisille instru-menteille, joilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Uuden hinnaston vaikutuksia tutkitaan Sortti-asemien asiakkaille kohdistetulla asiakaskyselyllä sekä kuukausit-taisia jätevirtoja seuraamalla. Jätetuloja seurataan myös kuukausittaisella tasolla. Jätevirtojen ja jätetulojen osal-ta tehdään vertailua edellisten vuosien kuukausittaisiin määriin. Tarkkailuajanjakso pidettiin heti uuden hinnaston voimaantulosta neljä kuukautta, 1.8. – 30.11.2015. Asiakaskyselyn tulosten perusteella uuden hinnaston vaikutuksesta jätteen lajittelua parantaa noin 21 % vastaa-jista. Vastaavasti noin 10 % vastaajista kertoi uuden hinnaston heikentävän heidän lajitteluaan. Kyselyyn vastan-neiden mukaan uuden hinnaston kyky ohjata lajitteluun saa arvosanaksi 3,2 arvoasteikolla 1 – 5. Jätevirtojen seuranta osoittaa, että vastaanotetut sekajätemäärät ovat laskeneet uuden hinnaston käyttöönoton jälkeen asia-kasta kohden laskettuna noin 14 % vuoden 2015 toteutunut trendi huomioituna. Muiden tarkastelussa olleiden jätelajien osalta ei havaittu merkittäviä muutoksia. Jätetulot puolestaan olivat tarkkailuajanjaksolla tavoitteiden mukaiset. Keskimääräinen kuukausittainen toimintakate on ollut kohtuullisemmalla tasolla kuin edellisellä hin-nastolla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Sortti-asemien uusi hinnasto toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aiheuttamisperiaate toteutuu oikeudenmukaisemmin ja toimintakate on kohtuullisemmalla tasolla. Uusia jatkokehi-tystarpeitakin löytyi, joiden perusteella tehtiin kehitysehdotuksia. Nämä koskevat asiakkailta perittävän hinnan tarkentamista edelleen sekä saatavissa olevan tiedon hyödyntämistä niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject jätteiden hinnoittelu fi
dc.subject jätteiden lajittelu fi
dc.subject Sortti-asemat fi
dc.title Jätteen hinnoittelun kehittäminen Sortti-asemilla fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Miljöekonomi sv
dc.subject.discipline Environmental Economics en
dc.subject.discipline Ympäristöekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092294

Files in this item

Files Size Format View
Tero_Hokkanen_pg_2016.pdf 1.048Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record