Ecosystem Services from Industrial Eucalypt Plantation Landscapes : Case of Stakeholders of UPM Uruguay

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Hirvonen, Elina
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606092343
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/163713
dc.description.abstract Maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää mitä ekosysteemipalveluita teollisilta eukalyptus-plantaaseilta on saatavilla. Teolliset sellupuuplantaasit ovat profiloituneet Etelä-Amerikassa mosaiikkimaisiksi maisemiksi joissa yhdistyvät luonnollinen maankäyttö luonnon metsineen ja laitumineen sekä istutetut puuplantaasit. Tutkinnan kohteena oli UPM:n plantaasit Paysandún alueella Uruguayssa. Tavoitteena oli myös saada selville mitä paikallisia sidosryhmiä nämä palvelut koskettavat. Toisena tavoitteena oli tarkastella miten he käyttävät ekosysteemipalveluita ja mitä odotuksia he niille asettavat. Tarkoituksena oli myös selventää ovatko parhaat käytännöt ekosysteemipalveluiden ja teollisen puuntuotannon yhdistämiseksi jo käytössä, vai onko jotain parempia tapoja olemassa. Näitä tarkoituksia varten työhön haastateltiin yhteensä 55 henkilöä kesän 2015 aikana Uruguayssa. 15 avainhenkilöä edustivat asiantuntijoita eri aloilta; teollisuudesta, yliopistolta, ministeriöstä sekä kansalaisjärjestöistä. Sidosryhmiin valittiin 40 henkilöä, jotka jaettiin neljään kymmenen hengen ryhmään. Nämä ryhmät luotiin asiantuntijoiden haastattelujen perusteella ja edustivat 1) karjankasvattajia, 2) hunajantuottajia, 3) puunkasvattajia sekä 4) alueella asuvaa yhteisöä. Haastattelut sidosryhmille tavoittelevat kvantitatiivista dataa ja heille käytettiin strukturoituja kysymyksiä. Avainhenkilöiltä kysyttiin samoista aiheista, avoimemmin kysymyksin ja heiltä haettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista dataa. Tulosten perusteella teolliset puuplantaasit tuottavat todella monipuolisesti ekosysteemipalveluita. Kaikki sidosryhmät tunnistivat ja saivat erilaista hyötyä ekosysteemipalveluista. Kuitenkin viimeisen kymmen vuoden aikana havaitut muutokset ympäristössä olivat enemmän negatiivisia kuin positiivia. Avainhenkilöiden mukaan suurimmat plantaasimaisemien tuottamat ekosysteemipalvelut olivat teollinen puu, eläinsuoja sekä rehu ja ruoka. Karjankasvattajille tärkein on puiden laiduntaville eläimille tarjoama suoja. Eläinten rehu oli toinen tärkeä plantaasien tuottama palvelu sekä luonnonsattumien, kuten tulvien, sääntely. Hunajantuottajat arvostivat eniten ruokaa, joka heidän tapauksessaan oli hunaja. Hunajantuottaminen, kuin myös karjankasvatus, on tehokkaasti yhdistetty puuntuottoon. Hunajantuottajille myös pölytys ja luonnon monimuotoisuus olivat tärkeitä palveluita. Puunkasvattajat antoivat eniten arvoa eläinsuojalle, monella heistä oli myös karjaa joka selittää tilanteen. Teollinenpuu sekä rehu olivat myös arvostettuja. Paikallisyhteisö koki koulutukseen liittyvän palvelun suurimmaksi. Ruoka; sienet ja hunaja, sekä polttopuu olivat myös heidän korkealle arvostamiaan ekosysteemipalveluita. Teolliset puuplantaasit tuottavat suuren määrän palveluita, eniten tuottavia ja vähiten kulttuurisia. UPM Uruguay tekee työtä paikallisten sidosryhmien kanssa ja suurelta osin vastaukset olivat positiivisia. Moni maankäyttöä monipuolistava yhtiön tarjoama palvelu on ilmaista paikallisille ihmisille, kuten polttopuun tai sienten kerääminen. Yhteistyötä tehdään laajasti paikallisten elinkeinonharjoittajien, kuten karjankasvattajien sekä hunajantuottajien kanssa. Monelta osin parhaat käytännöt ovat jo osana päivittäisessä toiminnassa. Työn alussa yhtiöstä esitettiin ajatus ettei uusia kohteita välttämättä löydy osoittautui todeksi tämän työn puolesta, paikalliset olot ovat hyvin tiedossa ja työtä niiden kanssa on tehty. Tulevaisuuden tutkimuksen aiheiksi ekosysteemipalveluiden rahallinen merkitys sekä niiden hinnoittelu on ensimmäinen. fi
dc.description.abstract The main aim of this thesis was to study the ecosystem services provided by large-scale industrial eucalypt plantations of UPM in Paysandú region, Uruguay. In the landscape, natural pastures and forests are combined with rows of planted trees. The second aim was to study how various stakeholder groups use ecosystem services from the plantation landscape, and to what extent the rights and expectations related to their use vary among these groups. The third aim was to study the best ways to combine the production of ecosystem services with large-scale industrial tree plantations in the study area. The data used in this study consisted of 55 semi-structured interviews, which were recorded in Uruguay during summer of 2015. Among the persons interviewed, 15 people were classified as key-informants with a broad view on plantation industry in the study area. They were from educational institutions, companies, ministries and from non-governmental organizations. Based on results of the key-informants interviews, a total of 40 persons were selected for stakeholder interviews. They represented four groups; 1) cattle ranchers, 2) honey producers, 3) tree growers and 4) general public from the surrounding communities. With stakeholder interviews, the aim was to collect quantitative data with structured questionnaires. The key-informants and stakeholders were asked about the same issues, but the key-informant interviews had open questions for collecting both qualitative and quantitative data. The results of this study show that industrial tree plantation landscapes provide a plenitude of ecosystem services. However, the perceived changes in the landscape during the past ten years were in some cases more negative than positive. According to the key-informants, the most important ecosystem services provided included industrial wood, animal shelter, fodder and foods. This indicates that local livelihoods can be combined with industrial plantations and the stakeholders benefit from them in many ways. The cattle ranchers obtained mainly animal shelter and fodder. For them, also the regulation of natural hazards was important. The honey producers valued foods, pollination and biodiversity services. The tree growers valued industrial wood and, similarly as the cattle ranchers, animal shelter and fodder. For the general community, educational information was the most important service. Food, honey and mushrooms, and fuel wood were also highly valued ecosystem services. Industrial tree plantations create a wealth of ecosystem services, often with low or no cost. UPM Uruguay considers local stakeholders and their livelihoods in many ways. According to the company, the best ways to integrate industrial tree plantations and ecosystem services are already used in many parts, although there was no data disclosed about all of them. However, it seems that UPM is well aware of the local conditions. In the future, there is a need to study the monetary value and benefit sharing of ecosystem services e.g. through payments of ecosystem services schemes. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject ecosystem service en
dc.subject Uruguay en
dc.subject landscape en
dc.subject plantation en
dc.subject stakeholder en
dc.subject key-informant en
dc.title Ecosystem Services from Industrial Eucalypt Plantation Landscapes : Case of Stakeholders of UPM Uruguay en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skoglig ekologi och resurshushållning sv
dc.subject.discipline Forest Ecology and Management en
dc.subject.discipline Metsien ekologia ja käyttö fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092343

Files in this item

Files Size Format View
Elina_Hirvonen_2016.pdf 1.986Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record