"Mun on vaan pakko saada se": nuorten aikuisten kokemuksia pakonomaisesta ostamisesta ja sen syistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16372
Title: "Mun on vaan pakko saada se": nuorten aikuisten kokemuksia pakonomaisesta ostamisesta ja sen syistä
Author: Valenti, Nea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2009-01-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16372
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa lähestyn pakonomaista ostamista laadullisesta, fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta, jossa tutkimuksen kohteena on yksilöllinen kokemus. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten haastateltavat käsitteellistävät ja selittävät omaa pakonomaista ostamistaan ja sitä, miten haastateltavien kokemukset ja näkemykset eroavat toisistaan ja mikä niille on yhteistä. Pakonomaista ostamista voidaan luonnehtia ylenpalttiseksi, hallitsemattomaksi, aikaa vieväksi ja toistuvaksi ostamiseksi, jolla on haitallisia psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Arvioiden mukaan siitä kärsii 1 % - 10 % kehittyneiden länsimaiden aikuisista ja viimeaikaisen tutkimuksen mukaan määrä on kasvussa. Tutkimusten mukaan pakonomainen ostaminen on yleisempää naisilla kuin miehillä ja joidenkin tutkimusten perusteella jopa 80 % - 95 % pakonomaisista ostajista on naisia. Lisäksi nuoret näyttäisivät olevan taipuvaisempia pakonomaiseen ostamiseen, ongelman alkamisen ajoittuessa keskimäärin 18 - 30 ikävuoteen. Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu neljästä puolistrukturoidusta yksilöhaastattelusta, joita analysoin tulkitsevan fenomenologisen analyysin avulla. Haastateltavani ovat iältään 18 31 vuotiaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies. Kaikki haastateltavat tunnistavat itsensä pakonomaisiksi ostajiksi, mutta yksi kokee, että hän on pääsemässä siitä jo eroon. Tutkimukseni mukaan haastateltavat kokevat pakonomaisen ostamisen omaa ajattelua ja toimintaa hallitsevaksi riippuvuudeksi, jossa on keskeistä pakottava tarve ostaa. Ostamisesta ja tavaroista saadaan hyvänolontunteita, jotka yleensä kuitenkin kestävät vain vähän aikaa. Hyvänolontunteiden haihtumista näyttäisi selittävän osaksi tavaroihin liittyvä uutuudenviehätys. Pakonomaisen ostamisen seurauksista keskeisimpänä ja ongelmallisimpana erottuivat kaikilla haastateltavilla taloudelliset vaikutukset. Ylenmääräinen ja rahatilanteesta riippumaton ostelu on johtanut kaikilla haastateltavilla velkaantumiseen. Muita pakonomaisen ostamisen seurauksia ovat salailu sekä ostamisen ja sen seurausten aiheuttamat negatiiviset tunteet. Keskeisenä ostamisen motiivina tulee kaikilla haastateltavilla esiin mielialan kohottaminen, mikä saa tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Toisena keskeisenä motiivina nousee esiin vaikutelman hallinta. Mielialan kohottaminen voidaan nähdä tunneperäisenä ja vaikutelman hallinta identiteettiin liittyvänä ostamisen motiivina. Vaikutelman hallinnan avulla pyritään esittäytymään muille tietynlaisena ja näin kontrolloimaan muiden saamaa vaikutelmaa tai mielikuvaa itsestä. Esittäytymisessä käytetään apuna esimerkiksi vaatteita, asusteita, meikkejä, harrastusvälineitä jne. Kahdella haastateltavalla ostamisen motiivina tuli esiin itsetunnon parantaminen ja kahdella täydellisyyden tavoittelu. Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin havaittu yhteys mm. huonon itsetunnon ja pakonomaisen ostamisen välillä. Tämän lisäksi ostamista selitettiin itsensä kehittämisellä ja maailman materialistisuudella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.702Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record