Lääkäriprofessio yhteiskunnallisena toimijana : Profession ammatillisen yhteiskuntaroolin rakentuminen Lääkärilehden pääkirjoituksissa vuosina 1980-2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273462
Title: Lääkäriprofessio yhteiskunnallisena toimijana : Profession ammatillisen yhteiskuntaroolin rakentuminen Lääkärilehden pääkirjoituksissa vuosina 1980-2014
Author: Pentinmikko, Ada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273462
http://hdl.handle.net/10138/163793
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän haasteena on ollut terveyskeskuslääkäreiden kato. Viime vuosikymmeninä lääkäriprofessio on muuttunut muun yhteiskunnan mukana ja elää etsikkoaikaansa ammatillisessa kentässä. Tässä työssä on tutkittu, miten lääkäriprofession sisäisessä keskustelussa puhutaan lääkäriprofession työn suhteesta yhteiskuntaan. Aineistona on Suomen lääkäreiden edunvalvontajärjestön, Lääkäriliiton, julkaisema Lääkärilehti ja sen pääkirjoitukset. Aineisto kerättiin joka toiselta vuodelta alkaen 1980 ja päättäen kevääseen 2014. Tutkimusote on diskurssianalyyttinen, jossa mukaillaan kriittisen diskurssianalyysin ja retoriikan analyysin teorioita. Analyysia on jatkettu kvantifioimalla aineisto ja osoittamaan löydöksistä puhetapojen muutosta sekä vertaamalla näitä havaintoja terveyspalvelujärjestelmän historiallisiin aikakausiin. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että pääkirjoituksissa lääkäriprofessio positioidaan neljäntoista erilaisen toimijuuden avulla, joissa peilataan profession työn yhteiskunnallista suhdetta. Näistä positioista osa korostaa työn tehtäväkeskeisiä piirteitä, osa historiallisia ideologioita sekä osa työn olosuhteita. Positiot ottavat kantaa myös vastuun kysymykseen. Tulokset osoittavat, että 1980-luvulla lääkäriprofession työn suhteesta yhteiskuntaan puhuttiin enemmän tehtävää korostavien positioiden kautta kun taas 2000-luvulla puhetavoissa korostuvat olosuhteita korostavat positiot. Myös vastuuseen suhtautumisen ristiriitaiset sävyt esiintyvät suhteessa aikaisempia vuosikymmeniä useammin. Tulokset osoittavat, että pääkirjoitusten tapa puhua lääkäriprofession yhteiskuntasuhteesta mukailee terveyspalvelujärjestelmässä tapahtuneita muutoksia, omalla tavallaan. Lääkäriprofession työn suhde yhteiskuntaan nähdään tänä päivänä olosuhdekeskeisenä ja vastuukysymyksen kannalta ristiriitaisena, mikä osaltaan tuottaa ja toisintaa käsityksiä lääkärin työn murroksesta. Terveyskeskustyön kiinnostavuutta voidaan yrittää palauttaa työn olosuhteita kohentamalla, mutta yhtälailla myös lääkäriprofession sisäisessä keskustelussa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record