Lasten erityisruokavaliot Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisissa päiväkodeissa sekä niiden yhteys alueellisiin sosioekonomisiin tekijöihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092301
Title: Lasten erityisruokavaliot Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisissa päiväkodeissa sekä niiden yhteys alueellisiin sosioekonomisiin tekijöihin
Author: Hyttinen, Charlotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092301
http://hdl.handle.net/10138/163727
Thesis level: master's thesis
Discipline: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstract: Johdanto: Alle kouluikäisten noudattamista erityisruokavalioista Suomessa on hyvin vähän tietoa. Suomalaisista 1-6-vuotiaista lapsista 63 % on päiväkotihoidossa. Päivähoitoruokailun suosituksen mukaan kokopäivähoidossa olevan lapsen tulee saada 2/3 päivittäisestä energiantarpeestaan päivähoidon tarjoamasta ruoasta, täyttäen myös muut päivähoidon ruoalle asetetut ravitsemukselliset ja laadulliset kriteerit. Ruoka-aineallergioiden yleistyminen ja maahanmuuttajataustaisten lasten kasvava määrä päiväkodeissa asettavat lisähaasteita päivähoidon ruokapalveluille. Vaikka lapset kasvaessaan yleensä toipuvat ruoka- allergioistaan, saatetaan ruoka-aineiden välttämistä jatkaa perusteettomasti allergiaoireiden poistuttua. Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia ja kuinka yleisiä pääkaupunkiseudun kunnallisissa päiväkodeissa noudatetut erityisruokavaliot ovat, sekä mitä haasteita niiden ilmoituskäytäntöihin liittyy. Tutkimus pyrki myös selvittämään erityisruokavalioiden jakautumista lasten iän ja sukupuolen mukaan sekä kaupunkien kesken. Lisäksi tutkimus pyrki vastaamaan kysymykseen onko erityisruokavalioiden esiintyvyyden ja päiväkotialueiden sosioekonomisten tekijöiden välillä yhteyttä. Aineisto ja menetelmät: Poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisten ruokapalvelujen piirissä toimivista päiväkodeista vuosina 2012-2013. Tutkimukseen osallistui 41 päiväkotia, joissa oli yhteensä 3 216 lasta. Päiväkodeissa olevilta erityisruokavalioita noudattavilta lapsilta kerättiin kaikki päiväkodeista löytyvät erityisruokavalioihin liittyvät tiedot kaupunkien erityisruokavaliolomakkeista, lääkärintodistuksista sekä keittiöistä. Tietojen perusteella erityisruokavalioita noudattavat jaettiin eri kategorioihin, joiden jakautumista muiden muuttujien kesken tutkittiin Pearson Chi Square-testillä. Päiväkotialueiden sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä erityisruokavalioiden esiintyvyyteen tutkittiin Spearmanin kaksisuuntaisella korrelaatioanalyysillä. Allergiaruokavalioita tutkittiin ruoka-aineiden välttämisten kautta. Tutkimus on osa LILLA-tutkimusta (Leikki- ikäisten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen). Tulokset: Päiväkotien 3 216 lapsesta 19 % (n=609) noudatti erityisruokavaliota. Kaikista lapsista 7,4 % (n=238) noudatti allergiasta, 3,3 % (n=105) laktoosirajoitteesta, 7,6 % (n=245) eettisistä tai uskonnollisista syistä ja 0,7% (n=21) muista syistä johtuvaa erityisruokavaliota. Erityisruokavalioiden jakautumisissa kaupunkien kesken havaittiin eroa (p<0,000): Vantaalla noudatettiin eniten allergiasta ja Helsingissä eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvia ruokavalioita. Erityisruokavalioiden jakautumisessa iän mukaan havaittiin myös eroa (p<0,012). Allergiaruokavaliota noudattavat olivat muita erityisruokavalioita noudattavia nuorempia (p<0,041). Myös maidon ja kananmunan välttäminen oli yleisempää nuorimmilla lapsilla (p<0,048 ja p<0,043). Allergian takia vältettiin yleisimmin maitoa, kananmunaa, pähkinöitä ja mantelia sekä hedelmiä. Laktoosirajoitteita esiintyi enemmän vanhemmilla lapsilla (p<0,006) ja laktoosirajoitteista yleisin oli täysin laktoositon ruokavalio. Eettisistä tai uskonnollisista syistä noudatetuista ruokavalioista yleisin oli sianlihaton ja kasvisruokavalioista kala-kasvis. Eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvat ruokavaliot olivat myös positiivisessa yhteydessä laktoosirajoitteisiin ruokavalioihin (p<0,000). Erityisruokavalioiden ilmoittamiseen vaadittava kaupungin lomake löytyi 71 %:lta (n=431) erityisruokavaliota noudattavilta. Lääkärintodistus löytyi 53 %:lta (n=156) niistä ruokavalioista, mistä sitä vaadittiin todisteeksi. Kummastakin löytyi vanhentuneita tietoja. Eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvien erityisruokavalioiden alueellisen esiintyvyyden sekä päiväkotialueiden keskitulojen välillä havaittiin käänteinen yhteys (p<0,015, r=-0,379). Johtopäätökset: Viidennes kunnallisen päiväkotihoidon piirissä olevista lapsista noudatti erityisruokavaliota. Yleisimmät erityisruokavaliot olivat ruoka-aineallergiasta sekä eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvat. Allergiaruokavalioita noudatettiin eniten Vantaalla, eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvia ruokavalioita Helsingissä. Allergiasta johtuvat ruokavaliot olivat yleisempiä nuoremmilla ja laktoosirajoitteiset vanhemmilla lapsilla. Eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvat erityisruokavaliot olivat yhteydessä pienempiin tuloihin. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että erityisruokavalioiden ilmoittamista koskevissa käytännöissä olisi parantamisen varaa ja käytäntöjä koskevia kaupunkikohtaisia eroja olisi syytä tutkia lisää.Introduction: Information about toddlers’ and pre-schoolers special diets in Finland is scarce. Out of Finnish 1-6-year olds, 63 % attend day care. According to the day care food recommendations, 2/3 of the daily energy needs of children attending full-time day care should be provided during day care hours, which should also fulfil the set nutritional and quality criteria. The day care food services are facing more challenges due to food allergies, and also due to the number of children following religious diets increasing as an effect of increased immigration. Some food allergy-related avoidance diets may be unfoundedly maintained, since children usually recover quickly from food allergies. Aims: The aim of this study was to decipher the prevalence and types of special diets children in the metropolitan area day care centres adhere to, and to investigate what kind of challenges are associated with the general practices considering the apprising of special diets. Additionally, this study aimed to investigate the distribution of special diets in relation to age, gender and city. This study also intended to examine whether a connection between the prevalence of special diets by day care centre and regional socioeconomic factors exists. Material and methods: The cross-sectional data was collected from municipally catered day care centres in Helsinki, Espoo and Vantaa during 2012-2013. 41 day care centres with in total 3 216 children were included in the study. Data of children adhering to special diets was retrieved from special diet-forms, medical certificates and kitchens. Children were divided into different special diet groups based on the reported data. Special diet distributions among other variables were studied with the Pearson Chi square-test. The relation of socioeconomic factors and the prevalence of special diets were tested with the Spearman bivariate correlation analysis. This study is a part of the LILLA-study, which aims to improve the nutrition and allergy-related health of pre- schoolers. Results: Out of the 3 216 children 19 % (n=609) adhered to a special diet. The discovered diets and their prevalences were the following: allergy-related 7,4 % (n=238), lactose-restricted 3,3 % (n=105), ethical or religious diets 7,6 % (n=245), and special diets for other reasons 0,7% (n=21), of the total. A difference was discovered in the special diet distribution according to city (p<0,000): allergy-related diets were most prevalent in Vantaa and ethical or religious diets in Helsinki. A difference was also discovered in the age distribution of special diets (p<0,012): children following an allergy-related diet were younger than children with other special diets (p<0,041). Also, avoiding dairy and egg was discovered to be more common among younger children (p<0,048 and p<0,043). The most often avoided foodstuffs among allergy diets were milk, egg, nuts and almond, and fruit. Lactose-restrictions were more common among older children (p<0,006) and the most prevalent lactose-restriction was a complete restriction. Among ethical or religious diets, diets where pork was forbidden were the most common. Of vegetarian diets, pesco-vegetarian diets were discovered to be the most common. Ethical or religious diets were positively associated with lactose- restricted diets (p<0,000). Special diet-forms required to notify day care centres about special diets were found for 71 % (n=431) of participant following special diets. Medical certificates were found in 53 % (n=156) of the diets where a certificate was demanded. Out-dated information was found in both types of documentation. A reversed connection was discovered in the association between the prevalence of ethical or religious diets and income by day care region (p<0,015, r=-0,379). Conclusions: A fifth of the children in municipal day care centres adhered to a special diet. The most frequent special diets were allergy-related and diets based on ethical decisions or religious beliefs. Allergy diets were mainly exercised in Vantaa and ethical or religious diets in Helsinki. Allergy-related diets were more common among younger and lactose-restricted diets among older children. Ethical or religious diets were associated with lower income. Based on this study, it seems like there is a need for improvements considering the general practices related to special diet apprising in day care centres. Further research about the differences in general practises implemented by each city is ought to be carried out.
Subject: erityisruokavaliot
ruoka-allergia
leikki-ikäiset
ruokapalvelut
päivähoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Charlotta Hyttinen korjattu.pdf 7.390Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record